zondag 23 september 2018

Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg   Johannes 14 : 6

Jezus spreekt tot Zijn discipelen. Nadat Hij de hemel voorgesteld had als doel, toont Hij Zichzelf nu als de Weg die er heenleidt.
De discipelen denken daar niet aan, terwijl ze dat toch wel moesten weten van Jezus Zelf.
Thomas vraagt dan ook: 'Heere, wij weten niet waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij de weg weten?'   

Hij verlangt er naar om de weg te kennen. Maar zijn gedachten zijn niet goed.
Hij ging er van uit, net zoals de andere discipelen, dat Jezus een werelds koninkrijk van uitwendige heerlijkheid en macht zou stichten. Dat Hij naar één of andere stad zou gaan om Zich tot Koning te laten zalven. 
Terwijl Jezus het hun telkens het tegenovergestelde gezegd had.
Toch geeft Hij Thomas en zijn discipelen een antwoord, waar Hij heengaat en wat de weg is. Gelooft in God als het Doel en in Mij als de weg en dan doe je alles wat je behoort te doen. 

Middelaar

Hij spreekt van Zichzelf van de Weg. Ik ben de Weg, Ik alleen, want niemand komt tot de Vader dan door Mij. Hij toont hier dat Hij Middelaar is. In Hem ontmoeten God en de mens elkaar en worden zij samengebracht en dat door Zijn verzoeningswerk. Door Jezus Christus als de Weg, is er een relatie geopend tussen de hemel en de aarde.
Onze gebeden gaan op tot God en Zijn zegeningen komen door Hem tot ons.

Jezus Christus zegt tegen hun, dat zij de weg volgen en zolang zij Hem blijven volgen zullen zij nooit buiten de weg zijn. 
Dat geldt ook voor ons. Wanneer wij Hem Jezus Christus volgen waar Hij heengaat zullen wij op de weg blijven. Het smalle pad.

Wanneer wij niet onze ogen op Die Weg houden struikelen we over elke steen. Vallen we in iedere kuil. Storten we in een ravijn. Verwonden we ons.
Hoe belangrijk is in ons leven allerlei zaken? Hoe belangrijk is in ons leven geld? Hoe belangrijk is in ons leven onze ouders, man en kinderen en kleinkinderen
Ik wil niet zeggen, dat dat er niet toe doet allemaal, zeker niet. Maar het is wel zo, wanneer we God boven alles liefhebben, dat het andere niet meer op de eerste plaats komt. God is een jaloers God. We krijgen alles van Hem en als we dan iets boven Hem zetten is dat afgoderij. We moeten leren om de Weg, Jezus Christus in de eerste plaats te zetten.
Jezus Christus leert je dat ook. Vaak met vallen en opstaan. Dan kun je ook mensen die je lief zijn en dingen die je nodig hebt in Gods Handen geven. Hij zal zorgen!Hij zal je ook leiden in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil.
Wanneer je ook in een dal van de schaduw van de dood gaat, dan hoef je geen kwaad te vrezen, want Hij is met je! Zijn stok en staf, die vertroosten je.
Volg Hem na, DE WEG! JEZUS CHRISTUS!

De volgende keer hoop ik met Gods hulp over de Waarheid te schrijven.zondag 9 september 2018

Waarom moeten de discipelen/ en wij vertrouwen op God?

Omdat wij alleen zalig in Hem, Jezus Christus kunnen worden. Dat wil zeggen, dat we vergeving van zonden kunnen krijgen door Jezus Christus verzoeningswerk, wanneer wij onze zonden belijden met een hart van berouw. Wij kunnen niet verder meer dan alleen wanneer we vergeving mogen ontvangen in Jezus Christus. Maar dat is het niet alleen. Velen denken dat het dat is en dan is het genoeg. Maar dat is niet zo. Het gaat veel verder.God vraagt van ons dat we ons hele leven in Zijn handen leggen. Dat we ons totaal mogen overgeven en op Hem gaan vertrouwen in alle dingen. Jezus Christus weet wat voor ons het beste is. Hij wil ons zo leiden achter Hem aan door Zijn Geest, zodat we gaan wandelen naar Zijn wil. En dat is geen leven zonder strijd. Nee, het is een gevecht tegen de listige omleidingen van de duivel, de tegenstander van God. Strijd tegen machten, tegen geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw. Strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (boze geesten) God heeft Zijn Woord gegeven om ons te laten zien hoe wij moeten strijden tegen deze machten in Efeze 6 : 10 - 20.

Zo mogen de discipelen en ook wij vertrouwen op God, dat Hij ons leidt door dit leven en ook wanneer het tijd is om te sterven. Dat tijdstip is door God bepaald. 
Maar het kan ook nog anders, dat we Zijn wederkomst mogen meemaken, zodat we (degenen die in Jezus Christus zijn) op deze manier voor altijd bij Hem mogen zijn.

In Johannes 14 : 2 en 3 staat 'In het huis Mijns vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder, en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Dit zegt Jezus Christus tegen zijn discipelen voor Zijn hemelvaart. Hij vertelt hun te geloven en er op te vertrouwen, dat er in de hemel voor ieder een woning zal zijn, die Hij zal klaarmaken. Dit is voor iedere gelovige in Jezus Christus. Het zijn blijvende woningen. eeuwige woningen. 

De discipelen hadden hun huis verlaten om Christus te volgen. Hij, Die niet had, waar HIj Zijn hoofd zou neerleggen. Maar in de hemel zal het anders zijn. Dan zullen ze een woning krijgen.
Er zijn vele woningen, want er worden vele kinderen en volwassenen tot het geloof in Jezus Christus gebracht. Hij weet precies wie er zullen komen. Er zal dus geen gebrek aan plaats zijn. Voor een ieder die in Jezus Christus is, zal er een woning zijn.

Jezus Christus is opgevaren naar de hemel om in de hemel een plaats te bereiden voor Zijn discipelen. Daarom is Hij weggegaan. Hij alleen kon dat.
Hij treft die voorziening als onze Vader. 
Hij ging heen om de tafel voor ons aan te richten en om tronen voor ons te maken. (Lukas 22 : 30)            

Hoe is het met ons? Zien we hier naar uit?
Heb jij misschien hier geen woning of ben je op de vlucht. Word jij om Jezus Christus wil vervolgt. Denkt dan maar dat God het jou zal vergoeden. Er wacht een woning ook voor jou in de hemel. Vertrouw maar op Hem. Hij houdt Zijn beloften!


Met deze blog doe ik mee aan de bloghop met het thema: de hemel. 

Host Lineke https://kostbaar-en-geliefd.blogspot.com/2018/09/de-hemel-bloghop-september.html

zondag 26 augustus 2018

Ontroering van het hart

Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. Johannes 14 : 1

Jezus Christus is met Zijn discipelen en ze hebben het avondmaal achter de rug.
Judas was vertrokken om zijn duistere plan uit te voeren. En Petrus werd bestraft om zijn betuiging van standvastigheid, dat hij belooft zijn leven voor Hem te geven als het nodig is.
Ach, hij was oprecht, maar onstandvastig. Jezus Christus kent ons beter dan iemand anders.De discipelen begonnen ontroerd te worden. Ze kwamen in deze verzoeking.
Ze waren bezorgd en angstig. 
Christus zag het. Hij is bekend met al de verborgen moeite en pijn. Ook die van ons.
Met de wond, die bloedt. Hij kent de zorgen en het verdriet, waardoor Zijn volk in gevaar is om in te verdrinken. Hij kent de benauwdheden van de ziel. Vele dingen werken eraan mee om de discipelen te ontroeren. Maar toch moet het niet de overhand hebben, zodat we er door overweldigd worden. en dat ons blijdschap in Hem er door verstoord wordt.
Psalm 42 zegt het ook. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen van Zijn aangezicht. 

Jullie, die Mijn discipelen en volgelingen zijn, hoe anderen ook overstelpt worden door de smarten en rampen van de tegenwoordige tijd, jullie moeten het niet zijn, want jullie weten beter. Laat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning. Hierin moeten Christus discipelen meer doen dan anderen. Ze moeten hun geest rustig houden, wanneer alles om hen heen onrustig is. Het middel is geloof. Gelooft in God, gelooft ook in Mij, en in Mijn Middelaarschap. 
De rechtvaardige zal door het geloof leven.
De blijdschap van het geloof is het beste geneesmiddel.
Zo ik niet had geloofd.....ik ware vergaan.Hij is de Trooster. Die je in alles wil helpen en je het beste kan troosten als alles teveel wordt. 
Want we zijn mens. En God kent ons als geen ander. Hij weet hoe we zijn. Als veel verdriet en moeilijkheden op ons pad komt richt je ogen dan omhoog. Daar is uitkomst te verwachten. Van Hem alleen. Blijft in Hem! Vertrouw op Hem! In Jezus Christus is alleen uitkomst te verwachten op Zijn wijze naar Zijn wil. God zij dank! En prijs Hem om wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft en nog doet. En vergeet Jezus Christus niet te danken!

zondag 12 augustus 2018

De kracht van Christus

'Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht  geeft.' Filip. 4 : 13.

Paulus schrijft in dit hoofdstuk verschillende dingen waar wij ook veel van kunnen leren.
Hij heeft zelf heel veel meegemaakt als dienstknecht van Jezus Christus.
In vele verdrukkingen, noden en benauwdheden.
Wat geeft hij de gemeente mee door Gods Geest?
En zo ook ons?
- Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijd u.
  Dus blij zijn in de Heere in de verdrukking, in je nood. Hoe doe je dat?
  Daar kom ik op terug.
- Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken met    dankzegging bekend worden bij God.
  Dus geen zorgen maken en als je wat wilt ga in gebed. En laat je bidden en smeken 
  gepaard gaan met dankzegging bij God.  Dank God voor wat Hij je wil schenken. Maar hoe
  doe ik dat geen zorgen maken?
- Al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk 
  is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat;
  We moeten dus op onze gedachten letten. Wat denken we allemaal?  Vaak worden we
  aangevallen op ons denken door de boze. En dat maakt ons aan het twijfelen. Zodat je
  aan alles gaat twijfelen. Maar hoe kun je dat nu voorkomen? Lees Gods Woord elke dag 
  laat het tot je doordringen en leer teksten uit je hoofd. Schrijf teksten ergens op en zet ze  
  ergens neer dat je ze elke keer zie en leest. 

Maar hoe kun je dit nu alles?
Ten eerste geloof je in Jezus Christus? 
Dat Hij voor jou zonden gestorven is?
Hij is n.l. op deze aarde gekomen om te lijden en te sterven voor onze zonden.
Maar Hij mocht ook weer opstaan uit de doden en is nu in de hemel.
Hij roept ook jou tot bekering.
Wil jij je leven geven aan Jezus Christus?
En al je verkeerde dingen belijden aan Hem?
Als je dat oprecht doet wil Hij vergeving schenken.
Dan mag jij Zijn kind worden.
En dan mag jouw leven vernieuwd worden met Jezus Christus.
Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Want de Heilige Geest heeft dan intrek genomen in je hart.
En Hij leert je hoe je mag wandelen achter Jezus Christus aan.
Maak je dan geef fouten meer?
O ja, zeker wel. Want we hebben nog steeds ons karakter. (ons oude mens)
Maar we mogen die fouten telkens weer belijden aan Jezus Christus en Hij vergeeft je en schaaft je bij. Hij leert je.
Het is puur genade. Je krijgt alles voor niets.
En het kostte Jezus Christus alles!
We kunnen ons nooit beroemen op ons geloof of op onze werken of wat van ons is.
We kunnen en mogen ons beroemen op God, Die geeft het.
En dan mag je ook zeggen: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. En dat uit pure genade. En daar mag je ook op vertrouwen. Hij zal je de kracht geven, die je ontbreekt. Ja, maar als ik nu zo wankel ben in mijn vertrouwen?
God kan je vertrouwen sterker maken. Hij alleen! Maar zie op Hem, de Overste Leidsman, de Voleinder des geloofs, Jezus Christus. Bij Hem moet je zijn.
Strek je uit naar Hem, Die je kracht geeft in Jezus Christus. In wat voor omstandigheden je ook zit!zaterdag 28 juli 2018

Hoe David verder kan gaan in de woestijn.

David voortdurend in gevaar.

We zien David nog steeds in de woestijn. Hij is voortdurend in levensgevaar.
Saul heeft het op zijn leven voorzien. 

David ervaart het woestijnleven met zijn moeilijkheden en daarbij de zorg over zijn leven.
Zijn vijanden willen niet alleen zijn leven verwoesten, maar het liefst ook zijn ziel.
En dat ze daarbij de leugen niet schuwen is te lezen in vers 8 van Psalm 63.

Maar zijn vijanden hebben niet in de gaten, dat er nog Eén boven staat en dat is namelijk God. Hij beschermt de Zijnen.
Het is Gods bedoeling dat David koning zal worden.
En David mag dat ook weten, omdat hij daartoe gezalfd is.
David vertrouwt op God.
Bidden wordt danken.

In al Davids strijd kan hij niet lang in zijn klachten blijven hangen naar God toe.
Hij begint God te danken en Hem de lof en de eer toe te brengen.

Is er iets veranderd in Davids omstandigheden? Nee, hij zit nog steeds in de woestijn en hij wordt nog steeds vervolgd, maar hoe kan dat dan dat hij God gaat danken? En Hem lof en eer gaat geven? Je zou toch zeggen, hij heeft er allerminst reden toe. Hij is nu wel het verste weg van de troon. 

Hoe is het bij ons?

In wat voor omstandigheden zitten wij? Zitten wij soms ook in zulke moeilijke omstandigheden als David? Ja, misschien op een andere manier, maar dat het ons boven ons hoofd beginnen te groeien, dat het teveel dreigt te worden.
Gaan we er dan mee naar God?
Met heel ons hart? En danken we Hem dan ook? En brengen we Hem dan ook in onze omstandigheden, die we niet begrijpen Hem de eer en de lof toe?
Toch vertrouwend, dat wat Hij beloofd af zal maken?

God heeft met een ieder van Zijn kinderen een plan. En al lijkt het of er niets van terecht komt door omstandigheden waarin je zit. Vertrouw toch maar op God, want Hij komt waar Hij met jou wil komen. Alles wat er gebeurt werkt God uit ten goede voor degenen die Hem liefhebben, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Waar wil David God voor loven?

Voor Zijn goedertierenheid, dat die beter is dan het leven Psalm 63 : 4
Het geestelijk leven, een leven met God, is zo veel beter dan het werk en de omgang met de wereld.
Het leven met God is zo oneindig rijk! Wanneer je voortdurend met Hem mag wandelen, dan mag je alles, maar dan ook alles in Zijn handen leggen. Hij zorgt voor je, daar hoef je nooit bang voor te zijn. Hij laat je niet omkomen. Hij ziet je en kent je als geen ander.
Hij helpt je, Hij steunt je, Hij onderwijst je, Hij corrigeert je, Hij troost je,  Hij trekt jou in Zijn liefde je alleen maar meer tot Zich. 

Hoe wil David God loven en hoe lang? En wij?

David besluit een heel leven te leiden van dankbaarheid aan God. En een volledig vertrouwen op God.

Hoe willen jij en ik God loven en hoe lang?
Zelf wil ik David het nazeggen: 'Want Uwe goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen. Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als het smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen.

En als David dan 's nachts wakker ligt?
Dan denkt hij aan God. Hij looft God bij iedere herinnering aan Hem.
Want Hij was voor hem een hulp geweest en in de schaduw van Zijn vleugelen mag hij vrolijk zingen.
Zijn ziel kleeft Hem achteraan. Gods rechterhand ondersteunt hem.
David spreekt vertrouwen en zijn blijde verwachting uit naar Hem.

Mogen wij ook zo bij Hem schuilen? Hem danken? Hem de eer en de lof toe bidden of zingen?


zondag 15 juli 2018

In de woestijn

In de woestijn Zif


David was hier in de woestijn van Juda, de woestijn Zif.
Hij zoekt God in de dageraad. Heel vroeg in de morgen.
Doen wij dit ook?

David zoekt God, zijn God. Hij mag weten, dat hij van Hem is, dat blijft.
Maar tegelijkertijd voelt hij zich eenzaam en verlaten, in een staat van beproeving en gebrek, van onvastheid en omzwervingen. Hij weet niet wat hij moet doen.
Daarom zoekt hij God en begint te bidden: 'O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in de dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.' Psalm 63 : 2 
David verlangt zo naar Gods nabijheid. Hij verlangt Gods sterkte en Zijn eer te zien, zoals hij God in de tabernakel zag. Zijn ziel dorst naar God.

Het zoeken van God

Hoe is het bij jou en mij?
Zoeken wij God?
Of bevinden wij in een periode net als David in de woestijn van het leven.
Vol van moeite en zorgen en pijn.
En verlangen we terug naar een tijd dat het anders was.
Toen we Gods nabijheid en liefde zo mochten ervaren.
Wat doen we dan?
David was gewend om 's morgens God te zoeken.
Ook nu doet hij dat. 
En dan legt hij zijn beproeving voor God. Hij roept het als het ware uit naar God vanuit het diepste van zijn ziel.
Eén kan Hem horen, Eén kan Hem helpen en dat is Hij, zijn God.
Doen we dat ook?Je mag altijd komen, altijd alle zorgen, moeiten en pijn bij Hem brengen.
Hij hoort jouw gebeden en wil je helpen.
Hij wil je bijstaan in alles. 
Hij tilt je er bovenuit.
Soms moet je door dingen heen.
Maar Hij wil steeds nieuwe kracht geven.
Verwacht het maar van Hem, Jezus Christus.
Hij weet wat moeiten zijn, Hij weet wat pijn is.
Hij nam alle zonden pijn op Zich aan het kruis om voor jou en mij een weg te banen tot God.
Want God ziet geen zonden door de vingers, daar is Hij te heilig voor en te rechtvaardig.
Daarom is Zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus op deze aarde gekomen om voor jou en mij deze zonden te dragen. Hij stierf de kruisdood. Maar op de derde dag stond Hij weer op.  De dood had niet het laatste woord voor Jezus Christus. Hij leeft in de hemel, want Hij 
ging 40 dagen na Zijn opstanding naar de hemel. 

De weg is vrij om tot Hem te gaan. Hij vraagt een gebroken hart. Je mag met al je schuld naar Hem toegaan. Hoe groot je schuld, je zonden ook zijn, Hij wil ze vergeven.
De omslag

En wat gebeurt er nu met David?
Er is een omslag.
Hij blijft niet in deze nood.
Nee, hij wordt er helemaal bovenuit getild.
Hoe? 
Dat doet God.
En daar hoop ik met Gods hulp de volgende keer over te schrijven.


zondag 1 juli 2018

Waarom moet een christen lijden?

Lijden hoort er bij.

De vorige keer schreef ik over 'Moeten wij ook lijden als christen?' 
Ja, lijden hoort er bij. In Filippensen 1 : 29 staat: Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. 
Als je kijkt in Gods Woord hoeveel er over lijden geschreven wordt! 
Armoede, dorst, gebrek, geweld, honger, ongelijk, onrecht, pijn, schade, schipbreuk, smaadheid,  verdriet, verdrukking, lijden, enz.

Het begon al in het paradijs. God zei nadat Eva en Adam gezondigd hadden tot Eva: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. (dat wil zeggen, dat zij niet over de man heerst, maar hem erkent als hoofd der vrouw, zoals Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.)

Daarna de broedermoord. Kaïn sloeg Abel dood.
En Kaïn vertrok.
Adam en Eva bleven alleen achter in pijn en verdriet.
En zo staan er zoveel verhalen in Gods Woord, die echt gebeurd zijn waar de mens lijdt.

Maar waarom moet een christen lijden?

-  Allereerst vanwege de zondeval. Daardoor is lijden op deze wereld gekomen.
Maar als we dit weten, kunnen we ons nog steeds afvragen waarom God lijden, rampen, en tragedies toestaat. Als Hij goed en liefdevol is, zou Hij Zijn schepping dan niet beschermen tegen schade en verdriet? De waarheid is dat er enkele dingen in het leven zijn die we simpelweg niet kunnen begrijpen. In Jesaja 55: 8-9 zegt God: "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Ten tweede om ons te berispen. Wanneer wij Gods weg niet willen volgen en onze eigen weg blijven volgen en daarin blijven volharden, terwijl God ons gewaarschuwd heeft, kan Hij lijden op ons pad brengen, zodat wij tot inkeer komen en Hem gaan gehoorzamen.

