zondag 22 november 2020

Zullen wij ook mogen ingaan in die stad?

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Openbaring 22 : 14

We zijn bij de laatste zaligspreking van Openbaring gekomen.                            Als het goed is weten we dat er maar twee wegen zijn in dit leven.                   

En dat is in heel de Bijbel te lezen tot het einde toe.                                          De weg Jezus Christus, Die weg leidt naar de hemel en je hebt de weg die naar het verderf leidt.

In dit gedeelte staat dat kwaad en goed op aarde nog veel meer zullen toenemen. Die onrecht doet, dat hij nog (meer) onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; (dat hij nog vuiler wordt) 

Er is in onze tijd zoveel onrecht op aarde en het wordt er niet beter op. Ook ethisch en moreel gaat het hard achteruit. De duivel komt met allerlei verlokkende zonden, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thessalonicensen 2 : 10, 11, 12.

Daar staat ook wat tegenover, namelijk die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. Openbaring 22 : 11 Wat betekent dit nu? Dat de kinderen van God in die donkere tijd rechtvaardiger en heiliger worden. Juist omdat de duisternis oprukt zullen ze meer in het licht wandelen, dicht bij God zijn. Dat zal ook te merken zijn.

Hun hart is onafscheidelijk van God en daardoor kunnen ze op aarde ook alles doorstaan. Ze weten dat verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of het zwaard hen nooit kan scheiden van de liefde van Jezus Christus (naar Romeinen 8 : 35, enz) 

Maar ze zijn nog niet in de hemel, ze zijn nog niet bij God. Ze hebben nog steeds te maken met de duivel, de wereld en hun eigen vlees, wat ook altijd in opstand komt. Het is en blijft een strijd totdat Jezus terugkomt op deze aarde.

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen. Welke geboden? De tien geboden. Er is een hele grote dwaling in kerken en gemeenten gaande, waar men zegt dat de tien geboden niet meer van toepassing is, dat het heeft afgedaan toen Jezus op aarde kwam. Dat was iets van het Oude Testament. Of het Oude Testament niet belangrijk is? Die is net zo belangrijk als het Nieuwe Testament. Je kunt het één niet zonder het andere lezen. En daar bedoel ik mee, dat er heel veel vanuit het Oude Testament wijst naar het Nieuwe Testament. En wanneer je het Nieuwe Testament leest het nog veel rijker tot je komt als je de geschiedenis, die er vaak achter zit leest in het Oude Testament. Het vult elkaar aan.

Toen Jezus kwam zei Hij niet: Nu hoeven we niet de geboden niet meer te houden. Nee, hij ging er nog veel dieper op in, om ze te houden, namelijk b.v. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Mattheüs 5 : 27, 28.

En Hij zei: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelve.

Jezus heeft de wet vervuld, Hij kon dat alleen om zo de zonden te kunnen dragen aan het kruishout. Genade is meer dan de wet. Maar voor ons als mensen drijft de wet uit naar Jezus Christus om genade te krijgen voor onze ziel. We kunnen niet zonder Jezus Christus zalig worden.

Wanneer je Mozes wet teniet gedaan hebt, dan sterf je zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Dat zegt Gods Woord in Hebreeën 10 : 28.  Hoe ernstig is dit Woord om serieus te nemen! 

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Ik moet denken aan het Paradijs waar de boom des levens stond, waar Adam en Eva weg moesten, nadat ze gezondigd hadden. In het nieuwe Jeruzalem, waar degenen door de poorten ingaan, die Zijn geboden doen vinden wij de rijke symboliek verenigd van het Oude en Nieuwe Testament. Het is teveel om daar dieper op in te gaan.

Maar ik zal wel noemen de rivier van het water des levens, dat leven en volheid schenkt. En in het midden van haar staat, op de ene en de andere zijde van die rivier de boom des levens. En hij brengt twaalf vruchten voort en geeft elke maand vrucht. en de bladeren van de boom waren tot genezing van de heidenen. 

Door de zegen van Pinksteren zal het Evangelie over heel de wereld komen. En de mensheid die aan de dodelijke kwaal van de zonde en dwaling lijdt zal genezen. De blinden zullen zien, de doven horen, de kreupelen springen, want Jezus Christus is gezalfd met de Heilige Geest en gezonden van de Vader. Om te genezen de gebrokene van hart en de treurende, dat hun gegeven wordt sieraad voor as. In dat nieuw Jeruzalem zal niemand meer zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat er woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.; Het zal de vrucht zijn van de verkondiging van het Evangelie door de Geest van Pinksteren. De bladeren van de levensboom tot genezing van alle volken.

En de troon Gods en van het Lam zal daarin zijn! En Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. Daar is geen gebondenheid meer, maar ware vrijheid in Jezus Christus. En wij zullen Hem zien!

  

   


1 opmerking: