zondag 2 december 2018

Zullen wij meer doen dan Jezus?

De werken van Jezus

'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.' Johannes 14 : 12

Verlossing 
Het werk van de verlossing, dat Jezus Christus voor onze zonden stierf aan het kruis voor een ieder die gelooft was het eigen werk van God. Dat kon geen mens dan alleen Jezus Christus. Wij zijn namelijk allemaal uit Adam geboren en hebben genade nodig, vergeving van zonden om tot Hem te komen. Maar er is Eén Middelaar en dat is Jezus Christus, Die de hemel verliet. Hij zonder zonden kwam als mens op deze aarde. Zo diep wilde Hij Zich vernederen om zondaren tot Hem te brengen, omdat Hij ze lief heeft!
Zijn lijden, Zijn kruisdood. Hij werd een vloek voor ons om de weg vrij te maken tot de Vader.Wat voor werken?
Wat hielden de werken in. Waar wordt in dit vers in Johannes 14 over gesproken? Vele werken van macht en barmhartigheid, zoals o.a. de wind gehoorzaamde Hem, Hij wierp onreine geesten en duivelen uit. Hij wekte doden op. Hij genas de zieken, verlamden konden weer lopen op Zijn woord, doven horen, blinden werden ziende, enz.

Jezus Christus heeft die werken op aarde gedaan en in Hem heeft de Vader ze gedaan. 
Dat mogen we geloven. Jezus Christus wonderen zijn bewijzen van Zijn Goddelijke zending, niet alleen om de ongelovigen te overtuigen, maar ook om het geloof te bevestigen van Zijn eigen discipelen. 

Jezus kent Zijn discipelen
De discipelen waren bedroefd bij de gedachte aan het scheiden van hun Heiland. Wat zou er van hen worden als Hij wegging? Zolang Hij met hen was, was Hij hun Beschermer. Maar als Hij weg was, dan zouden ze net als schapen zijn zonder herder. Een gemakkelijke prooi voor hen, die hun ondergang zoeken. Maar Jezus Christus weet hun gedachten en Hij weet hun angsten. Hij brengt ze daarom tot zwijgen en verzekert dat zij met Zijn kracht en ondersteuning voorzien zullen worden. Jezus Christus heeft immers alle macht. En daarom zullen zij, in Zijn Naam grote macht hebben in hemel en op aarde.

Grote macht op aarde
Die in Mij gelooft de werken, die Ik doe, zal Hij ook doen. Hoe kan dit nu? Jezus Christus deed Zijn werken en in Hem deed de Vader ze toch? Hoe kunnen de discipelen en wij ze dan doen, die in Hem geloven? Het kan ook alleen door geloof en door Zijn Naam Jezus Christus. En hierdoor wordt meer dan door iets anders Zijn macht groot gemaakt en verheerlijkt. Niet alleen dat Hij Zelf wonderen heeft gedaan, maar dat Hij aan anderen de macht heeft gegeven om ze ook te doen. En van twee dingen verzekert hij ons, dat wij bekwaam gemaakt zullen worden om zulke werken te doen, als Hij gedaan heeft.
En dat zij grotere macht zullen hebben om ze te doen, dan toen Hij hen het eerst had uitgezonden. 
Heeft Jezus Christus de zieken genezen, de melaatsen gereinigd, de doden opgewekt? Ook zij zullen dat doen. Heeft Hij zondaren overtuigd en bekeerd. Ook zij zullen Zijn Woord uit doen gaan en Het Woord overtuigd zondaren en brengt ze tot bekering. En al zal Hij weggaan naar de hemel, dan zal het werk niet ophouden. Het zal met even veel kracht als ooit tevoren worden voortgezet en dat gebeurt ook nu nog!                                                      Dat zij meer zullen doen.
Geen wonder is klein, maar voor ons begrip is het ene groter dan het ander. Christus had genezing gegeven door de aanraking van de zoom van Zijn kleed, maar Petrus door zijn schaduw. (Hand. 5 : 15)
Paulus door de zweetdoek, die hij had aangeraakt (Hand. 19 : 12) 
Jezus Christus heeft ongeveer 2 tot 3 jaar wonderen gedaan in één land. Maar Zijn volgelingen hebben in Zijn Naam wonderen gewerkt gedurende vele eeuwen en in verschillende landen. Jezus Christus heeft gewerkt in de beperktheid en de verborgenheid.Het werk van Christus op aarde beperkte zich in hoofdzaak tot Israël, maar straks, als de Heilige Geest in de gemeente, die Zijn lichaam is, zal zijn uitgestort, zullen alle grenzen worden overschreden. Dan zal in de diepte en breedte dat werk openbaar worden. Gij zult meer doen, als de gelegenheid er voor is, tot eer en heerlijkheid van God! Het is niet dat wij belangrijk zijn, en dat wij meer zijn, nee, o nee. Hij Jezus Christus Hij moet alle eer ontvangen. Want van U is alle macht en kracht! Zonder Hem kunnen we niets.Ook wij mogen gebruikt worden voor onze naasten. Niet in eigen kracht.Dan zullen we niets kunnen. Maar alleen in Jezus Naam verbonden met Jezus Christus Zelf door het geloof.
Ben jij ook bereid om te doen wat Hij vraagt? Of hebben we allemaal tegenwerpingen.
Wil je heel eerlijk elke dag vragen aan God:' Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' Als je hart bereid is voor God, dan zal Hij je inzetten. Soms niet gelijk, soms wil Hij je eerst boetseren naar Zijn wil. dan staan we God niet in de weg. Maar gehoorzamen we wat Hij vraagt om te doen. zondag 18 november 2018

De Vader kennen

Voor de Joden en Zijn discipelenIn Johannes 8 : 19 sprak Jezus tot de Joden: 'Indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen'. Hij sprak tegen tegen Zijn vijanden op dat moment, want die Joden haatten hem.
Nu spreekt Jezus tegen Zijn discipelen ongeveer dezelfde woorden. 'Indien gijlieden Mij gekend had zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben, en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.'
'Indien gij Mij gekend had.' Zij kenden Hem, maar kenden Hem toch niet zo goed, als zij Hem hadden kunnen en moeten kennen. Zij kenden Hem als de Christus, maar hebben niet God de Vader in Hem gekend.  Ze hadden zoveel gelegenheid om kennis te krijgen. Wanneer ze Jezus Christus goed gekend hadden, dan zouden zij geweten hebben, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is, maar geestelijk.  Dat Hij van de hemel kwam en weer naar de hemel zou terugkeren. Ze zouden dan ook Zijn Vader gekend hebben. Dan zouden ze geweten hebben, waar Hij wilde heengaan, toen Hij zei: Ik ga heen tot de Vader, tot een heerlijkheid in de andere wereld, niet in deze. 
Hij geeft hen van dat ogenblik de sleutel Gij kent Hem, en hebt Hem gezien.
Toon ons de Vader

Filippus zegt dan nog: 'Toon ons de Vader' 
Jezus Christus bestraft hem om zijn onwetendheid en onachtzaamheid. 'Ben ik zo lange tijd met ulieden en hebt gij Mij niet gekend Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader?'

Voor ons geldt: Nu is er nog genade en wanneer je van genade mag leven, wil je ook meer kennis. Je leest in Gods Woord. Je hebt honger naar Gods Woord, het is Brood voor het leven geworden. Je kunt niet meer zonder leven. Je zoekt Zijn gedachten, Zijn wil, Zijn hart.
Je kunt niet met alleen maar woorden leven, maar het gaat gepaard met de daad. Je leven is niet lauw, maar je strijd de goede strijd van het leven met Gods Hulp. Alleen uit genade kun je dat en door die genade is het ook mogelijk. 

Maar elke dag dat je de genade van Jezus Christus vanuit de Vader en Gods Woord laat liggen, hoe minder wij te verontschuldigen zijn, dat we zoveel tekort komen. Hij wil namelijk niet dat wij kinderen blijven, maar dat wij groeien in de genade. 

Veel gemeenten en groeperingen geloven niet/ ontkennen de Eenheid van God als Vader en Zoon en Heilige Geest. Terwijl dat toch duidelijk in Gods Woord weergegeven is. 
Wanneer we  1 Johannes 5 : 7 lezen staat er ;'Want Drie zijn er , Die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. 


Gelooft

In Johannes 14 : 11 staat: 'Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelf.'  Hij spreekt van de Vader en van Hemzelf als van twee Personen, die echter zo één zijn, als nooit andere twee één geweest zijn, of kunnen zijn. In het kennen van Jezus Christus als God uit God, licht uit licht, de ware God uit de ware God, gegenereerd en niet gemaakt, en als één in wezen met de Vader, door Wie alle dingen gemaakt zijn, kennen wij de Vader, en door Hem te zien, zien wij de Vader. Een scheiding tussen de Vader en Jezus Christus is niet mogelijk. Weg en doel zijn met elkaar verbonden. De Vader kennen buiten Christus om is niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk Christus te kennen en blind te blijven voor de Vader. Er is ook niets in Christus woorden of daden, dat alleen maar 'uit Hemzelf' is

Dit is voor ons verstand niet te bevatten, maar we mogen dit geloven omdat God het Zelf gezegd heeft. Ons verstandelijk vermogen is zo klein in vergelijking met wat God is.
Als we alleen maar een klein stukje van Gods Almacht, of van Gods genade of van Gods liefde mogen zien of ervaren worden we er al door overweldigd. 
Hoe groot is HIJ!!!

Drieéénheid

Maar wanneer we die DrieEénheid ontkennen van Vader, Zoon en Heilige Geest, ontkennen we Zijn volkomenheid. In wezen ontkennen we wie God is en hoe Hij werkt en al Zijn beloften vervuld. Wanneer Eén van de Drie in Zijn Godheid ontkent wordt, wordt God naar beneden gehaald. Dat wil je toch niet? 

De werken die Jezus Christus deed toen Hij op aarde was waren werken van macht , werken van barmhartigheid en in Jezus Christus heeft de Vader ze gedaan, en het werk  van de schepping, die Zijn heerlijkheid vermeld. En de openbaring  van God aan de mens in Jezus Christus om de werken van de Verlosser te tonen en God in Hem. 
Christus wonderen, zijn bewijzen dat Hij gezonden was als Verlosser. Niet alleen om de ongelovigen te overtuigen, maar ook om Zijn eigen discipelen te bevestigen in het geloof. 

De Heilig Geest


De Heilige Geest was er al van het begin af in God in de schepping. Lees Gen. 1 maar.
De uitstorting van de Heilige Geest zoals in Handelingen 2 kwam nadat Jezus Christus weer terug naar de hemel was gegaan. Hij komt in onze harten wonen, wanneer we wederom geboren worden . Dat is dat we dankzij de kruisdood van Jezus Christus, die onze zonden droeg, we toegang hebben tot de Vader. We mogen dan tot Hem komen op onze knieën in alle nederigheid. Onze zonden belijden en vragen of Hij in ons hart wil komen wonen.
Komen zonder onze 'goede werken' en zonder 'onze trots'. Want daar is geen plaats voor.
Komen met lege handen om gevuld te worden met genade. Vergeving krijgen, vrede krijgen met God. Heb jij al lege handen? Ga er dan mee tot God. God wil ze vullen met Zijn genade en Zijn zegen. 

zondag 4 november 2018

Niemand komt tot de Vader dan...

Een voorwaarde 

God stelt een voorwaarde om tot God te komen.
Er kan namelijk niemand, maar dan ook niemand tot de Vader komen, dan door Jezus Christus. In Johannes 14 : 6 staat:"Niemand komt tot de Vader, dan door Mij." Jezus zei dit tot Zijn discipelen, nadat Hij de woorden uitgesproken had 'Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 
Dus dat wil zeggen dat alles in Jezus Christus te vinden is.De weg, waarheid en leven. De weg is een uitweg, de waarheid is een bevrijding uit de macht van de leugen, en leven geeft Hij niet alleen, maar Hij is de overwinning op de dood.
Weg en doel zijn met elkaar verbonden. De Vader kennen buiten Christus om is niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk Jezus Christus te kennen en de Vader buiten te sluiten.
Jezus Christus werken zijn het bewijs van Zijn gemeenschap met de Vader.


Veel mensen denken dat er andere voorwaarden nodig zijn om tot God te komen.
Zoals een godsdienstig leven, naar de kerk/gemeente gaan, veel goede werken doen.en heel netjes te leven. Ze denken zo de hemel te kunnen verdienen. Maar zo is het niet, je hebt Jezus Christus nodig, alleen Hem! En wanneer je wederomgeboren wordt in Jezus Christus ontvang je een nieuw leven, een leven dat bestaat uit liefde tot Jezus Christus, tot God de Vader. En je mag weten dat de Heilige Geest dit in je hart gewerkt heeft en dat Hij in je hart mag wonen. Dan vloeit daar vanzelf goede werken uit voort. Dan wil je geen dingen meer doen die Hem verdriet doen.
En doe je dat wel,dan krijg je daar zo veel verdriet van, omdat God je laat zien, hoe verkeerd het was om dat te doen. Maar als je dat belijd, vergeeft God ook dat weer.
Hij is meer als een goede vader kan zijn. Hij heeft zoveel geduld met Zijn kinderen.
Hij heeft Zijn kinderen zo innig lief met heel Zijn hart. 

Veel mensen denken dat je veel wetten moet naleven, dat het dan goed is. Als je je aan de wetten houdt en de regels dan ben je een goed christen.
Maar ook dat zegt Hij niet. Hij heeft ons de tien geboden gegeven en in het Nieuwe Testament gaf Hij antwoord op de vraag welk het grote gebod in de wet is: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Dat draagt Hij ons op. Door de wet kan je niet zalig worden. De wet brengt je bij Jezus Christus, want we kunnen de wet niet houden voor 100% hoe we ook proberen. Waarom dan de wet? Om jou en anderen te beschermen en je uit te drijven naar Jezus Christus. 
Bij Hem moet je zijn, bij Hem alleen!Veel mensen denken dat je door Maria te aanbidden tot God kan komen.
Maar ook dat is niet waar. Maria was wel de moeder van Jezus Christus, een bijzondere opgave. Maar ze was niet heilig. Ze had net zo als wij genade nodig. Ze had ook verzoening nodig van haar zonden. Ik weet dat vooral in Rooms-Katholieke kerken deze leer gebracht wordt, dat je moet bidden tot Maria, maar het zal je niet baten.
Ik zou iedere Rooms-Katholieke willen oproepen om een Bijbel te kopen. Een Statenvertaling of HVS, die liggen het dichtstbij de oorspronkelijke vertaling. Lees Gods Woord. Er zal je zoveel duidelijk worden hoe anders het evangelie is, dan het in de kerk bij jouw gepreekt wordt. En dat je mag bidden rechtstreeks tot God door Jezus Christus.

Er is zoveel ruimte bij Jezus Christus, bij de Vader. Hij heeft Zijn armen wijd uitgebreid. Hij zoekt zondaren. Hij zoekt het verlorene. Je bent nooit te slecht om tot Hem te komen. En al ben je heel jong of heel oud, Hij houdt van je en ziet naar je uit, Hij wacht op je dat je Hem uitnodigt om in je hart te komen. Dan zal Hij komen en zal je nooit verlaten.
Hij zegt tot jou: Kom en je ziel zal leven. Hij heeft je lief. Hij heeft het beste met je voor.
Hij ziet jou, Hij hoort jou en heeft jouw behoud op het oog. Stel niet uit. De tijd kan zo kort zijn...
zondag 28 oktober 2018

2. Halloween


Halloween 2
Vorig jaar heb ik ook een artikel geschreven over Halloween, wat je ook op mijn blog vind. Dat ging vooral over de achtergronden en de betekenis van Halloween.
Nu wil ik bepaalde facetten eruit lichten en je laten zien, dat Halloween niet een spelletje is en een verkleedpartij, maar een werkelijk feest van de duivel.


Halloween is n.l. een heksenfeest ter ere van satan.
Tijdens Halloween worden mensenoffers gebracht door satanisten en echte hekserij.  De voormalige Amerikaanse heks Irene Parker bevestigt dat.
Ze zegt:'Geen wonder dat satan en zijn engelen feestvieren op de avond voor Allerheiligen. Op die dag hebben satanische machten en boze begeerten en verdorvenheid en verwording vrij spel onder de satanisten. Meestal wordt er een misviering gehouden waar bloedoffers worden gebracht. Dat kan een dier zijn of zelfs het leven van een baby of kind!'

Dat over Halloween een christelijke saus getrokken wordt is niet te bevatten en dwaas. Echte heksen en satanisten lachen er hard om, als ze dit horen over die domme en onwetende christenen, die dit feest meevieren.

Veel mensen denken dat heksen niet meer bestaan. Ja in stripverhalen, maar verder niet. Maar dat is helaas niet zo. Als er één tijd is in de geschiedenis waar veel heksen voorkomen is het wel nu. En het blijft groeien. Hoe komt dat?

Heksen gaan n.l. zelf op heksenjacht vooral bij tieners (meisjes) om die te interesseren voor wicca. En de media zelf neemt daarin het voortouw. Verschillende televisieseries over heksen worden dagelijks vertoond. Zoals de Harry Potterfilms, die gebaseerd zijn op vele realistische heksenbegrippen en rituelen. 


Ze verlagen de drempel om betrokken te worden in de wereld van de hekserij. En dat met name voor jonge mensen, omdat dit over een tovenaarsleerling gaat en zijn ervaringen tijden zijn opleiding in de toverkunst. Zo zegt b.v. een artikel op internet(www.letusreason.org een evangelische website): ‘Er zijn heel wat boeken over hekserij en occultisme, maar geen daarvan zijn zo aantrekkelijk gemaakt voor kinderen als deze.’ En hoe vaak worden deze boeken in schoollokalen klassikaal voorgelezen, dit komt bijzonder vaak voor! Leerkrachten zijn vaak zo weg van de boeken, dat ze hun klaslokalen zo aankleden dat het op de Potterswereld lijkt. Het lesmateriaal is gebaseerd op de boeken van Rowling en zet de leerlingen aan tot Harry Potterspelletjes en –activiteiten. Zelfs veel uitgevers hebben zelfs studieboeken uitgebracht en handleidingen met gespreksvragen, waarmee leerkrachten hun leerlingen door de ‘oorsprong en mysteries van Harry’s wereld kunnen leiden’, inclusief de occulte zaken! Veel symboliek, taal en activiteiten prijzen de hekserij aan, zwarte kunst. Een negatief moraal met liegen en stelen en het nemen van wraak.

 Ook verschijnt wereldwijd het blad ‘Witch’, dat speciaal gericht is op meisjes in de tienerleeftijd. Tienermeisjes worden aangemoedigd om een heksennaam uit te zoeken, een boek van schaduwen bij te houden, websites over hekserij te bezoeken, enz.
Kosten nog moeite zijn bespaard om dit blad er zo aantrekkelijk mogelijk eruit te laten zien.
Langzaam maar zeker worden zij in de misleidende wereld van wicca binnengelokt. Laten we niet denken dat de tieners in onze kerken en gemeenten hier niet door beïnvloed (kunnen) worden. Heksen richten zich juist op deze categorie tieners. De volgende citaten (o.a. uit een ‘handboek voor de jonge heks’) later er geen twijfel over bestaan: Stel, je bent christen en je wilt je met hekserij gaan bezighouden. Je hebt het aan je ouders verteld, maar die zijn het er niet mee eens. Waarschijnlijk denken ze dan nog aan het middeleeuwse beeld van heksen en hekserij. Je kunt ze het beste uitleggen wat moderne hekserij is. Mochten ze niet willen luisteren, dan zal je er nog een tijdje mee moeten wachten totdat je uit huis bent.’
‘Jij bent heks, je ouders gaan naar de kerk en ze zouden het fijn vinden als jij meeging. Ga gewoon mee, luister goed, en kijk in hoeverre je de dingen die er gezegd worden kan inpassen in jouw persoonlijk geloof. Bid mee met anderen. Bid voor jezelf tot de Geest, de Godin, de God, die jij ook vereert. Bid aan tafel mee met anderen. Het etensgebed is eigenlijk gewoon een dagelijks bedanken voor de oogst.’

Ouders, tienerleiders, pastorale werkers en voorgangers moeten de snelle groei van hekserij serieus nemen en, vanuit de liefde en overwinning van Jezus Christus, in alle openheid hierover spreken. Nooit zal angst ons motief mogen zijn, maar bewogenheid met hen die verstrikt zijn geraakt in deze – in de ogen van vele tieners- aantrekkelijk lijkende religie.

In wicca worden de goden van de ‘aloude’ volken aangeroepen en aanbeden. De Bijbel, Gods Woord, laat zien dat de goden van de volken zijn verbonden met demonen uit het rijk der duisternis. Daarom worden hekserij en toverij zonder enige uitzondering door God veroordeeld!

Even terugkomend op Halloween (Samhain). Dit is het begin van het heksennieuwjaar. Het moment dat het stervensproces in de natuur is afgesloten. Volgens de wicca is dit het beste moment om in contact te komen met de overledenen. (Voor de Kelten begon de winter op 1 november, zie artikel Halloween 1 op mijn blog)  Voor wicca begint het jaar met Samhain. Er wordt gevierd dat de oude god, die zich met Lughnasadh geofferd heeft, gearriveerd is in de wereld van de doden. (de onderwereld) Omdat het land geen vorst meer heeft, wordt tijdens het ritueel  de heer van de Wanorde als regent aangesteld.

Halloween, het begin van het heksen -nieuwjaar. Dat moet ingewijd worden met offers, levende offers. Dit kunnen dus dieren of baby’s of kinderen zijn.
Ook satanisten zijn hiermee bezig. Het rijk der duisternis voert hoogtij op deze dag. Er bestaan drie verschillende rituelen om het offer te brengen: 1. Het doodsritueel; kan voltrokken worden d.m.v. zwarte magie. (dat is dus zonder fysieke tussenkomst van mensen) 2. Het offerritueel; het slachtoffer wordt door  één of meerdere personen direct gedood. Degenen die betrokken zijn bij het offeren van het slachtoffer, moeten zich in de dood van het slachtoffer verlustigen (braspartij). 3. Rituele moord; het slachtoffer wordt ‘gewoon’ vermoord, waarbij tweemaal vooraf bepaalde rituelen hebben plaatsgevonden.
De betrokkenen moeten geheimhouding zweren,breken ze hun eed, dan wordt de wraak opgeroepen van alle satanische groepen, orden en individuen, en deze wraak zal worden uitgevoerd. Het opjagen en doden van hen die de eed hebben gebroken, dat is hun doel.

Op Halloween vindt het offerritueel plaats.

Op Halloween zijn de demonen zeer actief en gebeuren er vaak rare dingen.
*Demonen nemen bezit van lichamen van mensen en leiden volledig alle handelingen van die persoon. Er gebeuren vreselijke dingen. Als christenen  maar iets van deze ongerechtigheden zouden zien, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren!

Een overzicht van Bijbelteksten waarin God ons waarschuwt niet ons heil te zoeken in hekserij en/of toverij, magie, occultisme, waarzeggerij.
Leviticus 19:26: Gij zult niets met het bloed eten, Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch wichelarij plegen. Leviticus 19 : 31:
Deuteronomium 18: 9-13: Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God,u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft of tovenaar.  2 Koningen 21:6: Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, en pleegde wichelarij en gaf op vogelgeschrei acht; en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars aan.; hij deed zeer veel kwaad in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken, 2 Kronieken 33:6,  Jesaja 57: 3-5: Doch nadert gij hiertoe, gij kinderen van de wichelares! gij overspelig zaad, en gij die hoererij bedrijft! Over wie maakt gij u vrolijk, over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid! Die verhit zijt in de eikenbossen, onder elke groene boom; slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen, Handelingen 13:6 en 8 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot  Pafos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus; Maar Elymas, de tovenaar(want alzo wordt zijn naam overgezet), weerstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren, *Handelingen 19:16: En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvluchtten, Efeze 5 : 11: En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Openbaring 18 : 23 want door  uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

Oproep

Doe je mee met Halloween? Breek er dan nu direct mee. God wil het niet, Hij is heel duidelijk in Zijn Woord (de Bijbel). Je vindt geen rust, geen vrede in al die dingen van de duisternis. De duivel, die de aanvoerder is van de duisternis en van alle duistere zaken is de grote leugenaar al van het begin van de aarde af.
Hij zal je alles voorliegen, dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar je begeef je in een groot gevaar om gebonden te worden in satans macht. De duivel lacht om God en om die dwaze christenen, die aan het halloweenfeest meedoen. Hij vindt het alleen maar prachtig, steeds meer aanhangers er bij te krijgen.

God zegt nu tegen jou: Bekeer je van deze weg en volg Mij. Jezus Christus.
Ik , Jezus Christus ben aan het kruis gestorven ook voor jouw zonden.
Opgestaan uit de dood, omdat de dood Mij niet kon houden.
Wanneer je berouw hebt van al je zonden belijdt ze dan voor Mij en Ik zal het je vergeven. Je mag dan Mijn kind zijn. Ik zal dan ook voor je zorgen. Maar volg Mij na, luister naar Mijn stem, want Ik heb het goede voor ogen, je eeuwig geluk.
Je kunt niet allebei dienen. Niet God en de duivel. Het is één van twee.
Kies wie je wilt dienen. Stel het niet uit, want morgen kan het te laat zijn.
De duivel bind je, God geeft je vrijheid in Jezus Christus.
Ik gun je het laatste, want dat is het aller allerbeste! Dan word je echt gelukkig!
Dan is er geen leegheid meer, geen onvrede, maar een vrede en liefde die je mag gaan ervaren, die niemand anders je kan geven dan Jezus Christus.
Met Hem kun je alles aan!

Heb je vaak meegedaan met Halloween? Of ben je heks? Of een satanist ?
Als je dit leest, ook voor jou is er nog een weg open tot bekering.
Breek radicaal met alles wat met de duisternis te maken heeft en keer je naar God toe, vraag om vergeving door Zijn bloed. Hij kan je reinigen van alles.
De duivel zal je terug willen, maar God is sterker wees dus niet bang. Pak Gods Woord en lees daar elke dag in en richt je tot God. Hij kan je helpen in alles.

zondag 21 oktober 2018

Ik ben het Leven

Jezus Christus is Het Leven. Johannes 14 : 6

We hebben stil gestaan bij Jezus Christus is De Weg en Jezus Christus is De Waarheid.
Nu zullen we stil staan bij Jezus Christus is Het Leven.

Het leven begint bij een mens in de moederschoot. God heeft ons gemaakt, onze ouders zijn de werktuigen er van. Hij heeft ons door Zijn hand ons gevormd, zo wonderbaar mooi.
Als je daar iets van begint te zien, dan kun je niet begrijpen, hoe groot wonder het is.
Als God het je gegeven heeft om zelf te mogen ervaren, dat een klein wonder in je moederschoot mag groeien, dan kom je bij de Schepper uit en mag je van Zijn grootheid zingen. Als het goed is groei je samen met je man naar de geboorte toe.
Een spannend moment. Vooraf gaat pijn, strijd, vaak kost het alles van je. Maar dan is er het leven, het kind. Een kreet, gehuil. Blijdschap, dankbaarheid. 
En dan?
Dan mag het kind leven en verzorgd worden, als God het geeft. De verzorging is belangrijk dat je dat zorgvuldig doet. Je geeft al je liefde en zorg, je energie om samen met je man dit kind groot te brengen. 

Zo is het nu ook met wedergeboorte. 
Jezus Christus is op deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 
Hij stierf de kruisdood. Hij stierf voor ons een vloekdood, opdat Hij ons zou bevrijden van de zondenlast en vloeken, die over ons werden uitgesproken.
Hij maakte de weg vrij om tot de Vader te gaan, zodat we in Hem het Leven konden vinden.
Daardoor heeft Hij de weg geplaveid voor ons om te komen.
Geen offers hoeven meer gebracht te worden, want Jezus Christus offerde Zichzelf om zondaren te zoeken en zalig te maken wat verloren was. 
Hij strekt ook vandaag Zijn hand naar je uit en zegt: Kom tot Mij, in Mij vind je het Leven, want Ik ben Het Leven Zelf. En je zult eeuwig leven ontvangen.

En wat is het Leven dan? 
Wat houdt dat dan in?
Een leven dicht bij Jezus Christus. Wandelen met Hem.
Mag je dan niets meer? Dat denken veel mensen, maar dat is helemaal niet zo.
Je wil graag leven naar Zijn wil.
Je staat in de vrijheid, met welk ons Christus vrijgemaakt heeft. 
Je staat niet meer onder het juk van de godsdienst. Je staat niet meer onder het juk van de duivel. Nee, je mag weten dat Christus je zonden heeft vergeven, weg heeft gedaan. Hij denkt er zelfs niet meer aan. (Psalm 103) 
Zondig je dan niet meer?
O jawel, elke dag nog. Maar telkens mag je vragen om vergeving en vergeving vinden in Jezus Christus. 
Hoe ga je met het nieuwe leven om?
Nu heb ik nieuw leven en ik ga gewoon verder zoals altijd?
Nee, dat doe je toch ook niet als je een baby hebt gekregen, dan zorg je er voor.
Dat doe je ook hiervoor. Je leven met Jezus Christus heeft je veranderd, je hart vernieuwd, maar je moet nog zoveel leren. En je moet groeien.
En hoe groei je?
Door Gods Woord te lezen. Je voedt je door Zijn Woorden, de Bijbel. Maar ook door gebed.
Je praat met God, maar dat niet alleen, je gaat Hem ook danken en je gaat luisteren wat Hij wil zeggen tot jou. 
Elke dag leer je als je maar aan Zijn voeten blijft. Hij vraagt een nederig hart.
Een afhankelijk hart. In Hem is Het Leven te vinden, want Hij is Het Leven.
De Springader, de Bron, de Fontein.
En Die de Zoon heeft, die heeft het leven! 
Maar ik moet je ook vertellen, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
Daarom wil ik je oproepen: Gelooft in de Naam van de Zoon van God: opdat je mag weten dat je het eeuwige leven hebt en opdat je gelooft in de Naam van de Zoon van God. Het LEVEN!  Want Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh. 5 : 24


zondag 7 oktober 2018

Ik ben de Waarheid

Jezus Christus is de Waarheid  Joh. 14 : 6 

De vorige keer heb ik het gehad over Jezus Christus is de Weg, nu wil ik het hebben over Jezus Christus is de Waarheid. 

Wat is waarheid? Dat vroeg Pilatus ook, nadat Jezus over waarheid gesproken had. Maar hij wachtte niet eens het antwoord af. Hoe zal hij de vraag bedoeld hebben? Hij was er in ieder geval niet benieuwd naar wat Jezus daarop zou antwoorden. En wij?
We kunnen naar de kerk/gemeente gaan en de Bijbel lezen en bidden, maar onderwijl de waarheid over alles verdraaien. Zoals dwaalleringen verspreiden, maar ook lasteren, smaad en liegende alle kwaad tegen degenen die in Christus zijn en dat spreken uit Naam van Jezus Christus wil. 

Waarheid is dus het tegenovergestelde van de leugen, dwaling, bedrog en misleiding.
Leugens, dwalingen, bedrog en misleiding komen dus van de duivel, die de aartsleugenaar is al van het begin af. Hij probeert mensen van Christus af te brengen op vele manieren.
Hij probeert alles kapot te maken door leugens. En dat lijkt hem aardig te lukken op deze aarde. Want zeg nu eens, kent u veel mensen, die waarheid spreken?

Mensen die waarheid spreken zijn in Christus Jezus. Ook al worden ze in hun denken aangevallen door een constante stroom van klachten, verdenkingen, twijfels en angsten. Ze houden zich vast aan Gods Waarheid en dat brengt waarheid en blijdschap. En op zulke mensen moet je aan kunnen. Wat ze zeggen proberen ze ook ten uitvoer te brengen in vallen en opstaan omdat ze de goede strijd strijden in Jezus Christus.
Ze blijven mensen. 
Dat is niet ter verontschuldiging, maar dat is pure zelfkennis.
Ik weet ook dat ik voortdurend faal en wat ik heb gezegd niet heb kunnen uitvoeren of kan uitvoeren. God weet mijn strijd daarin. Maar ik mag aan de andere kant ook leven uit de vergeving van Zijn kostbaar bloed, dat ons wil reinigen van alle zonden.

Als wij waarheid zoeken hoeven we niets meer te leren dan de waarheid zoals ze in Jezus Christus is.
Jezus zegt Zelf 'Hiertoe ben ik gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou' Joh. 18. Jezus Christus is in het hart van mensen die Hem liefhebben met heel hun hart. En Hij heerst als een Koning over het hart van de mensen door de kracht van waarheid.
Hij getuigt voor God, die de wereld gemaakt heeft. En Hij getuigt tegen,die de wereld verderft en door dit woord richt Hij Zijn koninkrijk op en houdt het zo in stand.

Jezus Christus Zelf is Waarheid. Hij overwint door het overtuigende bewijs van de waarheid. Het is met Zijn waarheid dat Hij de volken zal richten. Zo leidt Hij alle gedachten van de mens gevangen tot gehoorzaamheid. Zijn kinderen Zijn mensen die door Gods genade verlost zijn van de macht van de vader der leugen. Ze mogen waarheid ontvangen en zich aan haar macht en invloed onderwerpen. Ze zullen Christus Stem daarin ook horen.
Ze zullen Hem geloof en trouw betonen. Door de kracht van de waarheid maakt Hij Zijn kinderen gewillig.

Wanneer wij tot geloof komen is het zo dat Jezus Christus onze leugens in ons leven laat zien door Zijn Geest. Dan moeten we daar mee aan het werk.
We kunnen niet in die leugens blijven wandelen. God wil dat wij met de leugens breken, want het verbindt ons met de duivel. Wil jij vrij worden van al die leugens, dat kan alleen in Jezus Christus.
Gehoorzaam Hem dan en belijdt je schuld voor Hem en aan je medemens die jij kwaad of verdriet hebt gedaan met je leugens of verdraaiingen, bedrog, laster of roddels.
Ga achter Jezus Christus aan, want Hij is de Waarheid en geen leugen kan voor Hem bestaan.


zondag 23 september 2018

Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg   Johannes 14 : 6

Jezus spreekt tot Zijn discipelen. Nadat Hij de hemel voorgesteld had als doel, toont Hij Zichzelf nu als de Weg die er heenleidt.
De discipelen denken daar niet aan, terwijl ze dat toch wel moesten weten van Jezus Zelf.
Thomas vraagt dan ook: 'Heere, wij weten niet waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij de weg weten?'   

Hij verlangt er naar om de weg te kennen. Maar zijn gedachten zijn niet goed.
Hij ging er van uit, net zoals de andere discipelen, dat Jezus een werelds koninkrijk van uitwendige heerlijkheid en macht zou stichten. Dat Hij naar één of andere stad zou gaan om Zich tot Koning te laten zalven. 
Terwijl Jezus het hun telkens het tegenovergestelde gezegd had.
Toch geeft Hij Thomas en zijn discipelen een antwoord, waar Hij heengaat en wat de weg is. Gelooft in God als het Doel en in Mij als de weg en dan doe je alles wat je behoort te doen. 

Middelaar

Hij spreekt van Zichzelf van de Weg. Ik ben de Weg, Ik alleen, want niemand komt tot de Vader dan door Mij. Hij toont hier dat Hij Middelaar is. In Hem ontmoeten God en de mens elkaar en worden zij samengebracht en dat door Zijn verzoeningswerk. Door Jezus Christus als de Weg, is er een relatie geopend tussen de hemel en de aarde.
Onze gebeden gaan op tot God en Zijn zegeningen komen door Hem tot ons.

Jezus Christus zegt tegen hun, dat zij de weg volgen en zolang zij Hem blijven volgen zullen zij nooit buiten de weg zijn. 
Dat geldt ook voor ons. Wanneer wij Hem Jezus Christus volgen waar Hij heengaat zullen wij op de weg blijven. Het smalle pad.

Wanneer wij niet onze ogen op Die Weg houden struikelen we over elke steen. Vallen we in iedere kuil. Storten we in een ravijn. Verwonden we ons.
Hoe belangrijk is in ons leven allerlei zaken? Hoe belangrijk is in ons leven geld? Hoe belangrijk is in ons leven onze ouders, man en kinderen en kleinkinderen
Ik wil niet zeggen, dat dat er niet toe doet allemaal, zeker niet. Maar het is wel zo, wanneer we God boven alles liefhebben, dat het andere niet meer op de eerste plaats komt. God is een jaloers God. We krijgen alles van Hem en als we dan iets boven Hem zetten is dat afgoderij. We moeten leren om de Weg, Jezus Christus in de eerste plaats te zetten.
Jezus Christus leert je dat ook. Vaak met vallen en opstaan. Dan kun je ook mensen die je lief zijn en dingen die je nodig hebt in Gods Handen geven. Hij zal zorgen!Hij zal je ook leiden in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil.
Wanneer je ook in een dal van de schaduw van de dood gaat, dan hoef je geen kwaad te vrezen, want Hij is met je! Zijn stok en staf, die vertroosten je.
Volg Hem na, DE WEG! JEZUS CHRISTUS!

De volgende keer hoop ik met Gods hulp over de Waarheid te schrijven.zondag 9 september 2018

Waarom moeten de discipelen/ en wij vertrouwen op God?

Omdat wij alleen zalig in Hem, Jezus Christus kunnen worden. Dat wil zeggen, dat we vergeving van zonden kunnen krijgen door Jezus Christus verzoeningswerk, wanneer wij onze zonden belijden met een hart van berouw. Wij kunnen niet verder meer dan alleen wanneer we vergeving mogen ontvangen in Jezus Christus. Maar dat is het niet alleen. Velen denken dat het dat is en dan is het genoeg. Maar dat is niet zo. Het gaat veel verder.God vraagt van ons dat we ons hele leven in Zijn handen leggen. Dat we ons totaal mogen overgeven en op Hem gaan vertrouwen in alle dingen. Jezus Christus weet wat voor ons het beste is. Hij wil ons zo leiden achter Hem aan door Zijn Geest, zodat we gaan wandelen naar Zijn wil. En dat is geen leven zonder strijd. Nee, het is een gevecht tegen de listige omleidingen van de duivel, de tegenstander van God. Strijd tegen machten, tegen geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw. Strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (boze geesten) God heeft Zijn Woord gegeven om ons te laten zien hoe wij moeten strijden tegen deze machten in Efeze 6 : 10 - 20.

Zo mogen de discipelen en ook wij vertrouwen op God, dat Hij ons leidt door dit leven en ook wanneer het tijd is om te sterven. Dat tijdstip is door God bepaald. 
Maar het kan ook nog anders, dat we Zijn wederkomst mogen meemaken, zodat we (degenen die in Jezus Christus zijn) op deze manier voor altijd bij Hem mogen zijn.

In Johannes 14 : 2 en 3 staat 'In het huis Mijns vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Dit zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen voor Zijn hemelvaart. Hij vertelt hun te geloven en er op te vertrouwen, dat er in de hemel voor ieder een woning zal zijn, die Hij zal klaarmaken. Dit is voor iedere gelovige in Jezus Christus. Het zijn blijvende woningen. eeuwige woningen. 

De discipelen hadden hun huis verlaten om Christus te volgen. Hij, Die niet had, waar HIj Zijn hoofd zou neerleggen. Maar in de hemel zal het anders zijn. Dan zullen ze een woning krijgen.
Er zijn vele woningen, want er worden vele kinderen en volwassenen tot het geloof in Jezus Christus gebracht. Hij weet precies wie er zullen komen. Er zal dus geen gebrek aan plaats zijn. Voor een ieder die in Jezus Christus is, zal er een woning zijn.

Jezus Christus is opgevaren naar de hemel om in de hemel een plaats te bereiden voor Zijn discipelen. Daarom is Hij weggegaan. Hij alleen kon dat.
Hij treft die voorziening als onze Vader. 
Hij ging heen om de tafel voor ons aan te richten en om tronen voor ons te maken. (Lukas 22 : 30)            

Hoe is het met ons? Zien we hier naar uit?
Heb jij misschien hier geen woning of ben je op de vlucht. Word jij om Jezus Christus wil vervolgt. Denkt dan maar dat God het jou zal vergoeden. Er wacht een woning ook voor jou in de hemel. Vertrouw maar op Hem. Hij houdt Zijn beloften!


Met deze blog doe ik mee aan de bloghop met het thema: de hemel. 

Host Lineke https://kostbaar-en-geliefd.blogspot.com/2018/09/de-hemel-bloghop-september.html