zondag 3 maart 2019

Niet buigen

Oude goden

Oude goden sterven nooit. Ze wisselen van masker en keren terug met nieuwe en verbeterde technieken om ons te misleiden en te verzoeken en zo te vernietigen.

zeus


De keuze gaat niet tussen de ware God en geen god, maar tussen de ware God en een mindere god, een onwaardig voorwerp dat onze toewijding en dienst vraagt en zo de god van ons leven wordt.

Velen zeggen en denken God te dienen, maar vereren in feiten goden. We zijn ons vaak niet bewust, wat wij die in plaats van God hebben gezet.

Het tweede gebod van de tien geboden staat zo in de Bijbel: 
'Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen , aan het derde, en aan het vierde geslacht van hen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. Exodus 20 : 5,6

Wat houdt het in? Dat je geen afgodsbeelden en godsbeelden mag maken met als voorstelling van een gestalte, gedaante, model, vorm, afbeelding, beeld. Ze maakten n.l. zulke beelden om daarvoor te buigen en die te dienen. Het volk Israël had het vanuit Egypte meegekregen, die gewoonten en die godenverering.Maar God deelt Zijn eer niet met een ander. Hij wil de Eerste zijn, dan zal het volk ook gezegend zijn. Maar doen ze dat niet en dat deden ze telkens weer niet, dan doet God hier wat aan d.m.v. straffen, ziekten, en geeft God vijanden. Waarom? Dat doet Hij vanuit Zijn liefde om het volk weer naar Zich toe te trekken, zodat hij ze weer kan zegenen. 

Zo is het met ons ook. Wanneer wij van Hem afdwalen en we buigen ons voor iets anders  wat we belangrijker vinden dan God, dan zal God ons tegenspoed op ons pad brengen om je tot inkeer te brengen, en je te leren,dat bij Hem alleen geluk en vrede te vinden is. 
Dat wil niet zeggen, dat iedere tegenspoed een waarschuwing is. Tegenspoed kan ook een beproeving, of een loutering, en leren volkomen te vertrouwen op God. 

Maar om terug te keren bij; wanneer we afdwalen van God. Bij God is vergeving van zonden, wanneer we tot God keren, onze zonden belijden en ons van onze zonden afkeren, de afgoden wegdoen En alles wat er voor andere dingen ons van God afhouden, die niet meer de eerste plaats geven. Alles wat ons van God afhoudt is niet goed.
Als dat belangrijker wordt dan God en je gaat daar gewoon mee door, dan kunnen we daar eeuwig mee omkomen. God waarschuwt ons daarvoor. Zelfs je nageslacht kan er nog last van hebben, dat je God niet de eerste plaats gegeven hebt in je leven.

God zegt namelijk Zelf, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde geslacht aan hen, die Mij haten. Dan kunnen zelfs je kinderen tot aan het 3e en 4e geslacht hier last van hebben. Van de vloek, die over je heen is gekomen, die rust dan ook op hen.

In ons land worden we met steeds meer dingen van andere godsdiensten geconfronteerd en dat is niet vrijblijvend, ook al denken wij van wel.
Tegenwoordig wordt er nogal reclame gemaakt van yoga en mind fullness. Zelfs vaak gestimuleerd door artsen en psychologen, fysiotherapeuten, e.d.  Dit vooral om geestelijke spanningen,stress en klachten weg te nemen. Vele christenen zien er geen kwaad in, omdat ze niet weten wat het inhoud.Er worden bepaalde vormen van meditatie en mantra's gebruikt en brengen de 'gelovigen' in trance. Daarin worden de grenzen van het bewustzijn verruimd of zelfs uitgeschakeld en worden mensen willoos en gemakkelijk te beïnvloeden. Wat er op dat moment aan geestelijke macht of kracht in de buurt is, kan in die toestand gemakkelijk toegang verschaffen. Met yoga moet je ook van allerlei bewegingen doen, maar het zijn geen onschuldige oefeningen, maar een techniek, die gepaard gaat met een filosofie, die de manier en het doel van het leven beïnvloedt. We hebben het hier over het Hindoeïsme, want dat is de religie, waar de yoga uit voort komt.

Het gaat om de goede werken (karma) die de mens moet doen, om het eigen ik (atman) in verbinding brengt met het heelal (brahman) en zo op gaat in het oneindige heelal, in het niets in het alles (nierwana). Het Hindoeïsme gelooft niet in een schepping, zoals we die in de Bijbel lezen. Het Hindoeïsme gelooft niet in een persoonlijke God, in een verlossing uit genade door Jezus Christus, in een eeuwig leven bij God.

Yoga gaat uit van heel andere principes. Het blijft niet bij deze 'onschuldige' oefeningen, maar het behoort tot de middelen, die de hindoes bezigen om beter te kunnen mediteren. Meditatie moet leiden tot betere zelfkennis en tot het ontdekken van het goddelijke in jezelf. Daar worden yogo-houdingen dus voor gebruikt. Want veel van deze houdingen, zijn houdingen, waardoor de hindoes, of yoga-beoefenaars zich identificeren met hun godheden.

Als we een christen zijn moeten we ons daar ver van houden.
En zo sluipen er steeds meer goden ons landje in en wordt alles steeds meer vanzelfsprekend. Wat is die duivel toch slim.Maar ben jij een kind van God? Waakt dan, want de duivel gaat als een briesende leeuw rond zoekende wie hij zal verslinden. En hij heeft het vooral op de kinderen van God voorzien. 
Maar we hoeven niet bang te zijn als we maar dicht bij de Vader mogen blijven. En Hem op de eerste plek zetten. Hij zal ons nooit verlaten als we Hem niet verlaten.
Hij is trouw! 
Hij doet zelfs barmhartigheid tot in het duizendste geslacht van die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden! 
Gebed
Vader in de hemel, U bent zo'n Heilig en Rechtvaardig God. Zonder Jezus Christus kan ik niet voor U bestaan. U, Die geen zonden verdraagt ook in Uw kind niet. En toch hebt U ook mij zo lief, dat U Uw Eigen Zoon Jezus Christus naar deze wereld zond om te lijden en te sterven voor onze zonden, zodat ik door bekering en geloof een relatie met U heb gekregen. U heeft mij getrokken met Uw liefdekoorden, het is Uw werk van genade, daar dank ik U voor. U leidt mij door Uw Geest en laat mij zien wat er niet in mijn leven hoort te zijn. U wil de Eerste zijn in mijn leven en Heere U bent de Eerste in mijn leven. Ik kan niet zonder U. U bent voor mij Het Leven en zonder U kan ik niets. Dat er ook niets in mijn leven komt dat die plaats van U verdringt. Wilt U mij laten zien als mijn ogen niet op U gericht zijn? Heere, er zijn veel mensen die beelden aanbidden, veel beelden in huis halen, wilt U ze de ogen openen wat ze U daar mee aan doen? Dat ze toch Uw Woord mogen lezen, dat het toch tot hun harten mogen doordringen dat U ze roept tot bekering. Tot omkering naar U toe. En Vader houdt mij ook staande in deze wereld, waar het steeds zwaarder wordt om Uw Woord uit te dragen. Maar U zult mij nooit verlaten en daar mag ik me aan vasthouden aan Uw belofte en daar dank ik U voor voor Uw Woord, Uw beloften, Uw trouw in Jezus Naam. Amen.  

2 opmerkingen: