zondag 17 maart 2019

Gods Naam misbruiken

Wat doet de Naam er toe?

'Gij zult de Naam van de HEERE uw God niet ijdel gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt. Exodus 20 : 7

Het is niet voor niets het derde gebod. De volgorde van de geboden heeft God ook Zelf aangebracht. In het 'Onze Vader' gebed, wat de Heere Jezus Zijn discipelen leerden vinden we ook bovenaan 'Uw Naam worde geheiligd.'

In Leviticus 19 : 12 lezen we over Zijn Naam: 'Gij zult niet vals bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt de Naam van uw God ontheiligen; Ik ben de HEERE.
Dus de twee misdaden die dit gebod breken zijn: meineed en godslastering.
Onder de wet van Mozes stond daar de doodstraf op.

Veel mensen schijnen te denken dat hun woordenschat niet compleet is als ze er niet een aantal vloeken bij voegen. Jongeren zijn het meest vatbaar er voor. Ze denken daardoor stoerder over te komen. Volwassenen denken indruk te maken met hun vloeken. Ze hebben vast hun spraaklessen gekregen van de duivel. Het is namelijk zo dat ze averechts bidden.


Maar waarom doen ze dat dan?
Kennen ze God zo goed dan, dat ze telkens Zijn Naam gebruiken?
Nee, was het maar waar. Ze gebruiken Gods Naam als stopwoord.
Stel je voor, om maar een heel ander voorbeeld te gebruiken. Dat jouw vriend of vriendin in elke zin jouw naam zegt, terwijl wat hij zegt niets op jou betrekking heeft. Dan zou je het raar vinden en hem vragen: 'Hé waarom zeg je elke keer mijn naam?' En diegene zou zeggen: 'O vind ik gewoon leuk.' Dan zou je dat raar vinden en je er aan gaan irriteren.
Je zou willen dat jouw naam niet telkens op die manier gezegd werd  te pas en te onpas.
Maar wat denk je hoe God daar over denkt? Hij, de Almachtige God?
Hij, Die ons gemaakt heeft? Het is niet uit eerbied dat Zijn Naam uitgesproken wordt, nee integendeel, want diegene die Zijn Naam gebruikt kent Hem eigenlijk niet eens en wil eigenlijk niets met Hem te maken hebben.
God houdt ons niet schuldeloos over deze zonden.
Vraag om vergeving en doe het niet meer. Ga je verdiepen wie God eigenlijk is. 

God is zo Heilig, zo Almachtig. Als je de Bijbel leest zie je hoe God is en werkt. En wie God voor jou wil zijn. Want Hij is rechtvaardig, maar ook genadig. En wanneer je Zijn vergeving mag ontvangen in Jezus Christus Naam en ja zegt tegen God, dat je je leven in Zijn handen legt, zal Hij je nooit meer verlaten. Hij komt in je wonen met Zijn Heilige Geest. Dan wordt je leven vernieuwt en worden alle dingen die er in je hart niet horen opgeruimd. God gaat er met jou mee aan het werk. Zo groei je steeds dichter naar Hem toe. Je aanbidt God. Wat wil dat zeggen? Dat je de Naam van God aanroept. Genesis 4 : 26, Jesaja 64 : 7.  

Waar het derde gebod ook voor is, is het verbod op onoprechtheid in het spreken, op meineed, valse beloften, en het breken van ons woord.
Zijn we altijd oprecht in ons spreken naar een ander toe? 
Als we dat zijn, kan een ander ons vertrouwen.
Hoe nodig is dat in deze tijd, dat christenen onder elkaar oprecht zijn en elkaar kunnen vertrouwen. Maar ook dat wij dat zijn tegen niet christenen, wat dragen wij uit? We kunnen n er n.l. ook de oorzaak van zijn, dat het door ons gedrag of door onze woorden komt, dat de ander met God gaat spotten en begint te vloeken. Hoe belangrijk is het dat wij als christenen God liefhebben ook met een heilige levenswandel. Niet als farizeeërs, maar uit een oprecht liefhebbend hart dat God liefheeft boven alles en zijn naaste als zichzelf.

Hoe vaak is het, dat je er achter moet komen, dat de ander niet oprecht is.
Dat hij of zij iets gezegd heeft wat hij of zij niet meende. Hoe kwam je er achter? Door zijn of haar daden. En dat is pijnlijk. Als je op iemands woorden niet aankunt, kun je diegene ook niet vertrouwen. Zeker als dat meermalen is gebleken.

Sommige mensen plegen een meineed. Ze zweren bij God, dat ze iets niet gedaan hebben.
Terwijl ze heel goed weten, dat ze het wel gedaan hebben. Ze zijn niet eerlijk of ze zijn bang voor de gevolgen. Maar dat mag nooit een reden zijn dat je een meineed pleegt! God wil dat we waarheid spreken en geen leugens. Leugens zijn van de vader der leugen, de duivel.
In God is waarheid, omdat God Zelf Waarheid is. Wanneer wij Zijn kinderen zijn zullen wij vechten voor waarheid en ons niet laten overhalen tot leugens.
Dat is ook met beloften houden. Ook daarin maken we nogal eens fouten. Om beloften te doen, die we niet kunnen houden.Ook dat wil God niet.

Gods Naam is zo belangrijk! Wanneer wij God dienen, hebben wij Zijn Naam lief! Psalm 5 : 11. Dan kunnen we zelfs niet verdragen, dat Zijn Naam besmeurd wordt. Als we kijken naar Goliath die de God van Israël tartte en vervloekte (1 Samuël 17), dat David in beweging kwam en ook zijn mond open deed. Moet je dan altijd er wat van zeggen als iemand vloekt? Soms niet, je voelt best aan als je in een spottend gezelschap wat zou zeggen, dat het parels voor de zwijnen werpen is. Men zal des te meer Gods Naam beginnen te lasteren. 

Je kunt God lasteren in je denken en in je daden. God lasteren doet een ieder die Gods spreken gering acht en Zijn gebod aan de kant schuift. Numeri 15 : 30, 31.Ontheilig Gods Naam niet, bevuil hem niet en gebruik hem niet te pas en te onpas, haal hem niet omlaag.De Israëlieten, de Joden, spreken uit eerbied voor God, Zijn Naam nooit uit. Ze willen tot elke prijs voorkomen, dat ze het derde gebod overtreden. Daarom zeggen ze Adonai, dat betekent 'Heere.' Ze schrijven vier medeklinkers van het woord Jahweh JHWH. 
Jezus leerde de discipelen iets heel anders. Hij wees op de liefde van Zijn Vader voor al Zijn kinderen en zei: 'Noem Hem 'Abba'' Dat is het Hebreeuwse woord voor pappa. Jezus liet daarmee zien, dat als de discipelen Gods nabijheid zouden zoeken en Hem zouden eren, Hij hen zou optillen en omhelzen als zijn geliefde kinderen. Dat is het soort relatie waar onze Vader naar verlangt.

In Gods Naam is kracht als je Zijn Naam tot Zijn eer gebruikt.
Gebeden worden gehoord en verhoord in Zijn Naam!
Zieken worden genezen in Zijn Naam! Petrus zei het dat door de Naam van Jezus Christus de kreupele genezen werd. Handelingen 3.
Jezus zei Zelf: En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Joh. 14: 13,14)
Hoe groot is Zijn Naam!

Eren wij Hem met ons leven Zijn Heilige Naam?
Denk er eens over na.
Gods Naam is een sleutel tot Zijn wezen en karakter.
Hoe is het met ons leven? Hoe gaan we met ons lichaam, ons geld, ons huis, onze bezittingen, ons verstand en gaven, onze manieren, onze buien om? Kan God Zijn handtekening hier onder zetten?Zijn Naam? 

God roept ons met onze naam.
En wil Zijn Naam verbinden met onze naam in de doop.
Wat een God hebben wij!

Gebed
Ik kom tot U met al mijn zonden en tekortkomingen. Wilt U mij vergeven door Uw bloed?
U bent zo groot, zo heilig en tegelijkertijd wil U mij zo genadig zijn. Wat is Uw liefde groot!
Dank U Heere Jezus voor Uw Heilige Naam, voor Uw kracht, Die U mij elke dag weer schenkt om U na te volgen waar U mij ook brengt. U te gehoorzamen, te danken, te loven en te prijzen Uw Heilige Naam! U weet wat ik nodig heb ook om van U te getuigen, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Wilt U mij kracht geven in Uw Naam, Jezus Christus, wilt U Uw woorden zegenen. Wilt U mensen bekeren opdat ze waarheid gaan spreken, omdat U een God van Waarheid bent. Opdat Uw Naam verbreid mag worden over de hele aarde tot Uw eer! Heere, ik bid U voor degenen die mij lief zijn, maar ook voor degenen die mij haten. Zegen ze Vader, opdat ze ook anderen mogen zegenen. Kom Heere Jezus, ja kom haastig, ik verlang naar U en Uw wederkomst. U zult ook op mij de Naam Gods schrijven net zoals al diegenen die U toebehoren. Dan zal ik eeuwig Uw Naam groot mogen maken zonder daar ooit meer in tekort te schieten. En mag ik voor eeuwig bij Hem zijn, wat een vreugde zal dat zijn! Amen.


zondag 10 maart 2019

Waarom geen mindfulness en yoga?

Mindfulness en yoga

In mijn vorige blog kwam mindfulness en yoga te sprake i.v.m. het tweede gebod. Er waren hier en daar nog wel eens vragen over waarom dat het niet goed was.
Daar wil ik hier in dit blog toch nog even op ingaan om wat duidelijkheid te scheppen.Tegenwoordig wordt er nogal reclame gemaakt van yoga en mind fullness. Zelfs vaak gestimuleerd door artsen en psychologen, fysiotherapeuten, e.d.  Dit vooral om geestelijke spanningen,stress en klachten weg te nemen. 

Mindfulness

Bij Mindfulness wordt er vaak meditatie gebruikt. Nu is mediteren op zich niet zo erg, maar wel op de manier hoe het bij mindfulness gebeurt. 
Je observeert je eigen denkproces. Je neemt als het ware een stap naar achter en gaat bekijken wat je brein allemaal aan gedachten produceert. 
99 % van alle menselijke gedachten (dus ook jouw en mijn gedachten) gaan over het verleden en over de toekomst. Slechts een klein percentage gaat over het nu. Gedachten over het verleden en de toekomst zijn vaak vervuld van spijt, boosheid, verdriet en angst. 
Het is daarom niet zo vreemd dat je je vaak gestrest, boos of bang voelt. Het observeren van je negatieve en emotionele gedachten helpt je om er nuchter naar te kijken, zonder daar echt in mee te gaan en deze gedachten te geloven. Het is dus observatie en je ziet wat er voorbij komt. 
Mindfulness leert je ook dat je niet over je eigen denkproces oordeelt. Het is er... en jij kijkt slechts toe. Je hoeft er geen mening over te hebben. Dat maakt je rustig. Die innerlijke rust is een nuchtere staat. Meditatie voorkomt dat je voortdurend in allerlei drama wordt meegezogen, maar het zorgt er niet voor dat je verder gelukkig bent.

Meditatie kan juist depressie veroorzaken. 
Sommigen mediteren zich suf, maar raken daardoor dusdanig gestrest en uit balans, dat zij uiteindelijk burnout en depressie kregen.
Uit een groot Amerikaans onderzoek onder een grote groep Boeddhistische nonnen in Tibetaanse kloosters is ook gebleken dat maar liefst 75 % van hen klinisch depressief was. 

Voor veel mensen is meditatie een vlucht uit de werkelijkheid, zonder dat zij hun problemen aanpakken. Ze voelen zich ongelukkig, maar ondernemen geen actie om hun nare situatie te veranderen. Ze gaan alleen maar mediteren. Maar mediteren kan  b.v. een uitputtende baan of een inhoudsloze relatie niet veranderen. 
Doordat je continue je te focussen op onrustige en depressieve gedachten, die je tijdens je meditatie observeert, kun je nog dieper wegzakken in de inhoud van die gedachten, waardoor je depressie in de hand werkt in plaats van aanpakt.

Yoga

Yoga is ontstaan vanuit het Hindoeïsme.

Oppervlakkig gezien gaat het om gymnastiek, ademhalingstechnieken en bepaalde lichaamshoudingen, maar yoga is niet zo neutraal en onschuldig als het lijkt Het streeft uiteindelijk een hindoeïstisch doel na, namelijk vereniging met de godheid Brahman. Het is nooit een louter lichamelijke zaak, maar heeft een spiritueel doel.
Zelfs door de meeste simpele oefeningen zoals zwangerschapsyoga wordt je geest beïnvloed. In het hindoeïsme en ook in het boeddhisme is het niet zozeer belangrijk wat je denkt of gelooft, maar wat je doet. Als je oefeningen correct uitvoert, heeft dat in deze oosterse denkwijze een automatische werking, lichamelijk maar zeker ook geestelijk! 
Iedere oefening die men moet doen is een aanbidding en tot eer van de hindoeïstische goden. Daarom kun je yoga niet met christen-zijn combineren, want het eerste gebod, dat je geen andere goden naast God eert wordt overtreden. En ook het tweede gebod. Dat je voor geen andere goden zult buigen en hen dienen.

Yoga lokt je weg van God.
En dat niet alleen; je stelt je open voor occulte invloeden 


Ze brengen mensen met het idee van zelf-verlossing door middel van lichaamshoudingen (asana's) en ademhalingsoefeningen op een dwaalspoor. 
Je kunt jezelf nooit verlossen, alleen het bloed van Jezus Christus brengt verzoening tussen jou en God.

Lichamelijke bezwaren
Naast spirituele overwegingen kunnen er fysieke bezwaren zijn tegen yoga, waarover je niet vaak iets hoort of leest. Yoga kan bestaande lichamelijke klachten verergeren. Dit is herhaaldelijk aangetoond. Teveel mensen weten van te voren echt niet waar ze aan beginnen.

Gebonden?
Je kunt door dit gebonden raken aan duivelse machten. 
Wat moet je dan doen?
Stop direct met mindfulness en/of yoga
Stop met de oefeningen te doen, stop met mediteren zoals je geleerd is.
Dat je je totaal afkeert hiervan.
Je zult merken dat het niet eenvoudig is.

Lees uit Gods Woord (de Bijbel) hardop voor.
Laat het binnendringen. 
Bidt om vergeving, dat je je hier mee hebt bezig gehouden. (wetend of onwetend, dat het verkeerd was)
Dat je gereinigd mag weten door Jezus Christus Bloed.
Dat je in je woorden en daden van Hem getuigen mag. 

Wanneer de duivel je dan toch nog lastig valt, treedt dan maar op.
Duivel ga weg in de Naam van Jezus. 
De duivel heeft een hekel aan Jezus Naam.
Hij is er vuurbang voor.
Al zijn we nog zo zwak in Jezus Naam mogen we de duivel verjagen.
Zing maar tot Zijn lof en eer!
Dank Hem om Zijn Grootheid, Zijn genade, Zijn Bescherming.
En blijf bij Hem, want zonder Hem kunnen we niets.

En willen we iets gaan doen, vraag dan altijd eerst wat de Heere wil. Hij zal het je duidelijk maken.
zondag 3 maart 2019

Niet buigen

Oude goden

Oude goden sterven nooit. Ze wisselen van masker en keren terug met nieuwe en verbeterde technieken om ons te misleiden en te verzoeken en zo te vernietigen.

zeus


De keuze gaat niet tussen de ware God en geen god, maar tussen de ware God en een mindere god, een onwaardig voorwerp dat onze toewijding en dienst vraagt en zo de god van ons leven wordt.

Velen zeggen en denken God te dienen, maar vereren in feiten goden. We zijn ons vaak niet bewust, wat wij die in plaats van God hebben gezet.

Het tweede gebod van de tien geboden staat zo in de Bijbel: 
'Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen , aan het derde, en aan het vierde geslacht van hen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. Exodus 20 : 5,6

Wat houdt het in? Dat je geen afgodsbeelden en godsbeelden mag maken met als voorstelling van een gestalte, gedaante, model, vorm, afbeelding, beeld. Ze maakten n.l. zulke beelden om daarvoor te buigen en die te dienen. Het volk Israël had het vanuit Egypte meegekregen, die gewoonten en die godenverering.Maar God deelt Zijn eer niet met een ander. Hij wil de Eerste zijn, dan zal het volk ook gezegend zijn. Maar doen ze dat niet en dat deden ze telkens weer niet, dan doet God hier wat aan d.m.v. straffen, ziekten, en geeft God vijanden. Waarom? Dat doet Hij vanuit Zijn liefde om het volk weer naar Zich toe te trekken, zodat hij ze weer kan zegenen. 

Zo is het met ons ook. Wanneer wij van Hem afdwalen en we buigen ons voor iets anders  wat we belangrijker vinden dan God, dan zal God ons tegenspoed op ons pad brengen om je tot inkeer te brengen, en je te leren,dat bij Hem alleen geluk en vrede te vinden is. 
Dat wil niet zeggen, dat iedere tegenspoed een waarschuwing is. Tegenspoed kan ook een beproeving, of een loutering, en leren volkomen te vertrouwen op God. 

Maar om terug te keren bij; wanneer we afdwalen van God. Bij God is vergeving van zonden, wanneer we tot God keren, onze zonden belijden en ons van onze zonden afkeren, de afgoden wegdoen En alles wat er voor andere dingen ons van God afhouden, die niet meer de eerste plaats geven. Alles wat ons van God afhoudt is niet goed.
Als dat belangrijker wordt dan God en je gaat daar gewoon mee door, dan kunnen we daar eeuwig mee omkomen. God waarschuwt ons daarvoor. Zelfs je nageslacht kan er nog last van hebben, dat je God niet de eerste plaats gegeven hebt in je leven.

God zegt namelijk Zelf, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde geslacht aan hen, die Mij haten. Dan kunnen zelfs je kinderen tot aan het 3e en 4e geslacht hier last van hebben. Van de vloek, die over je heen is gekomen, die rust dan ook op hen.

In ons land worden we met steeds meer dingen van andere godsdiensten geconfronteerd en dat is niet vrijblijvend, ook al denken wij van wel.
Tegenwoordig wordt er nogal reclame gemaakt van yoga en mind fullness. Zelfs vaak gestimuleerd door artsen en psychologen, fysiotherapeuten, e.d.  Dit vooral om geestelijke spanningen,stress en klachten weg te nemen. Vele christenen zien er geen kwaad in, omdat ze niet weten wat het inhoud.Er worden bepaalde vormen van meditatie en mantra's gebruikt en brengen de 'gelovigen' in trance. Daarin worden de grenzen van het bewustzijn verruimd of zelfs uitgeschakeld en worden mensen willoos en gemakkelijk te beïnvloeden. Wat er op dat moment aan geestelijke macht of kracht in de buurt is, kan in die toestand gemakkelijk toegang verschaffen. Met yoga moet je ook van allerlei bewegingen doen, maar het zijn geen onschuldige oefeningen, maar een techniek, die gepaard gaat met een filosofie, die de manier en het doel van het leven beïnvloedt. We hebben het hier over het Hindoeïsme, want dat is de religie, waar de yoga uit voort komt.

Het gaat om de goede werken (karma) die de mens moet doen, om het eigen ik (atman) in verbinding brengt met het heelal (brahman) en zo op gaat in het oneindige heelal, in het niets in het alles (nierwana). Het Hindoeïsme gelooft niet in een schepping, zoals we die in de Bijbel lezen. Het Hindoeïsme gelooft niet in een persoonlijke God, in een verlossing uit genade door Jezus Christus, in een eeuwig leven bij God.

Yoga gaat uit van heel andere principes. Het blijft niet bij deze 'onschuldige' oefeningen, maar het behoort tot de middelen, die de hindoes bezigen om beter te kunnen mediteren. Meditatie moet leiden tot betere zelfkennis en tot het ontdekken van het goddelijke in jezelf. Daar worden yogo-houdingen dus voor gebruikt. Want veel van deze houdingen, zijn houdingen, waardoor de hindoes, of yoga-beoefenaars zich identificeren met hun godheden.

Als we een christen zijn moeten we ons daar ver van houden.
En zo sluipen er steeds meer goden ons landje in en wordt alles steeds meer vanzelfsprekend. Wat is die duivel toch slim.Maar ben jij een kind van God? Waakt dan, want de duivel gaat als een briesende leeuw rond zoekende wie hij zal verslinden. En hij heeft het vooral op de kinderen van God voorzien. 
Maar we hoeven niet bang te zijn als we maar dicht bij de Vader mogen blijven. En Hem op de eerste plek zetten. Hij zal ons nooit verlaten als we Hem niet verlaten.
Hij is trouw! 
Hij doet zelfs barmhartigheid tot in het duizendste geslacht van die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden! 
Gebed
Vader in de hemel, U bent zo'n Heilig en Rechtvaardig God. Zonder Jezus Christus kan ik niet voor U bestaan. U, Die geen zonden verdraagt ook in Uw kind niet. En toch hebt U ook mij zo lief, dat U Uw Eigen Zoon Jezus Christus naar deze wereld zond om te lijden en te sterven voor onze zonden, zodat ik door bekering en geloof een relatie met U heb gekregen. U heeft mij getrokken met Uw liefdekoorden, het is Uw werk van genade, daar dank ik U voor. U leidt mij door Uw Geest en laat mij zien wat er niet in mijn leven hoort te zijn. U wil de Eerste zijn in mijn leven en Heere U bent de Eerste in mijn leven. Ik kan niet zonder U. U bent voor mij Het Leven en zonder U kan ik niets. Dat er ook niets in mijn leven komt dat die plaats van U verdringt. Wilt U mij laten zien als mijn ogen niet op U gericht zijn? Heere, er zijn veel mensen die beelden aanbidden, veel beelden in huis halen, wilt U ze de ogen openen wat ze U daar mee aan doen? Dat ze toch Uw Woord mogen lezen, dat het toch tot hun harten mogen doordringen dat U ze roept tot bekering. Tot omkering naar U toe. En Vader houdt mij ook staande in deze wereld, waar het steeds zwaarder wordt om Uw Woord uit te dragen. Maar U zult mij nooit verlaten en daar mag ik me aan vasthouden aan Uw belofte en daar dank ik U voor voor Uw Woord, Uw beloften, Uw trouw in Jezus Naam. Amen.  

zondag 17 februari 2019

Geen andere goden

God, de Bevrijder

God bevrijdt het volk Israël uit Egypte na 400 jaar slavernij.

Deze bevrijding kwam enkel door Gods machtig ingrijpen. Daarna liet God hun zien, hoe het leven met Hem bedoeld was.
Deze volgorde van handelen is veelzeggend, ook voor ons!
Werkelijke vrijheid begint niet bij onze inspanningen, maar is het gevolg van wat God deed voor ons! Daarna gaf Hij ons de wet. Door genade ga je de wet houden. En je gaat niet de wet houden om genade te verkrijgen. Ik weet wel dat er veel mensen dat proberen te doen, maar dat zal nooit gaan. Het eerste gebod

'Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. 
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.'

Het tweede gedeelte van het gebod 'Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben', wil zeggen dat je geen andere goden mag hebben naast God.

Eigenlijk zegt God hiermee: Stel je vertrouwen alleen op Mij en op niemand of niets anders.
Het volk Israël werd gelijk op de proef gesteld. Ze gingen de woestijn in, er was geen eten, drinken of kleding of schoenen of iets dergelijks. De wolkkolom ging voorop en de vuurkolom s'nachts. God wees hun de weg. En als Die stopte, mochten ze rusten.
Hij gaf hun eten in de vorm van manna en kwakkelen, Hij gaf water uit de steenrots.
Hij zorgde dag aan dag voor hun. 

Dan komen ze bij de berg Sinai waar God Zijn geboden geeft aan Zijn volk door middel van Mozes. Maar inmiddels maakt het volk een eigen god, die ze zelf maken en ze maken er een feest van. God? Die waren ze op dat moment vergeten.

Hebben wij (af)goden?
Hoe is dat nu bij ons? Hebben wij (af)goden? Velen die in de kerk zitten lachen misschien in zichzelf, nee, dat gebod is niet voor hen. Geen afgoden hoor, ze zien zich al knielen voor zo'n beeld, nee, daar doen ze niet aan mee. Maar is dat zo?
Tegenwoordig zien we veel Boeddhabeeldjes staan.
Staan ze ook bij jou thuis of in je tuin? Dat kan toch geen kwaad? Ik kniel er toch niet voor?
Weet je wanneer je zulke beeldjes in huis haalt of in je tuin ook deze geesten in huis haalt?
Velen worden ziek van zo'n beeldje. Vaak ook depressief. Hoe komt dat? Omdat er verkeerde geesten achter zitten. De geest van de satan. Wanneer deze beeldjes opgeruimd worden knapt men weer op. Dat is vele malen gebleken. Dus zo onschuldig zijn die Boeddhabeeldjes niet! 

Welke nog meer?
Maar wat voor afgoden hebben we nog meer dan? 
Het kan zijn je werk, je eigen zaak, je gezin, je kinderen, geld, seks, drank, drugs, mode,  je auto, woning, je tv, je computer, je iphone, enz. Maar ook werken voor de kerk kan afgoderij worden als het om je eigen eer gaat en niet alleen om Gods eer! Afgoderij is misplaatste toewijding, het hebben van een liefde, een prioriteit, een god die de plaats inneemt van de ware levende God. 
En dat wil God niet. Je kunt ook lezen hoe het volk Israël steeds weer afdwaalde en de afgoden diende en hoe dat Gods toorn opwekte. 
Wanneer je afgoden dient wordt je als hen: leeg en niets.

God kent ons hart beter dan wijzelf!
Omdat Hij ons hart beter kent dan wijzelf heeft Hij ook de tien geboden gegeven.
Hij had hen bevrijdt uit Egypte. Zo heeft Hij ons bevrijdt van de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde; in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Kolossensen 1 : 13,14
Zonden en daden die een mens doet die tegenovergesteld zijn aan wat God van een mens verlangt, leiden tot slavernij. Als je dus kiest voor de zonden, wordt de macht van de zonden werkelijkheid. En daardoor ga je buiten de beschermende relatie met God staan en krijgt de boze, de duivel vrij spel en zul je merken dat slavernij/verslaving het gevolg is.
Je raakt verslaafd aan de zonden. Je zou wel anders willen, maar... 
Als je tot God roept is er van Gods kant vergeving en de bereidheid om je vrij te kopen.
Gods eigen Zoon neemt jouw plaats in. Hij werd slaaf zodat jij vrij kunt zijn om God lief te hebben. Als dat soort liefde je relatie tot God gaat bepalen, dan verdwijnt de gewoonte om te zondigen. Je gaat dingen doen die de wet vervullen. (Galaten 5 : 19-23)

Niemand kan twee heren dienen
Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. 1 Johannes 2 : 15 - 17
Jezus zei in Mattheüs 6 : 24 'Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon.'

Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. Bij de goden vandaan. Op reis naar Kanaän.
Jakob zei tegen iedereen, zijn kinderen, zijn gehele huishouden: 'Doet weg de vreemde goden, die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen. En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Bethel; en ik zal daar een altaar maken voor die God, Die mij antwoord ten dage van mijn benauwdheid, en met mij geweest is op de weg, die ik gewandeld heb. Genesis 35 : 2,3
Dit was allemaal nog voor de wetgeving!

Houden van en verafgoden
Waar zit de grens tussen deze twee?
Hoe kun je nu weten hoe je die grens overgaat? Dat je van iets een afgod maakt?
Het is belangrijk dat je op je hoede bent en het gevaar onderkent.
De duivel probeert je altijd slaaf te maken van.
Probeer voor jezelf een eerlijk antwoord te geven op de vraag: 'Kan ik leven zonder dit of dat, hem of haar?' Wees eerlijk tegenover God en vertrouw Hem die vraag ook toe.
Hij doorgrondt je hart en Hij kent je als geen ander.
Hij zal dan openbaren wat er werkelijk leeft in je hart en Hij kan je ook de kracht er voor geven, om te breken met de afgoden. Dan zul je rust en vrede ervaren in je hart, die alleen God kan geven. 

gebed
Doorgrond mijn hart Heere, U kent me als geen ander.
U weet of bij mij een schadelijke weg is. U weet of ik iemand of iets boven U stel.
Wanneer dat zo is, wilt U het mij dan duidelijk maken, dat ik daar dan niet blind voor ben en blijf. Want soms ben ik het niet bewust Vader, dat ik zo in beslag genomen word door wat anders, dat U niet meer op de Eerste plaats komt. Vergeef mij mijn zonden, was mij en reinig mij door Uw bloed en laat mij totaal op U vertrouwen, wat Uw weg ook is en waarheen U met mij wilt gaan, dat ik alleen maar mag zien op U, de Voleinder des geloofs, mijn Jezus, mijn Redder, mijn Verlosser, dat vraag ik U in Jezus Naam, Amen. zondag 3 februari 2019

Wie God is

God vertelt ons in Zijn Woord wie Hij is. 
Als je je daarin verdiept, dat is zo rijk! Ik wil bij dit blog blijven bij Exodus 20 : 1.
Voordat God de wet geeft spreekt Hij deze woorden uit op de berg Sinai: 'Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.' (Exodus 20 : 1)
Het volk Israël was in Egypte gekomen in de tijd dat Jozef daar onderkoning was. Er was toen hongersnood in Kanaän. En Jozef kreeg toestemming van de farao om zijn familie en al wat er bij hoorde onder te brengen in het land Gosen. Daar mochten ze wonen. 
Maar Jozef was allang gestorven en nadien kwam er een farao, die het volk dulden. De verplichtingen die ze aan Israël  hadden vanwege Jozef waren vergeten.En zelfs Jozef wat hij gedaan had voor Egypte werd vergeten. Het volk werd te groot naar hun zin. Er moest wat aan gedaan worden. Ze vormden een bedreiging voor het volk van Egypte. Ze werden een zwaar slavenjuk opgelegd en de vroedvrouwen werden opgedragen om de zonen, die geboren werden te doden. (de dochters mochten blijven leven) Maar Sifra en Pula deden het niet. 

In die tijd wordt Mozes geroepen uit de woestijn om naar Egypte te gaan om naar de farao te gaan. Mozes moest God gehoorzamen ook al had hij zoveel tegenwerpingen.
Zij, die door God gebruikt worden om voor Hem te spreken, moeten tot Hem gaan om instructies, en het zal hun gegeven worden, wat zij zullen spreken (Matth. 10: 19)
En Mozes ging en Aäron kwam hem tegemoet.
Samen gingen ze naar Egypte naar de farao. God had gezegd wat ze moesten zeggen.
Maar Hij had ook gezegd hoe de farao zou reageren. 
10 plagen waren nodig om uiteindelijk het volk te laten trekken.
De 10 plagen corresponderen met bepaalde Egyptische goden, zoals goden van de lucht, goden van licht en duisternis, goden, die geacht worden om het vee te beschermen, en goden van de rivier de Nijl.
De 10 plagen lieten de Egyptenaren zien dat hun goden mythen waren, krachteloos tegenover de God van Israël, Die leeft. Niet alleen de Egyptenaren hadden het nodig om te zien, het volk Israël ook. Er waren er heel veel die zich aangetrokken voelden tot die Egyptische goden.God wil laten zien wie Hij is. Hij is de Enige God, de Ware God.
De God, die verlost en bevrijdt en reinigt! 
En dat heeft Hij telkens weer laten zien aan het volk Israël.

Dat wil Hij ook aan ons laten zien en aan ons doen.
Wanneer wij vastzitten in of allerlei allerlei dingen of mensen of zonden ga tot Hem. Hij heeft je behoudt op het oog! God heeft je lief!
Belijdt je zonden, vertel je moeilijkheden en verwacht het van Hem alleen dat er uitkomst kan komen. Door Zijn kruisdood heeft Hij onze zonden gedragen en heeft Hij de weg vrij gemaakt tot Zijn Vader. We kunnen nu rechtstreeks bidden tot de Vader door Jezus Christus. Hij is ook opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van God de Vader.
Hij wil je helpen! 
Al zitten we in nog zo'n moeilijke situatie. God kan je verlossen en bevrijden. Vertrouw op Hem en volhardt in het gebed. Hij zal uitkomst geven!
God hoort Zijn volk! Hij zal ze uitleiden uit Egypte!
En Hij gaat mee! Hij draagt zorg voor Zijn kinderen! Hij wil ook voor jou zorgen. Geef je over aan Hem helemaal en Hij zal ook jouw Hemelse Vader zijn, Die ook jou leidt.

zondag 27 januari 2019

Wat zegt Jezus eigenlijk nog meer over de wet?

Er is veel reactie gekomen op mijn blog over de tien geboden. En er zijn ook veel discussies rondom dit onderwerp. De 10 geboden nog houden of heeft die afgedaan? Jezus heeft immers een nieuw gebod gegeven? Ik wil hier graag nog een keer op ingaan d.m.v. het Woord Zelf te laten spreken.De vraag
Er wordt een vraag gesteld aan Jezus. Het is geen vraag uit honger naar het Woord. Nee, het is een vraag die vooruit is bedacht om Hem te verzoeken.
De Farizeeën hadden gehoord, dat Jezus de Sadduceeën de mond gestopt had en zijn toen bij elkaar gekomen om het daar over te hebben.
Eén uit de Wetgeleerde komt naar Hem toe en komt met de vraag: 'Meester! welk is het grote gebod in de wet?'
Het antwoord
Jezus hoeft daar niet over na te denken. Hij antwoordt gelijk: 'Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede aan dit gelijk, is Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. (Matth. 22:36-40)

Het nieuwe gebod, wat de Heere Jezus geeft in Johannes 13 : 34,35 is ook eigenlijk hetzelfde: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.'

Hoe Gods wetten te doen?
Uit liefde. Liefde staat bovenaan. Je zult de Heere liefhebben met je hele hart en je hele ziel en je hele verstand. Dat is zo enorm veelomvattend. Er is geen ruimte meer voor wat anders naast. Die liefde gaat boven alles. Die liefde staat op nummer 1.
Hoe werkt dat uit in de praktijk van het leven? 
Je begint je dag met God, want je kunt niet zonder Hem.
Je neemt stille tijd, je zoekt tijd om samen met je God te zijn, want je hebt Hem lief.
Je leest Zijn Woord en bidt. Je laat je leiden door Zijn Woord en door Zijn Geest.
Wanneer mensen in je nabije omgeving zijn, die je voortdurend vernederen, zwijg je.
Wanneer mensen je bespotten, zwijg je.
Wanneer God wordt bespot, doe je je mond open en kom je voor Gods Woord op, tenzij het paarlen voor de zwijnen werpen is. Dat ze daardoor alleen maar meer gaan vloeken, e.d.
Zoek en bidt om momenten waarin je kunt spreken over Jezus Christus.
Als je het moeilijk hebt richt je dan op Jezus Christus.
Zijn de zorgen te zwaar voor jou?
God is toch groter? Of is God te klein voor jou?
We mogen alles op Hem afwentelen.
Hebben we moeite om een bepaalde zonde te laten, ga er mee tot Hem.
Vraag hulp.
Dus hoe doe je Gods wetten? Door Zijn liefde, Die het je inscherpt in je hart door Zijn Heilige Geest. Je wandelt met Hem en verblijdt je in Hem en gehoorzaamt Hem, omdat je weet dat Hij je Herder en Redder is.


Onder Gods wetten gebukt?
Gods wetten, daar moeten we niet vanaf doen. Ze zijn niet tot zaligheid, dat is alleen door Jezus Christus. Je kunt niet door de wetten te houden in de hemel komen.
Maar je hoeft ook niet altijd gebukt te gaan, omdat je de wet niet voor de volle 100% kunt houden. Dat kon alleen Jezus Christus.


Vrijheid
Paulus schrijft in de Galatenbrief in hoofdstuk 5 : 1 Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en wordt niet weer met het juk der dienstbaarheid bevangen.' Wat wil dat nu zeggen? Dat we in de vrijheid van Gods vergeving mogen staan door het Bloed van Jezus Christus, Die ons reinigt van alle zonden. Wanneer we voor Hem alle zonden mogen belijden, zal Hij het ons genadig vergeven. Al klaagt ons hart ons aan, al fluistert de duivel je voortdurend in de oren, dat het niet meer voor jou is, dat jij te zondig bent, Christus bloed reinigt alle zonden. Zo dat er geen zonden meer zijn in Zijn ogen. We hoeven ons dus niet onder dat juk van de dienstbaarheid laten vangen. Dat wil zeggen, dat we niet uit schuldgevoel God moeten dienen. Niet uit schuldgevoel de tien geboden proberen te houden. Dat juk houdt nooit op. Die schuldgevoelens houden nooit op. Want de duivel voedt ze wel. Hij weet echt wel wat je zwakke plek is. Nee, God verbreekt dat juk door Hem Zelf door Zijn liefde en genade. Door Zijn bloed, heeft Hij je zonden vergeven. 
Hoef je dus de geboden nu niet meer te doen.
Jawel, maar niet uit schuldgevoel, maar omdat je het zo heerlijk vindt om dichtbij Hem te leven. En je weet dat in de 10 geboden het er ook om gaat dat God boven alles gaat en je naaste als jezelf. zondag 20 januari 2019

Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden

Voordat God de Heilige Geest zal geven als Trooster zegt Hij eerst wat anders.
Namelijk: "Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden." 

Als Christus hen vertroost, zegt Hij hun Zijn geboden te houden, want wij moeten niet anders troost verwachten dan in de weg van wat God gebied. In de weg van gehoorzaamheid. Wanneer zij (de discipelen) bezorgd zijn wat ze moeten doen als hun Meester hun ging verlaten en wat er van hen zou worden, zegt Hij hun Zijn geboden te houden. Dan zal er niets verkeerd met hen gaan. Zo zij liefde voor Hem, Jezus Christus willen tonen, gehoorzaam dan de geboden.

Zo is het nog steeds ook voor ons. Als je van de Heere Jezus houdt, dan betekent dat Hij in jou gaat leven en dan ga je Zijn geboden bewaren/doen. Je leert doen wat Hij zegt. Het mooie is dat de Heere Jezus zegt: Indien gij Mij liefhebt, dus als je van Mij houdt, dan bewaart Mijn geboden. dan komen die geboden van Hem eruit voort. Het werkt uit in je leven in het leren doen van wat Hij zegt. Dus de liefde tot Christus openbaart zich in de trouw aan Zijn geboden en dat kan alleen als er een blijvende binding bestaat met Hem.
Daarom is het goed dat in gemeenten 10 geboden voorgelezen/voorgehouden/voorgeleefd worden.
De tien geboden zijn niet verouderd, ook nu niet. Als God het me geeft wil ik ze allemaal behandelen wat ze in deze tijd nog te zeggen hebben.

Ook Jezus Christus hield de tien geboden.
En Hij zegt tegen Zijn discipelen en een ieder die Hem liefheeft om die te houden.
In Openbaring 22 : 14 wordt gesproken: Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Maakt het doen van de geboden dan dat je rechtvaardig voor God wordt?
Nee, het maakt dat je ieder moment God nodig hebt om Zijn wil te doen.
Je kunt zelf die geboden niet houden. Dat kan niemand. Dat kan God alleen.
Waar is de wet dan voor?
Hij is een tuchtmeester tot Christus geweest, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.  Dat staat in Galaten 3 : 24.
En dan gaat het verder: 'Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.'
Velen denken, dat je dan de geboden niet meer hoeft te houden. De wet is overbodig geworden, maar dat is niet waar. 

De wet was gegeven om de mensen te overtuigen van de noodzakelijkheid van een Zaligmaker. De wet was er om hen te overtuigen van hun zonden en hun te onderwerpen aan Gods gezag. De wet was bedoeld als tuchtmeester tot Christus. 
Voordat Christus er was, was men gevangen onder de wet. Wanneer de wet overtreden werd, dan werd er gestraft naar de verschillende voorschriften en de strenge straffen, die er beschreven waren om opgevolgd te worden. Dit was zodat ze zich zouden afkeren van het zondigen en vergeving van God zouden ontvangen. 

Nadat Christus gekomen is, is het veranderd. Offers waren niet meer nodig, omdat Christus Zichzelf ten offer heeft gesteld aan het kruis. Hij maakte de weg vrij tot de Vader.
Er was geen dieren offer meer nodig. Wel het geloof in Jezus Christus en Zijn vergeving.
Wanneer we onze verkeerde dingen mogen belijden met een oprecht hart bij Jezus Christus, dan is er vergeving. En Hij denkt er nooit meer aan. Hij doet ze weg zo ver het westen is van het oosten en andersom (zie Psalm 103) Dan is er de noodzakelijke verandering van binnenuit, van vernieuwing en bekrachtiging door het werk van de Heilige Geest.

Waarom dan nog de wet?
Het is een instelling van God voor de mensen, ter bescherming voor onszelf en voor onze naasten. Het is tot eer van God. Wanneer een land regeert volgens deze geboden, zal het goed met dit land gaan. Want het stelt God tot middelpunt. 
En zo is het ook met ons leven. Als we met Gods geboden geen rekening meer houden, waar belanden wij dan? Kan alles er dan maar mee door op een gegeven moment?

De tien geboden drijft ons uit tot Jezus Christus! Het laat zien dat de geboden gaan over een rijk en vervuld leven.
God geeft ons grenzen, maar door het werk van Zijn Heilige Geest komt Hij ons tegemoet door Jezus Christus om te vergeven en vrijheid te geven om zonen en dochters van God te zijn, die weer leren omgaan met de liefde van de Vader. 
Het is een keuze om Gods geboden te gehoorzamen of niet. En die keus moet voortkomen niet uit angst, maar uit liefde en dankbaarheid.