- Ten derde om ons te heiligen. God geeft ons soms beproevingen, zodat al wat er tussen Jezus Christus en ons zit uit de weg te ruimen. Opdat we dichter bij Hem komen. En dat we Hem meer en meer gaan liefhebben en wij Hem op de eerste plek zetten, waar Hij hoort te zijn in ons leven.

- Ten vierde om de betrekkelijkheid van ons leven te zien en dat we alleen maar meer verlangen naar de eeuwige heerlijkheid. Dat wij daardoor meer en meer met Zijn Woord bezig zijn en ons laten leiden door Zijn Geest. Om ook daarin kracht te vinden in het lijden.

- Ten vijfde om de troost, die wij mogen ontvangen in al onze verdrukkingen door te geven aan hen, die ook in allerlei verdrukking zitten. Het staat zo mooi in Gods Woord beschreven in 1 Korinthe 1 : 4-6 ; Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten hen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, waarmee wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.
Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid.

- Ten zesde om ons tot een taak of roeping klaar te maken, waar we anders niet geschikt voor zouden zijn.

- Ten zevende in ons lijden van Hem te getuigen en Hem de eer te geven. Zijn liefde te laten zien, die Hij voor ons heeft. Lijden heeft niet het laatste woord. Als we Gods kinderen mogen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; indien wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Rom.8 : 17.

De duivel heeft onze ondergang op het oog en lacht in zijn vuistje als hij dat lijden over ons uitspreidt. En daar gebruikt hij ook zijn 'gevallen engelen' voor en ook mensen. De duivel wil je van alles wijsmaken, hij probeert je denken in alles te beïnvloeden om toch maar niet op God te vertrouwen.

Loopt het God dan uit de hand? God bestuurt toch alles?
Ja God bestuurt alles, Hij laat veel toe, dat is voor ons verstand niet te snappen.
Het vraagt van ons vertrouwen in Hem. Hij weet wat Hij doet.
Wat ook ons overkomt, wat voor lijden ook, Hij zal alle dingen doen medewerken ten goede, hun, die God liefhebben. (Romeinen 8 : 28)
Dus wat er ook gebeurd is of komt, God zal het doen medewerken tot iets goeds. Dat is een belofte. En Gods beloften falen nooit, Hij komt ze altijd na! Daar mogen we op vertrouwen!

Voor jou, als je het moeilijk hebt.

Wanneer je op 't ogenblik in problemen zit of veel pijn hebt of geen uitkomst ziet, probeer dan omhoog te zien. Hij, Jezus Christus heeft voor ons aan het kruis geleden voor onze zonden en wil ze vergeven als we er om vragen. Hij heeft ons lief. Hij wil zo graag een relatie met jou en mij. Hem kun je vertrouwen als geen ander. Wat Hij zegt komt Hij ook na. En je vindt geen betere Trooster dan Hij, want Hij blijft altijd bij je en Hij kan je beter troosten dan mensen dat kunnen. En probeer dan al dat moeilijke in Gods Handen te leggen. Hij kan zelfs uit dit iets moois maken, ook al is het voor ons onbegrijpelijk. Voor God is niets onmogelijk en voor Hem loopt niets uit de hand.zondag 17 juni 2018

Lijden in het leven van een christen

Moeten wij ook lijden als christen?
Jazeker, zoals bijvoorbeeld strijd tegen de zonden in het vlees
In de Bijbel staat 'Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die nu heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil Gods, de tijd, die overig is in het vlees te leven.' 1 Petrus 4 : 1,2.
Het betekent dus dat wanneer je Jezus Christus lief hebt gekregen door Zijn liefde aan jou, dat je door de vergeving van je zonden, ook wil strijden tegen de zonden.
Omdat zonden verwijdering brengt tussen jou en Jezus Christus.
En dat gaat meestal niet vanzelf.
De strijd kan soms heel zwaar zijn, want ons hart en vlees is vaak erg weerbarstig om Hem gehoorzaam te zijn.
Toch hoef je het niet alleen te doen. God wil in onze strijd meestrijden.
Het vraagt een volledige overgave aan Hem. Telkens kiezen voor Hem.
Je oog op Jezus Christus houden.

Lijden vanwege de zonden

Lijden vanwege de zonden is er ook. Zoals ziekten, pijn, nood.
Rouw.
Geweld, mishandeling,
Seksueel misbruik,
verwaarlozing,
vermissing,
scheidingen tussen man en vrouw
scheidingen tussen kinderen en vader of moeder,
enz, enz.

