zondag 10 november 2019

Ik zal u geen wezen laten.

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weer tot u. Johannes 14 : 18

We pikken de draad weer op bij waar we gebleven zijn in Johannes 14, namelijk bij het 18e vers. 

Jezus belooft Zijn discipelen en zo ook ons, ik laat jullie niet achter als wezen.  Hij zal voor hun en ook ons zorgen. Hij zal ze een andere Trooster geven, namelijk de Heilige Geest.
En Hij geeft hun en ook ons het vooruitzicht 'Ik kom weer tot u.' De discipelen hadden verdriet dat Jezus weg zou gaan. Maar het was niet zo erg als ze dachten. Hoewel ze het zonder Zijn lichamelijke tegenwoordigheid moesten doen, laat Hij ze niet zonder troost. Ze waren kinderen van de Vader. Ze hadden de aanneming tot zonen ontvangen en Zijn Vader zal hun Vader zijn. Bij wie zij, die anders wezen zouden zijn, ontferming zullen vinden.


Zo is het ook met ons. In wat voor omstandigheden we ook zijn. En al hebben we geen vader of moeder meer, Hij wil een Vader voor ons zijn, wanneer we wedergeboren zijn.
En dan kan de omstandigheden waarin wij leven soms pijnlijk zijn, maar het zal toch nooit troosteloos zijn, omdat God ons tot een eeuwige Vader is.


Hij blijft niet voor altijd weg. In de eerste plaats komt Hij door Zijn Geest. Dagelijks wil Hij tot ons komen. Door Woord en Geest. De tekenen van Zijn liefde en genade en Hij blijft nog steeds komen en tot ons spreken en ons troosten.
Heb je dat wel eens mogen ervaren?

Toen Jezus Christus opstond uit het graf hebben alleen degenen die Hem liefhadden Hem nog mogen zien. Hij liet Zich niet aan het volk zien. 
Hij voer op naar de hemel, met de belofte dat Hij weer zou komen en dan zou Hij voor eeuwig bij hun blijven.Die belofte staat nog. Het is nog genadetijd, waarin mensen zich kunnen bekeren. Tot God kunnen komen. Stel het niet uit, de tijd is veel te kort.
Je weet niet wanneer je zult sterven.
En we weten niet wanneer Hij terug zal komen, maar dat het spoedig zal zijn, dat is zeker! 
En ben je er dan klaar voor? Verwacht je Hem? 
Weet je dat je zonden vergeven kan worden door Hem? 
Ga dan tot Hem en belijdt je zonden met een oprecht hart.
Dan wil Hij je vergeven al wat je gedaan hebt wat niet goed was.
Hij neemt je dan aan als zoon of dochter van Hem.
Dan mag je een kind van God zijn en dan zal Zijn Geest in je hart wonen en dan ben je nooit meer alleen! 

zondag 27 oktober 2019

Ik zoek U met mijn ganse hart


Op het moment van de wedergeboorte raakt God onze goddeloze geest aan door Zijn Heilige Geest. Nadat wij onze zonden beleden hebben aan Hem,Jezus Christus en Hij ze vergeven heeft, stort Hij Zijn liefde in ons hart uit en mogen we Zijn vrede ervaren. Hij geeft ons een nieuw hart en geeft ons het verlangen Hem te gehoorzamen. Hij geeft ons een nieuw doel in ons leven, zodat we Hem gaan zoeken in ons dagelijks leven. 
We ervaren Zijn grootheid en heiligheid, Zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw.
God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om godvruchtig te leven.
Als we het wonder van de wedergeboorte hebben mogen ervaren, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En Hij maakt schoonmaak in je leven.
Wanneer je wilt groeien in het leven, laat je jezelf snoeien door Zijn Geest.
Takken die niet bruikbaar zijn, moeten er af. Takken, die onvruchtbaar zijn en dood worden er afgehaald. Het is een beeld. Maar snoeien kan pijn doen. Als je zelf wel eens takken gesnoeid hebt, weet je dat er nogal verschil in takken zijn. En dat de één gemakkelijker buigzaam is, dan de ander en zich zo gemakkelijker laat snoeien.

Zo is het ook met ons leven. Geven we ons leven in Zijn handen?
Dat Hij mag snoeien wat goed voor ons is?
Zodat wij kunnen groeien in het geloof?
Dat we sterker worden in godsvrucht, maar dat we ook gaan groeien in woord en daad.
Ons levenswandel hoe is die? Het is toch de bedoeling dat we steeds meer toegroeien naar het beeld van Christus?

Wat hebben we dan nodig voor die groei? Zijn hand!
We zijn volkomen afhankelijk van de Heilige Geest, die ons altijd naar Jezus Christus leidt.
We mogen volledig afhankelijk zijn van God in ons dagelijks leven, maar ook in het gebed.
'Ik zoek U met mijn ganse hart.'  
Zonder Hem kan ik niet.
'Leer mij, Heere, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam.' Psalm 86 : 11.

Wat ook belangrijk is, is het lezen en overdenken van Gods Woord. Wat zegt het gedeelte wat je gelezen hebt nu voor of over jou? Wat kun je hier nu van leren? Of geeft het troost, blijdschap, vrede?

Dus lezen van Gods Woord en overdenken er van en het gebed zijn heel belangrijk!
Hoe meer we Jezus Christus zoeken hoe dieper ons geloofsleven wordt. Hoe inniger onze band met Jezus Christus. Dan is er het ontzag voor God, de liefde tot God en het verlangen naar God.

Dan kom je ook tot aanbidding en lofprijzing en dankzegging.
En daar geven we God bewust de eer en de heerlijkheid die Hem toekomt.

Persoonlijk denk ik dat er veel te weinig aanbidding, lofprijzing en dankzegging is met het hart. Krijgt God de eer? de heerlijkheid, die Hem toekomt? Daar sluit ik mezelf ook bij in. Dat is trouwens met alles wat ik schrijf, dat is ook voor mij bedoelt. 