Lijden door haat tegen Jezus Christus

In Mattheüs 5 : 10 staat 'Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.'
Hoevelen zijn er in de Bijbel vervolgd om hun geloof, maar ook daarna. Hoevelen worden nu nog vervolgd om hun geloof? Niet alleen in landen waar het Evangelie van Jezus Christus niet welkom is, maar ook in de vrije landen. 
Het begint al op school, dat je als kind wordt gepest als je voor Jezus Christus Naam opkomt. En dan zit je op een christelijke of reformatorische school. 
Eigenlijk moet dat toch niet kunnen? Maar de tegenstander de duivel zit overal. En hij probeert alles af te breken wat bij Jezus Christus hoort. 
En dat doet hij in de eerste plaats door ontmoediging en dan gaat hij verder. Hij probeert je zo de mond te snoeren, dat je hem ook niet meer open zal doen.
Daar is de tegenstander op uit.
We worden uitgejouwd, getreiterd, geslagen, getrapt.
Maar hoe komt het nu eigenlijk?
Ze haten Jezus Christus en daarom doen ze dat.
Ze willen er niets over horen.
En de één zet de ander tegen jou op.
Sta je dan alleen?
Nee, God is bij je. En als je je ogen maar op Hem kan houden, dan zul je ook niet ten onder gaan, maar mag je bij Hem schuilen.

Het gaat verder in de wereld, in het leven, je werk, je vrienden, je familie. Keuzen die je maakt voor Jezus Christus. 
God zegt in Zijn Woord: 'Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.  Mattheüs 5 : 11, 12. In de Bijbel staat het er ook vol van, mensen die werden vervolgt om Christus wil. Abel, het volk Israël, David, Paulus, enz.Ja zul je zeggen, prachtig mooie belofte, maar je zal het maar meemaken. Je weet niet waar je doorheen gaat. Het zijn diepe diepten. Maar ga je niet verdedigen tegen de leugens van een ander, het heeft geen nut. Kom niet voor jezelf op maar leg het in Gods Hand. God weet waar je doorheen gaat en Hij zal voor je strijden en jij mag stil zijn. 
Leef dicht bij Hem hou je oog op Hem gericht, zo kom je door alle diepten heen.
Hij is bij je, Hij zal je nooit verlaten!
Bemoediging: In al ons lijden is Jezus Christus voorgegaan. Hij weet wat wij doormaken. Hij kent de pijn en het verdriet. Zijn lijden was alleen nog vele malen groter dan die van ons. Hij nam onze schuld op Zich om ons vrijheid te geven in Jezus Christus. Een rijk leven in Hem, Die ons nooit zal verlaten en altijd bij ons is waar we ook doorheen moeten gaan.

De volgende keer wil ik het hebben over 'waarom een christen moet lijden' zo God het geeft.

vrijdag 25 mei 2018

Nieuwe wetgeving AVG


Bij deze wil ik u op de hoogte stellen i.v.m de nieuwe wetgeving AVG.(Algemene Ordening Gegevensbescherming)
Er moeten aan voorwaarden worden voldaan, zo ook aan mijn blog i.v.m de Privacywet.

Volgen:
U kunt mijn blog volgen via mijn website door uw email adres te vermelden. Dit adres wordt alleen gebruikt om automatisch het blog toe te sturen. 

Facebook o.a.:
Er staat ook een Facebook, Twitter, Pinterest en Google button op deze website.
Als u via deze website naar één van deze sites gaat kan het zijn, dat deze site een cookie plaatst op uw website, maar daar heb ik geen invloed op. Dit kunt u wel tegengaan door de privacy/cookie instellingen van uw browser aan te passen.

Reactie's:
Op mijn blog's kunt u reageren. Hiervoor vult u zelf uw naam in. Die naam is zichtbaar voor iedereen. Die naam wordt nooit gebruikt voor andere doeleinden, dan alleen het beantwoorden van de reactie of vraag.

Gebruik van Google Analytics:
Zelf gebruik ik ook Google Analytics om te kijken hoeveel mensen mijn blog lezen.
Daaraan kan ik zien of een blog aanslaat of een titel. (daar kan ik alleen maar van leren)
Het verzamelt geen gegevens van de mensen zelf, het registreert alleen hoe vaak mijn blog wordt bezocht.

Ik hoop dat ik u zo voldoende op de hoogte heb gesteld. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ze altijd stellen. Mijn email adres is: nellyvdbas@gmail.comwoensdag 23 mei 2018

Wat houdt het nu in als de Heilige Geest in je woont?

Wat houdt het nu in als de Heilige Geest in je woont?

Het is net Pinksteren geweest. 
Pinksteren, waar men denkt aan de uitstorting van de Heilige Geest.
De eerste keer was, nadat Jezus naar de hemel was gegaan en Hij Zijn discipelen had beloofd dat de kracht van de Heilige Geest over hun komen zou en ze Zijn getuigen zouden zijn. 
Ze gingen toen naar Jeruzalem en in de opperzaal waren ze allen eensgezind volhardend aan het bidden en aan het smeken. Ze waren bij elkaar op het Pinksterfeest en werden vervuld met de Heilige Geest. Het werd gezien en gehoord. (verdeelde tongen als van vuur zat op een ieder van hen en zij spraken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken)


Hoe zit dat nu dan tegenwoordig?
Je hoort toch niet meer dat er bij iemand verdeelde tongen als van vuur worden gezien.
Wel hoor je dat ze in tongentaal spreken, wanneer ze door de Heilige Geest gedoopt zijn. (zo wordt dat genoemd) En de discipelen deden grote wonderen in Jezus Naam. 
Hoe is dat tegenwoordig? Je hebt verschillende voorgangers/mensen waarbij grote wonderen gebeuren in Jezus Naam. 
Daar kom ik straks nog op terug.

We gaan eerst naar Romeinen 8. Daar gaat het over de Geest van aanneming. 
'Zo is er dan geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.' 
'Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.'

Wat is nu weer naar het vlees wandelen? Allen die vleselijke lusten en genegenheden onderhoudt zoals; overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke. (Galaten 5 : 20,21)
Wanneer je naar het vlees leeft en blijft leven zal dat tot de eeuwige dood leiden.
Het vlees staat namelijk recht tegenover de Geest, tenzij je wederom geboren mag worden.
Dan is er een vernieuwing van je geest door Zijn Geest, Die in je komt wonen. 
Je oude natuur is niet weg en daar heb je strijd mee te leveren.
Maar wanneer je die oude natuur onder de leiding van Zijn Geest mag brengen, telkens weer, verandert dat jouw leven. Dan ga je dingen in je leven opruimen, dan ga je in je leven dingen veranderen alleen vanuit Zijn Geest, anders red je het niet. 
Maar God zegent je daar wel in, als je dat gaat doen.
Want Hij wil woning maken in je hart, wanneer je hart volkomen is voor Hem.
Wanneer je met al je schuld en zonden bij het kruis bent gekomen. En vergeving hebt ontvangen door Jezus Christus. Dan mag je een kind van God zijn.
Dan zal de Geest Gods je leiden.  En dan zal dat in de vruchten openbaar komen.
Zoals: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof , zachtmoedigheid, matigheid. (Galaten 5 : 22)


Wanneer de Geest van God in je hart komt wonen maakt Hij grote schoonmaak in je hart en in je leven. Hij leert je zoveel dingen wat van eeuwige waarde is. Een leven met God is zo'n rijk leven! Daar kan niets tegenop! En je gaat groeien steeds dieper in Gods geheimenissen, hoe groot God is. Zelf word je steeds kleiner en Hij steeds groter in je eigen ogen.
De verwondering van Zijn Grootheid en Zijn Heiligheid, dat kun je niet in woorden omschrijven. En dat wil Hij met je delen, dat wil Hij je laten zien. Hij zegt tegen jou en mij: 'Kom'  Hij wil een relatie met jou, Hij wil je Zijn liefde tonen ook aan jou. Hij heeft ook voor jou zulke mooie, onuitsprekelijke dingen voor je klaarliggen. Hij heeft een plan voor je.
Geef je leven over, alles, je verstand, je wil, je geest, je ziel, je kracht, alles wat je maar bezit, alles is van Hem. En laat Hem er iets moois van maken. En wat voor mensen onmogelijk is, is voor God juist mogelijk! Dat is zo rijk! Je kunt alles aan Hem overlaten.


Nog even terugkomend op die wonderen. Er gebeuren tegenwoordig nog vele wonderen.
Allereerst elke dag is een wonder wanneer we gezond op mogen staan. Als we kunnen zien en horen, als we gezond mogen zijn, als we eten mogen hebben en drinken, als we onderdak mogen hebben. Hoevelen zijn er die het niet hebben. Het is een wonder van genade.
En daar kun je zoveel dingen aan toevoegen vanuit je eigen leven als je er maar bij stil wilt staan. God wil dat we er bij stil staan. Elke dag. En dat we Hem danken daarvoor, Hij geeft het immers! 
En als we nu kijken naar mensen die erg ziek zijn en inéén keer genezen worden? Kan dat nog wel? Het gebeurd wel toch? Ik zal u zeggen, het gebeurd regelmatig en God is nog steeds aan het werk. In mijn eigen leven heb ik het meerdere keren ondervonden.
Maar ook voor een ander dat God heel direct tegen mij sprak 'Neem uw beddeke op en wandel' En ik snapte er niets van. Ik dacht wat moet ik met dat woord. En dat 3 jaar. Toen kwam de morgen dat het heel nadrukkelijk weer tegen mij gezegd werd en ik bad: 'Heere, wat wilt U er toch mee zeggen, wilt U het mij dan kenbaar maken?' Na een kwartier belde iemand mij op met een beeldtelefoon. Hij sprak Engels en vertelde dat hij in het huis van zijn zus was, die verlamd was. En met dat hij dat uitsprak wist ik gelijk dat het woord voor haar was. Ik zei tegen hem, (evangelist) dat ik bepaald was bij een bijbelgedeelte en of hij het aan zijn zus wou voorlezen in haar eigen taal. Dat deed hij. Daarna vroeg ik hem of hij mij wou vertalen en tegelijk de beeldtelefoon naar haar wou draaien. Ik vroeg haar: Heb je Jezus Christus lief? Ja zei ze. Daarna zei ik: Weet je dat je zonden vergeven zijn in Jezus Christus? Ook daar zei ze ja op. Toen zei ik: Nu mag ik je zeggen: sta op en wandel in Jezus Naam. Jezus Christus zegt dit tegen jou, sta op en wandel. En ze stond op en liep voorzichtig.
Wanneer je dat dan zo ziet, dan kun je niet anders dan Hem prijzen. Wat is God groot!
God vraagt ons volkomen overgave en gehoorzaamheid en niets anders. God zal dat rijkelijk zegenen.

maandag 7 mei 2018

Hoe leer je te vertrouwen?

Hoe leer je te vertrouwen?

Dat is meestal niet zo moeilijk als je opgegroeid bent in een liefdevol en warm thuis, waar wederzijds vertrouwen normaal is.
Maar we leven in een wereld, waarin dat tegenwoordig helaas niet meer normaal is.
Ook in christelijke gezinnen jammer genoeg.
Hoe komt dat?

Het is allereerst vanuit de zondeval begonnen. Adam en Eva vertrouwden niet op God. Dat wat Hij zei het beste voor hun was. Nee, ze gingen er tegenin. Ze namen zelf de keus om naar de slang ( de duivel) te luisteren en van de vrucht te eten van de boom waar ze niet van mochten eten. (de boom van kennis des goeds en des kwaads) 
En dat merkten ze gelijk toen ze dat deden. Want wat veranderde er?
- Ze werden gewaar dat ze naakt waren en dat niet alleen. Er was ook schaamte gekomen.
  Ze maakten schorten van vijgeboom bladeren om zich te bedekken.
- Er was angst gekomen. Hoe weten we dat?
  Adam en Eva verborgen zich voor God toen God Adam riep.
- De leugen en het elkaar de schuld geven, was gekomen.
  Allereerst door de duivel (de slang) die tegen Eva verdraaide wat God had gezegd.
  Dan door Adam als God vraagt 'Hebt gij van die boom gegeten, waarvan Ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou?' Dan geeft Adam zowel God als Eva de schuld door te zeggen. 'De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten.' En Eva zegt: Die slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
Wordt God nu boos op Adam en Eva?
Nee, op die slang (de duivel) Hij vervloekt de slang boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Hij zal op zijn buik moeten gaan en stof moeten eten al de dagen van zijn leven. En dan gaat God verder met de bekende woorden 'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.' Hier zie je de genade van God zo geweldig uitkomen. Hier beloofd God al, dat Hij door deze vrouw Eva, haar zaad, Christus geboren zal worden en dat de duivel Zijn verzenen zal vermorzelen aan het kruis toen Zijn voeten doorboord en aan het kruis genageld werden. Maar al de raadslagen van de duivel zullen op niets uitlopen, al zijn macht wordt vernietigt, zijn koninkrijk en zijn belangen neergeworpen. Jezus Christus is overwinnaar! Hij heeft de duivel een onherstelbare slag toegebracht, een wond aan de kop van het beest, die nooit genezen kan worden. En eenmaal zal Hij in de poel des vuurs geworpen worden. 

Maar om terug te keren naar het woord vertrouwen. Het komt in de Bijbel meer keren voor.
Vertrouwen op mensen staat niet hoog aangegeven. Vertrouwt niet op prinsen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. (Psalm 146 : 3)
Je mag wel mensen vertrouwen en het is belangrijk om mensen te vertrouwen, maar je kunt er je heil niet van verwachten.

Maar hoe leer ik dat dan? Hoe kan ik andere mensen leren vertrouwen?
En hoe kan ik God leren vertrouwen?
Misschien is het beste om met het laatste te beginnen, omdat God je dan wil bijstaan in het eerste.
God leren vertrouwen kun je niet vanuit jezelf. 
Als je beschadigd bent door het leven (door al wat je hebt meegemaakt), is vertrouwen altijd moeilijk. Je bent dan vaak achterdochtig of heel waakzaam. Je wilt niet nog eens meemaken wat je is overkomen toch?
Maar hoe kun je nu God leren vertrouwen? 
Eén ding staat nauw met elkaar in verbinding met vertrouwen, namelijk geloof. Wanneer je in God gelooft is het niet alleen met woorden, maar ook in heel je doen en laten, je daden. Je wilt Hem ook gehoorzamen. En hoe dichter je bij Jezus Christus leeft, hoe meer je Zijn wil wilt doen en hoe meer je ook gaat vertrouwen wat God zegt, omdat Hij altijd Zijn beloften nakomt. Soms beproeft God dat, om je des te meer te leren op Hem te vertrouwen. 
God wil jou Zijn liefde en Zijn genade laten zien en je laten ervaren.
En als je die liefde hebt ervaren, dan wil je dat nooit meer kwijt.

Hoe komt het dan, dat mensen van het geloof afgaan?
Dat ze niet meer op God vertrouwen?
Dat gebeurd inderdaad en dat komt, dat ze de wereld liever hebben gehad dan Jezus Christus. Of ze hebben zichzelf liever gehad. 

Daarom is het zo belangrijk om in die liefde te blijven. Die liefde van Jezus Christus, Die voor ons de schuld van zonden droeg om toegang tot de Vader vrij te maken. Wanneer je tot Hem mag komen met je zonden en schuld in oprecht berouw, zal Hij je vergeven. En Hij zal je tot Zijn kind aannemen. 

Zie dan omhoog en verwacht het van Hem.
Wanneer je weg moeilijk is en haast onbegaanbaar. God zal een weg banen voor jou.
Vertrouw op Hem helemaal, je kunt op Hem aan. Als God Zijn Woord geeft, dan houdt Hij Zich er aan! 

Vind je het moeilijk om te vertrouwen op God? Vraag het maar aan Hem of Hij je wil helpen daarmee. Hij doet niets liever dan jou bijstaan in alles.