Het is zo'n genade, dat Hij een verbinding met ons wil hebben, een relatie.
Hoe stellen we ons dan op? 
Luisteren we ook naar Hem? Wat Hij te zeggen heeft via Zijn Woord, maar ook als we in gebed ons tot Hem richten? Luisteren we dan ook naar Zijn Stem? Of Hij ons antwoord geeft? God wil ons antwoorden. Niet altijd gelijk, maar het kan wel.
Die ervaring heb ik zelf. Er zijn ook gebeden die jaren later pas worden verhoord.
God doet het op Zijn tijd en Zijn wijze. 
En verhoort Hij dan alle gebeden?
Nee, niet alle en dat is maar goed ook. Hij weet veel beter wat goed is voor ons, dan wij zelf. Maar het is wel belangrijk dat we het in Zijn handen leggen en niet het er dan weer uit nemen om er zelf weer mee te puzzelen of God voor de voeten te lopen. Nee in Gods Handen leggen en er laten.
Dat zijn lessen, die we allemaal moeten leren en telkens weer leren. En het ene kunnen we beter dan het andere loslaten. Maar God leert het in Zijn handen te geven.We gaan in dit leven God gericht leven. Met alles gaan we naar God toe.
Grote dingen, maar ook met kleine dingen.
Hij vindt niets te klein. 
Hij ziet graag dat Zijn kinderen Hem nodig hebben en dat Hij kan helpen.
Heb jij Hem ook nodig?

Zoek jij ook elke dag in wat voor omstandigheid met je ganse hart naar Hem?
Hij alleen kan uitkomst geven! Hij kan alleen onmogelijke dingen mogelijk maken als we het in Zijn handen geven en in Zijn handen laten.

'Ik zoek U met mijn ganse hart'
zondag 13 oktober 2019

Gods Geest in je hart

Gods Geest in je hart

Er is weinig kennis van Gods Woord. Er wordt veel te weinig gelezen in Gods Woord. En als er gelezen wordt is het vaak na het eten. Maar hoe belangrijk is het om tijd te nemen. Elke dag weer om met de Heere samen te zijn en met Zijn Woord. Te bidden of Hij door Zijn Heilige Geest jou het Woord wil uitleggen, zodat we ons er mee mogen voeden. Net zoals je elke dag eten nodig hebt, heb je Gods Woord nodig. Zonder Hem kunnen we niets.
We hebben overal tijd voor, tenminste... maar op de laatste plaats staat vaak Gods Woord.
Hoe belangrijk is het om dat te veranderen en dat op de eerste plaats te zetten. Begin je dag met Hem, je zult ervaren, dat je dag zo heel anders verloopt. Je vindt rust in Hem! Velen die in Jezus Christus geloven zijn zich niet bewust van de levende Aanwezigheid van de Geest in hen, vaak is dat een tekort ook van onderwijzing in gemeenten. Maar ook dat ze zelf Gods Woord niet zorgvuldig lezen en het biddend overpeinzen.

Anderen worden misschien door de Heilige Geest geïnspireerd, maar ze kennen en noemen Hem niet. Ze hebben geen bewuste relatie met Hem, er ontbreekt iets wezenlijks.

Nog anderen geloven in de Heilige Geest, maar weten niet hoe ze op de juiste manier met Hem kunnen samenwerken. Ze beginnen de dag met Hem, hebben Zijn hulp gevraagd, maar weten niet hoe ze door, met en in Hem kunnen leven. Ze maken plannen, nemen initiatieven zonder Zijn raad te vragen of op antwoord te wachten en zonder Hem in het denkproces toe te laten. 
Ze denken dat het genoeg is dat ze de Heilige Geest erkennen en Hem hun dag voor te leggen. Dat is natuurlijk goed, maar het gaat om de relatie met de Heilige Geest in het dagelijks leven in je manier van denken, beslissingen nemen en het ontwikkelen van creativiteit. Je kunt aan het groeien zijn hierin en nog niet weten hoe alles precies gaat.
Laat ik zeggen je raakt nooit uitgeleerd. En er zijn mensen die openstaan voor het werk van de Heilige Geest en er naar leven. Je hebt een relatie met de Heilige Geest, waartoe Jezus Christus ons uitnodigt die aan te gaan.Je hebt een diep verlangen om naar Zijn eer te leven. Je laat je onderwijzen, waarschuwen, bemoedigen, en laat je begeleiden door de Heilige Geest. En Hij wijst je de weg, die je gaan moet en Hij zal je nooit verlaten. Hij zegent je op Zijn weg. Hij houdt van je zoals je bent. Ongeacht je verleden of je levensstaat, zodat je onder de waakzame en warme blik van Jezus Christus op weg kunt gaan. De Heilige Geest leert ieder mens zichzelf niet te veroordelen of te verachten, maar in God zijn of haar vertrouwen te stellen.Ook leer je hoe je in deze wereld moet leven door op een juiste manier mee te werken aan het werk van de Heilige Geest. Je ervaart dat doordat Jezus Christus voor jou aan het kruis gehangen heeft  voor jouw zonden, dat je mag leven uit de vergeving van Zijn bloed. Hij is opgestaan en zit aan de rechterhand van God. En door Zijn Geest mogen we leven uit genade, elke dag weer. 

In Kolossenzen 3 wordt beschreven hoe je verandert en wat er verandert in je leven en word je er ook toe opgewekt om dat te doen. Dit is zo volmaakt beschreven dat ik het hieronder zet.'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinhied, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen  heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkaar, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijk Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid.
En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.'


Jezus Christus heeft in het  Hogepriesterlijk gebed gebeden 'Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijk Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik den ook in de wereld gezonden. Johannes 17:15-18

Als je de Heilige Geest in je hart ontvangt én aanvaard,zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan ook niet meer. Je hebt de nieuwe mens aangedaan en de oude mens afgelegd met zijn werken. Je leven wordt vernieuwd. Natuurlijk heb je je normale activiteiten, maar je gaat er niet langer meer op dezelfde manier meer mee om. Je zult de aanwijzingen die God je geeft door Zijn Geest herkennen. God gaat je onderwijzen uit Zijn Woord en je zult je moeilijkheden in dit leven op een andere manier beleven. Hij vormt je, Hij is er bij. God geeft je opdrachten, die binnen je mogelijkheden zijn. God wil met je samenwerken en zo mag je meewerken aan het wezenlijke werk van de Geest. Dat is zo geweldig rijk, dat je zelf alleen maar heel klein voelt worden en God zo ontzaglijk groot, hoe Hij werkt! Elke keer kun je Hem niet genoeg danken voor Zijn genade en trouw en liefde!
Bijna altijd werkt Hij door Zijn Woord, maar Hij kan het ook op een andere manier te kennen geven. En als je twijfelt of het wel van Hem is. Vraag dan maar om bevestiging. God zal het altijd bevestigen.
Bevestigt God het niet, dan is het niet van God geweest.
Maar als God een opdracht geeft aan je, gehoorzaam dan ook. Sta Gods werk niet in de weg. Ook al moet je misschien drempels over bij jezelf. Het vraagt zelfverloochening en liefde tot Hem. God zal het zegenen. 
zondag 29 september 2019

De Geest van de waarheid kennen

De andere Trooster, namelijk de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn. Johannes 14 : 17

Je hebt twee wegen.
De brede en de smalle weg.
De weg van de leugen van de duivel, de aartsleugenaar van de beginne.
De weg van de Waarheid. God is Waarheid, Jezus Christus is Waarheid, De Heilige Geest is Waarheid.
De wereld ziet Hem niet en kent Hem niet, de Geest der waarheid. De wereld kan Hem zelfs niet ontvangen. Maar zeg je hoe kan je dan een kind van God worden?
Van onze eigen natuur willen we God niet kennen en Hem niet ontvangen. Kerkje spelen willen we nog wel. Laten zien hoe goed we zijn. Hoe christelijk, hoe religieus. Hoe we verschillende wetjes nog aan onze religie hebben toegevoegd. We sloven ons uit om de ander te laten zien, dat we zo goed zijn en zoveel goed doen.
Maar God prikt er zo doorheen. We kennen Hem niet. We willen geen relatie met God.
We willen niet dat Hij ons hart verandert, dat Hij onze leugens doorziet. O ergens weten we het wel, maar hoe meer we het doen, hoe harder ons hart wordt.
Er is geen ruimte voor God, voor Jezus Christus, voor Zijn Geest. We zeggen van wel, maar als het er op aan komt buigen we niet voor Hem en zitten we liever zelf op de troon.
Luisteren naar Gods Woord?
Naar Zijn Geest?
Ja, we lezen wel een stuk uit de Bijbel bij het eten en bidden en danken voor het eten.
En 's zondags gaan we trouw naar de kerk. Maar daar houdt het dan wel mee op.

Ja, we lezen wel uit de Bijbel een stuk en beginnen met gebed of God b.v. de verkiezingen tot ouderlingen (oudsten) en diakenen wil zegenen. Maar de Heilige Geest komt niet aan bod. We kiezen zelf wel of de gemeente. Er moet namelijk orde zijn. Alles moet met orde geschieden. En dat is ook zo. Maar moet daarom Gods Geest maar buitengesloten worden? Hoe ging het in de eerste gemeente er aan toe? Lees het maar eens in Handelingen.

En hoe gaan we o.a. met de armen en de wezen en de weduwen en weduwnaren, gescheiden mensen, verslaafden en ouderen en zieken en chronisch zieken en gehandicapten om?
Ja maar een predikant kan toch niet alles op zich nemen? Dat is waar. Hij zal ook werk moeten verdelen, net als Mozes dat moest doen. 
Aan ouderlingen (oudsten), diakenen. En hoe zit het dan met mensen die psychisch ziek zijn e.d.? Hebben ze daar wel verstand van, hoe ze daarmee om moeten gaan? In deze wereld en ook in de kerken wordt dat steeds meer, dat er beschadigde mensen zijn.
Waarom wordt er geen pastoraal medewerker aangenomen erbij? En als dat voor één gemeente teveel geld is, dat twee gemeenten dat samen behappen. Zodat er voor 2 gemeenten een pastoraal medewerker is. Meestal hebben die een opleiding gehad waarin ook verwerking van emoties is behandeld. En wat denkt u aan mensen die ervaringsdeskundige zijn. Die veel hebben meegemaakt in hun leven, die kunnen soms heel goed naast de mens staan en luisteren. En ook Gods Woord laten spreken en met de mensen bidden. Maar ook in dit werk, stel niet zomaar iemand aan. Vraag hierin Zijn wijsheid.

God is een God van Waarheid. Niet van leugen. Hij prikt door onze leugens heen. Hij ontmaskert ons en wat blijft er dan nog van ons over?
Niets. 
Willen we ons koste wat het koste staande houden t.o.v. God?
Het beter willen weten dan God?
Denken dat we niets verkeerd doen, dat alles ligt aan die ander?
Dan zullen we nooit kunnen leven van vergeving.
En dat is nu net waar het allemaal om draait.
Jezus Christus baande een weg voor ons tot de Vader.
Er is een WEG namelijk Jezus Christus.
Hoe word je nu een kind van God? 
'Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' Johannes 3 : 15,16.
Zonder geloof in Jezus Christus, Die voor onze zonden geleden en gestorven is aan het kruis en weer opstond uit de dood is er geen weg tot Hem.
Zonder vergeving van je zonden door Jezus Christus is er geen leven.
Je kunt het alleen krijgen bij Hem, Jezus Christus!
Is het al nood bij je geworden?
Velen weten dat het zo is, maar doen er niets mee, ze zijn onbewogen er onder.
Maar het is toch Gods werk?
Ja het is Gods werk, genade. Maar als God iets wil geven, zullen we het ook mogen aanpakken. Zo lief heeft Hij ons namelijk. Hij wil ons niet verloren laten gaan.
En wanneer God ons tot Zijn kinderen aangenomen heeft, dan kun je alleen maar zeggen, het is alles genade, het is Zijn werk! Zijn liefde!

Jezus Christus beloofde Zijn discipelen een andere Trooster, namelijk de Geest der waarheid, die bij hen zal blijven en in hen zal zijn.

Deze belofte geldt ook voor Zijn kinderen. Hij zal ze bij de Waarheid houden in waarheid.
Hij zal bij hen blijven en in hen zijn. 
Gods Geest zal in je hart wonen.

Daar hoop ik de volgende keer meer over te schrijven.

zondag 15 september 2019

Jezus belofte voor de komst van een andere Trooster

Jezus belofte voor de komst van een andere Trooster.
Jezus troost Zijn discipelen voordat Hij zal heengaan naar Zijn Vader.
Als Christus hen vertroost, zegt Hij 'Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden
(De geboden hebben we in de blogs hiervoor behandeld.) 
'En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;  Johannes 14 : 15,16
Het woordje 'en' verbindt de twee zinnen. Ze horen dus bij elkaar.
Waardoor komt de Trooster?
Door de voorbede van Jezus Christus aan de Vader.
De Vader, Mijn Vader en jouw Vader. Beiden ligt er in opgesloten.
Dezelfde, Die de Zoon heeft gegeven om onze Zaligmaker te zijn.
Hij  zal de discipelen en ook ons de Geest geven om onze Trooster te zijn.
De Zoon zegt de Trooster te zenden, maar de Vader is de eerste Bewerker er van.
Ik zal er om bidden, Hij is Priester om voorbede te doen voor de mensen. 

Als je de Heilige Geest mag ontvangen in je hart is dat een gave van Christus verzoeningswerk en door Zijn voorbede.Die zegen, dat de Heilige Geest in je hart komt wonen is blijvend.
wanneer je in het geloof Jezus Christus als jouw Zaligmaker mag liefhebben boven alles.
Hij blijft bij je voor altijd. 

Voor de discipelen was dat een troost, omdat ze afscheid moesten nemen van Jezus.
Jezus ging naar Zijn Vader om te zitten aan de rechterhand van Zijn Vader.
Deze Trooster zou hun nooit verlaten en waar ze ook heen gingen. Hij ging met hun mee.
En dat geldt ook voor ons. Hij zal ons nooit verlaten, waar we ook heen gaan.
Hij gaat mee! 
Maar we hoeven ook ons nooit eenzaam te voelen, want Hij is bij ons in elke omstandigheid. 

zondag 1 september 2019

Is de wet van Mozes nog wel belangrijk? de tien geboden?

De tien geboden zijn die nog belangrijk?

Eerst uitgebreid de 10 geboden behandelen en dan vragen, zijn de tien geboden nog belangrijk? Het is een vraag die veel mensen bezig houdt tegenwoordig.
Maar niet alleen tegenwoordig, in de tijd van de Bijbel was het ook zo.

Er zijn veel gemeenten, waar niet de 10 geboden meer voorgelezen worden op zondag.
Ze vinden dat overbodig, Jezus was gekomen om de zonden te dragen. Er is genade voor de 10 geboden in de plaats gekomen. 
Maar het is een verkeerde uitleg van Gods Woord.
God leidde het volk Israël uit de slavernij van Egypte. Hij voerde ze uit de verdrukkingen en brengt ze tot de gemeenschap met Zichzelf. Hij maakt ze eerst vrij, voordat Hij het volk richtlijnen geeft. Wetten, de torah, om te leven in vrijheid tot Zijn eer.


Jezus Christus kwam later, niet om de tien geboden af te schaffen, maar om ze te vervullen.
Dat kon Hij alleen, Hij Die zonder zonden was.
Er is verschil tussen de wet en het wetticisme, zoals de Farizeeën die aanhingen.
De Farizeeën hadden als uitleg van de wet een complex stelsel van regels opgesteld en daarmee Gods geboden omgezet in hun eigen systeem van wetten.
Jezus herhaalde de oorspronkelijke geboden van het Oude Testament en legde ze op een veel nauwkeurige manier uit. Niet alleen van toepassing op uiterlijke daden, maar ook op onze innerlijke houding, waardoor Hij het moeilijker maakte de geboden op te volgen.

Liefde en wet zijn niet elkaars tegenpolen en ze sluiten elkaar ook niet uit. Liefde heeft de wet nodig om de richting aan te geven. Liefde is niet onfeilbaar. Daarom heeft God ons geboden gegeven, richtlijnen die ons vertellen, hoe de liefde zich dient te gedragen om tegenover de naaste liefdevol te zijn. 

Hoe zit het met de uitspraak van Paulus 'Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade?'
Hij zegt dit een aantal keren op verschillende manieren. Hij bedoelt dat geen enkele christen niet door het houden van de wet probeert gerechtvaardigd of geheiligd te worden. 
Je kunt dus door het houden van de 10 geboden niet verlost worden. 
Dat kan alleen door genade, door Jezus Christus. Alleen de Heilige Geest kan je heiligen. Geen enkele wet kan dat doen.
Maar nu Paulus zegt dat de wet niet meer de basis van onze verlossing is, betekent dat niet, dat we daarom de wetten maar moeten afdanken. Hij zegt zelfs het tegenovergestelde: 'Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. (zie Rom. 5:5; Gal.4:6,7 en Hebr. 8:10) De Heilige Geest zal je niet alleen helpen de geboden te bewaren, maar dat met vreugde en liefde te doen. Paulus zegt dat men door deze nieuwe manier van leven van gehoorzamen aan Gods geboden je juist kan zien, dat je de verlossing hebt ontvangen. (Rom.5:17; Ef.4:22-24; en Col. 3:9-10)
De Bijbel zegt nergens: 'Heb God lief en doe wat u wilt.'
Telkens weer geeft hij ons geboden en aanwijzingen, die onze liefde voor God en voor andere mensen vorm geven.

Welk soort gedrag wordt door de liefde van mij gevraagd?

De Bijbel geeft antwoord op die vraag zowel in negatieve als in positieve woorden.
De negatieve zijn belangrijk, zodat we kunnen leren wat liefde betekent. De 'gij zult niet' uitspraken vanuit de Bijbel geven de grens aan van de liefde die wij moeten gaan.
Jezus spreekt hierover in Markus 7: 20-23. Hier worden 13 grote zonden duidelijk weergegeven. Paulus geeft in Galaten 5 :19-21 nog een lijst en zegt erbij: Ik waarschuw u, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet beërven. 
1 Corinthe 13 noemt 7 positieve kenmerken van de liefde, maar geeft 9 negatieve kenmerken. 
Gods Woord leer ons heel duidelijk dat liefde de vervulling, niet de afschaffing van de wet is.

1 Johannes 1 zegt dat wij onszelf misleiden en de waarheid niet in ons is als wij zeggen, dat wij gemeenschap hebben met Hem die licht is, maar terzelfdertijd in de duisternis blijven wandelen. We moeten bidden met de psalmist om een rein hart en een nieuwe geest en God vragen ons de vreugde van de verlossing terug te geven. (Psalm 51:10)

Velen zijn de weg kwijt. Ze hebben alle morele en ethische grenzen weggevaagd en dolen nu in een woestenij. God heeft in Zijn liefde ons de wet gegeven als een richtlijn voor liefdevol contact.

Het andere uiterste, de Farizeeën hadden toen Jezus verscheen 248 geboden en 365 verboden, een verbod voor elke dag van het jaar. Ze waren daarin onberispelijk.Ook vandaag de dag zijn bepaalde christenen er trots op, dat ze zich afgescheiden hebben van de rest van de moderne wereld. Ze hebben een lijst met door mensen gemaakte regels, noemen het overtuigingen en principes en geven ze de status van absolute, totaal onwrikbare regels. De meeste verboden betreffen meningen van mensen over niet-ethische zaken, die in de afgelopen vijftig tot honderd jaar zijn ontwikkeld. Veel van deze regels gaan over uiterlijke dingen, kleding, make-up en andere dergelijke zaken. Daarop worden ze geoordeeld of veroordeeld.

We moeten begrijpen wat het verschil is tussen Gods eeuwige geboden, die nooit veranderen en relatieve leefregels, die wij door Gods genade en o.l.v. de Heilige Geest moeten veranderen, wanneer de tijden veranderen.

Als Paulus uitlegt dat de wet niet een middel is om verlossing te verdienen, gaat hij verder met wat het werkelijke doel is, waarvoor de wet is gegeven. De wet is een richtlijn voor ons gedrag, om ons te vertellen hoe liefde zich gedraagt en hoe we God kunnen gehoorzamen om Hem te behagen. Hoe we God en onze naaste kunnen liefhebben als onszelf.
Alle geboden worden vervuld in de hoofdsom van deze wet. (Matth. 22:37-40)
Waarom? Omdat God volmaakte liefde is. En deze God heeft het recht om jou en mij op te dragen lief te hebben.

En dan staat er in Openbaring 22 : 14 één van de 7 zaligsprekingen van dit boek
'Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.'
En in vers 15 staat: 'Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een ieder, die de leugen liefheeft, en doet.'God is heel duidelijk in Zijn Woord.
'Zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen."
Hebreeën 10 : 26-28.

Gods liefde dringt mij om dit blog te schrijven. 
Er is zoveel verwarring en misleiding omtrent de tien geboden.
We moeten niet aan onze mening vasthouden, maar aan Gods Woord.
Dat is ons richtsnoer. Hij is de Weg, de Waarheid en Het Leven.
En zonder Hem kunnen we niets doen.
Laten we waakzaam zijn en blijven, we leven in de eindtijd.
De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden.
Maar hij komt ook als een schaap in wolvenpak.
Hoe belangrijk is het dat we dicht bij Jezus Christus leven.
Dat we in alles ons tot Hem richten, zodat Hij ons door Zijn Woord en Geest leiding geeft hoe te handelen en te wandelen.
Dat vraagt voortdurend gebed en ook een wandelen met God. 
Het luisteren naar Zijn Stem. Het lezen van Zijn Woord. 
Dat kun je niet missen! En je wilt het ook niet missen, omdat het je eten en drinken is.
Zo hard heb je het nodig.


Wil je reageren? Reageer dan via mijn email adres nellyvdbas@gmail.com

zondag 18 augustus 2019

Ben je meester of slaaf van je verlangens?

'Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste; noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is.' Exodus 20 : 17.
Wat is begeren?

Inhaligheid,overmatig verlangen naar iets wat voor de wet verboden is, hebzucht b.v. voor geld. Onze hebzucht kan zich richten op macht, seks, goedkeuring door mensen, op gezag, lof, status, enz.Het is moeilijk te omschrijven, maar we herkennen het onmiddellijk wanneer we het zien.
Begeerte maakt mensen hebzuchtig en brengt ze tot diefstal.Begeerte drijft mensen er toe het leven van anderen op te offeren, zelfs anderen te doden, voor hun eigen voordeel.
Begeerte doet die ongekende wellust opkomen die mensen ertoe brengt zich in overspel te storten. Begeerte brengt wederzijds vertrouwen in gevaar en maakt dat mensen over zichzelf en elkaar liegen, om geld, macht, prestige of lof te ontvangen. 
Hoe vroom ons leven naar buiten ook kan lijken, als wij in ons hart aan begeerte toegeven, dan zijn we schuldig aan het overtreden van dit gebod.
Begeerte is een gevolg van de zondeval van de mens.
Begeerte is afgoderij schrijft Paulus in Kolossenzen 3 : 5.
Waarom? Omdat er iets anders in ons hart plaatst i.p.v. God. 
Daarom brengt het 10e gebod ons terug naar het 1e gebod, omdat begeerte een valse god in ons hart de plaats doet innemen van de ware God. Hebzucht zoekt eerst het koninkrijk van dingen, niet het Koninkrijk van God.

Waar vinden we begeerte?


Begeerte vinden we op ieder niveau van het leven van de mensen. In de kerk, in onszelf, in de gemeenschap.
Predikanten en voorgangers kunnen ten prooi vallen aan begeerte door een verlangen naar prestige en autoriteit (macht) in de gemeente.
Regeringen en regeringssystemen worden door de geest van begeerte in stukken gebroken.
Christus leerde ons zelfopoffering en onbaatzuchtigheid, maar daar zien we maar weinig van. 
Als je kinderen opvoed, weet je dat begeerte al heel vroeg in het leven van een kind de kop op kan steken. Het kind krijgt voor zijn verjaardag een fiets en is daar dolgelukkig mee. Maar dan een paar weken later kan hij huilend binnenkomen. En als je vraagt wat er is, dan komt het met het antwoord, dat zijn vriendje ook voor zijn verjaardag een fiets gehad heeft, alleen daar zitten veel meer dingen op.'
Hoe zit het bij ons volwassenen? Is het anders?
Zijn wij slaaf van onze verlangens? Of zijn we meester van onze verlangens?

Hoe kunnen we veranderen van een slaaf van ons verlangens naar een meester van ons verlangens?

De enige manier om te veranderen, om onze verlangens meester te worden, is dat Jezus Christus onze meester is. Daarin vinden wij vrede en rust.
Want als wij slaaf zijn van onze verlangens, dan zitten we met een groot gat in ons hart wat elke keer vraagt meer, meer, meer. En het bevredigt nooit.
Maar zijn we met onze begeerten naar Jezus Christus gegaan en belijden we dat we niet zonder Hem kunnen, dat we Zijn vergeving nodig hebben door Zijn bloed. Dan zal Hij ons vleselijk denken reinigen door Zijn Heilige Geest. Dan hebben we geen behoefte meer aan al dat andere, dan is Jezus Christus genoeg. Zijn genade is dan genoeg. Dan mogen we vrede en blijdschap vinden in God. Dan worden we tevreden met wat we hebben en wensen we maar één ding, alleen maar nog meer genade. 
Want de duivel zit niet stil en zal je aanvallen op je zwakke punten, maar wanneer je in Jezus Christus blijft en op Hem blijft vertrouwen, dan zul je nooit beschaamd worden.
En dan is het niet de begeerte wat je hart drijft, maar wat kan ik voor mijn naaste doen, wat kan ik mijn naaste geven. Dan is de liefde daar van de genade van Jezus Christus die in alles vooropstaat in je hart. Die bewogen liefde tot je naaste en die verlangt geen materiële dingen terug. Ze geeft.
zondag 4 augustus 2019

Het negende gebod

Het negende gebod is: 'Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.'
Of om het in het kort te zeggen: 'Lieg niet.' 
Is dit gebod minder erg dan b.v. 'Gij zult niet doodslaan' (niet doden)?
Nee, als je bedenkt dat met liegen de zonde in de wereld gekomen is...
De slang (de duivel) in het paradijs loog Eva voor om haar te verleiden van de vrucht te eten, wat God niet toegestaan had. In plaats van dat Eva de slang doorzag, begon ze aan Gods betrouwbaarheid te twijfelen. En gaf Adam. En Adam at. 
Beiden werden door God uit het paradijs weggestuurd.
Waarom stuurde Hij ze eigenlijk weg? 
Er stond n.l. nog een boom waar ze niet van mochten eten. Dat was de boom des levens.
Als ze daar ook nog eens van zouden eten, zou er geen redding meer zijn.
Dan zou dit eeuwig duren waar Adam en Eva in terecht waren gekomen.
Maar God had een plan al van het begin af. Er zou redding komen door Zijn Zoon Jezus Christus, Die de zonden op Zich zou nemen aan het kruis om diegenen die in Hem geloven het eeuwig leven te bieden.

Liegen tegen je naaste houdt veel in. 

Je hebt eigenlijk 3 soorten leugens:

1 - de schadeleugen(dat is tot schade van de ander)
2 - de schertsleugen (sterke verhalen, elkaar vermaken met onwaarheden)
3 - de noodleugen ( tegen de vijand liegen ter bescherming van iemand) (Ex. 1 : 19, Jozua 2 : 4-6, Richteren 4 : 18-21)

1 Verdraaien van woorden, waardoor iemand anders woorden anders uitgelegd worden.
Of het opzettelijk verkeerde informatie geven van je naaste met de bedoeling de ander zoveel mogelijk schade te berokkenen. 
Roddelen en lasteren zijn ook kwalijke praktijken die veel voorkomen. Het is bewust iemand afbreken en dat vaak met leugens.
Veel mensen doen er dan alles aan om zelf goed voor de dag te komen, zodat de ander zijn of haar fouten niet ziet of opmerkt. Of dat hij of zij ze zelf bewust ook verzwijgt zodat de ander in een verkeerd daglicht wordt gesteld en dat hem of haar vrijpleit.
Snel oordelen. Er wordt ontzettend vaak te snel en lichtvaardig geoordeeld. Jezus is daar Zelf erg terughoudend in als het om oordelen gaat! 

Als we naar de politiek kijken, wordt er veel gelogen.
Als we naar verslaggeving van nieuws kijken, wordt er veel gelogen.
Er is nepnieuws.

En er is veel manipulatie om de leugen in stand te houden.
Reclame, adverteerders liegen vaak om geld te verdienen.
Advocaten kunnen waarheid verdraaien om zelfs een ooggetuige in verwarring te brengen.
Valse getuigen.
Mensen die durven een eed te zweren op de Bijbel dat ze iets niet gedaan hebben, terwijl ze het wel gedaan hebben.


Er zijn ook mensen (en er komen er steeds meer), die bewust veel liegen. Zelfs over de kleinste dingen. De reden dat ze het doen is vaak dat ze er wat mee willen winnen of dat ze zichzelf groter voor willen doen dan ze zijn. Ze zijn ook alleen op zichzelf gericht, ze hebben geen empathie (geen gevoelens of gedachten van een ander kunnen aanvoelen)
En o wee, als je ze tegenspreekt, dan word jij voor leugenaar uitgemaakt en mankeert er alles aan jou. Ze halen daar van alles bij en proberen je tot de grond toe af te maken. Zulke mensen noemt men narcisten. Dat zijn pathologische leugenaars.
Ze gebruiken ook veel manipulatie in hun relatie. Ze kunnen niet van de ander houden, ze houden alleen van zichzelf. Al zullen ze het zeker tegenover de buitenwacht het anders spelen. Het zijn enorm goede toneelspelers met twee gezichten. 
Het lastige is vaak dat niemand ze door heeft. En dat diegene die in een relatie gevangen zit. (want dat doen ze, ze kappen alle vriendschappen langzamerhand weg en spelen vaak mensen tegen elkaar uit) En diegene die in de relatie zit zwijgt wel, anders heeft die helemaal geen leven meer. Die is inmiddels al zo gewend om te zwijgen, dat ze vaak niet meer anders kunnen, want wie zou ze geloven? Beloften houdt een narcist bijna nooit.Ze hebben altijd excuses en uitvluchten.
Wanneer zulke relaties verbroken worden door een scheiding zullen narcisten vaak met veel leugens komen en het slachtoffer spelen. En zijn er eventueel kinderen, dan spelen ze die vaak uit tegenover de partner. Ze weten vaak precies hoe ze het moeten aanpakken om ze achter zich te krijgen. In heel veel gezinnen in zo'n situatie, zie je dat de kinderen achter de narcist gaan staan, o.a.omdat ze denken dat die hun hulp het hardste nodig heeft. Maar het is een leugen. De narcist lacht in zijn vuistje. De ander wordt letterlijk alleen gezet. Ik hoef u niet te vertellen dat er enorm veel schade wordt aangericht in zo'n gezin en rondom zo'n gezin.Je hebt ook nog een andere categorie mensen die enorm liegen en dat zijn leugenaars die leiden aan wanen of pseudologia fantastica. Ze zijn totaal de grip op de realiteit kwijt en liegen zoveel dat ze niet eens meer weten of ze nu waarheid spreken of dat ze liegen. Ze geloven alles wat ze zelf zeggen. Ook dat is in een relatie ondoenbaar. Je kunt begrijpen wat een leed er wordt veroorzaakt door leugens.

2 Jongeren onder elkaar en mannen onder elkaar kunnen vaak sterke verhalen ophangen  
   of flink overdrijven. Dit om mee te tellen, of aandacht te krijgen, dat ze voor 'vol' worden       aangezien. Dat er vaak leugens in verteld worden of dat het hele verhaal een leugen is,       dat maakt niet uit, als het maar indruk maakt naar die ander toe.
   Maar ook vrouwen die elkaar zoveel te vertellen hebben over andere mensen, terwijl ze 
   de helft nog niet eens weten. Ze oordelen over mensen, valse suggesties worden uitge-
   sproken, waardoor de ander geen goed meer kan doen.

3 Een noodleugen is toegestaan. Het wordt in de Bijbel vermeld. Ik denk ook als je iemand     anders er mee beschermd alleen dan, kan het geoorloofd zijn.


De duivel, de aartsleugenaar van het begin af

De duivel en zijn engelen (demonen) leven van de leugen. Hun opzet is om Gods werk kapot te maken en als hun dat niet lukt, er zoveel mogelijk schade aan te berokkenen.
De duivel heeft macht gekregen hier op aarde, maar door Jezus Christus verzoenend werk aan het kruis door Zijn bloed, is die macht verbroken. Al wil dat niet zeggen, dat de duivel niets meer kan uitrichten. Maar onderschat hem niet. Het lijkt zelfs vaak of de duivel op deze aarde het voor het zeggen heeft. Maar God staat er boven en heeft alles in Zijn hand. De duivel kan niet meer doen, dan het hem wordt toegestaan. In wezen moet de duivel met al zijn leugens het afleggen van God, hij wordt zelfs vaak gebruikt zodat mensen tot Jezus vluchten. 
Wat de duivel ook doet is alles van God naäpen. Maar dan met leugens en verdraaiingen. Kijk b.v. naar Gods schepping                      - de duivel zet de evolutietheorie ertegenover.
              naar profeet                                    -                      valse profeet
              echt geloof                                      -                      surrogaatgeloof/ New Age
              engelen                                           -                      gevallen engelen, die je ook in de
                                                                                             New Age weer terug ziet
             geloof in God                                   -                      geloof in mensen
En zo kun je nog wel veel meer noemen. Waar de duivel je vooral aanvalt is in je denken

De duivel is goed in twijfel zaaien.
'Gods liefde is toch niet voor jou, want jij hebt het niet verdient.' (leugen)
God zegt in de Bijbel: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe.' Johannes 3 : 16. (Waarheid)

'Niemand houdt van je, waarom zal je er geen eind aan maken aan je leven?' (leugen van de duivel)
Het kan zijn, dat mensen je laten vallen, maar God laat je nooit vallen. Jezus Christus wil er altijd voor jou zijn als je Hem aanroept, tot Hem bidt. Hij hoort je altijd. Hij heeft je niet voor niets op deze wereld gezet, Hij heeft een plan met je. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief en wil Zijn liefde aan jou tonen in je leven in een relatie met Hem. Hoe moeilijk het leven ook kan zijn, Hij helpt je er doorheen en draagt je en geeft je dag aan dag de kracht er voor. Jezus Christus gaat je voor, Hij wijst de weg, want Hij is de Weg. We hoeven Hem alleen maar na te volgen. En dat kunnen we met Zijn hulp en door Zijn genade.
'De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in waarheid.Psalm 145 : 18. (waarheid van God Zelf)

Denk je nu echt dat Jezus Christus jouw nog vergeeft? Nu heb je alweer gezondigd. En wat heb je al niet gedaan in het verleden. En de duivel haalt alle zonden weer op en toont ze je weer zodat je moedeloos wordt. Ja, je hebt het echt niet verdient. En heeft het nog zin om naar God toe te gaan? Je bent veel te slecht. (de leugens van de duivel)
God zegt in Zijn Woord in Psalm 103 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. (Gods waarheid!)
Wanneer we tot Jezus Christus komen met een oprecht hart en Hem om vergeving vragen, dan doet Hij die zonden weg. Hij zegt in Hebreeën 10 : 17; En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. Dus als de duivel je al de zonden voor je tentoonspreidt waar je al vergeving voor ontvangen hebt. Mag je de duivel wegjagen in de Naam van Jezus en zeggen dat ze al betaald zijn door het bloed van Jezus Christus.

'Ik kan niets.' Ook zo'n gedachte, die vaak door andere mensen eerst worden gedropt bij je. Jij kunt niets. En als je dat vaak genoeg hoort word het 'ik kan niets.' Het is ook van de vijand, de duivel. God wil niet dat wij zulke gedachten hebben. Paulus mag in Filippensen 4 :  13 zeggen; Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.' En dat mogen wij hem leren nazeggen, stap voor stap. Maar spreek elke keer de gedachten tegen, die je naar beneden halen. De vijand is uit op je vernietiging. Maar Jezus is uit op je redding. Hij wil dat je voor Hem leeft.


God verbiedt leugens
Kortom God verbiedt het om leugens te vertellen, (met uitzondering van de noodleugen)
Hij verbiedt het om leugens te verbreiden en om te leven van een leugen.
Je liegt niet alleen tegen mensen en tegen jezelf maar vooral tegen God.
Toen Ananias en Saffira hun land verkochtten zeiden ze tegen de gemeente en de apostelen dat het de gehele opbrengst was van de verkoop. Maar het was niet zo, want ze hadden een deel voor zichzelf achtergehouden.. Petrus zei toen: Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Ze vielen daarna dood neer.
We mogen niet een leugen leven. 1 Johannes 1 : 6 zegt 'Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen,dan liegen wij en doen de waarheid niet.' De levende leugen is de leugen dat wij onszelf misleiden. Wanneer datgene wat wij met onze lippen luid en duidelijk zeggen, door ons leven wordt tegengesproken, dan leven wij een leugen. De weg die Jezus op weg naar kruis aflegde, was bezaaid met dit  soort levende leugenaars: de schriftgeleerden, die beweerden dat ze kennis hadden, maar ze hadden het niet. De farizeeën die beweerden op de juiste wijze te leven, terwijl dat niet het geval was.; De valse getuigen die verhalen vertelden, die zij niet hadden gezien en gehoord hadden; Judas kus, het toppunt van een levende leugen. Pilatus vrome vraag ; wat is waarheid? om daarmee zijn laffe, leugenachtige hart te maskeren. 

God is een God van Waarheid. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij kan onze leugens niet dulden. Hij kan geen gemeenschap hebben met mensen die leugens vertellen. In Openbaring 21 : 8 wordt er een lijst weergegeven van de mensen die uiteindelijk verloren zullen gaan en besluit met deze woorden 'en alle leugenaars hun plaats zal zijn de poel des vuurs'

Na je wedergeboorte

Als je wedergeboren bent, nieuw leven hebt ontvangen door de vergeving in Jezus Christus bloed zal de Heilige Geest je er op attent maken wanneer je een leugen uitspreekt.
Wat moet je doen? 
Je moet terug naar de persoon, tegen wie je die leugen verteld hebt en de waarheid vertellen. En je vraagt om vergeving aan je Hemelse Vader. Eerder krijg je geen vrede in je hart. God kan niet met leugens leven. Hij is een God van Waarheid!


Zo zijn er zoveel leugens op deze aarde, dat we vaak niet meer weten wat waarheid is.
Mensen kunnen er in verstrikt raken, wat ook de bedoeling van de duivel is.
Daarom laten we dicht bij Jezus Christus blijven, onze ogen gericht op Hem.
Begin je dag met Hem, neem de tijd om Gods Woord te lezen en te overdenken. 
Laat God toe in je hart te spreken. Gehoorzaam Hem! 
Neem tijd om te bidden, Hem te danken, zingen tot Zijn eer. 
Maar luister dan ook wat Hij tot jou wil zeggen, neem daar de tijd voor.
En leef ook met Hem in je dagelijks leven. Dat je hart Hem toebehoort.
Dat je leven echt is en geen leugen, zodat je voor eeuwig om zult komen.
We hebben ons leven gekregen van God. Ons leven behoort God toe.
Ook in ons dagelijks werk moeten we proberen goed ons werk te doen, niet versloffen of de kantjes eraf lopen of een ander de vervelende klusjes op laten knappen.
Het is belangrijk dat we ook nederig zijn, onszelf niet verheffen. Wie zijn wij? Hebben wij iets om voor te staan op een ander? Nee.
Het is alles genade wat we zijn en we gunnen die ander ook die genade, waaruit het leven is tot in alle eeuwigheid in Jezus Christus.

Gebed

Vader in de hemel, arglistig is ons hart, geneigd tot het kwade.
De wereld leeft er van, de duivel slaat zijn slag.
Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m', en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.
Dank U wel Heere, dat U de duivel overwonnen hebt aan het kruis.
De macht van satan is gebroken. En ook al roert hij vreselijk op deze aarde, overwinnen kan hij niet. Want U bent de Overwinnaar van leven en dood.
U bent het Die Waarheid in het binnenste kan geven voor een ieder die er om vraagt. U heeft baby's, kinderen, jonge mensen, jong volwassenen, volwassenen, ouderen lief. U heeft alleen hun behoud op het oog. Daarom wordt ook het Evangelie vertelt en geschreven. De Bijbel uitgedeeld met de bedoeling om die te lezen. Uw Waarheid kan leugens verdrijven en mensen op de knieën brengen.
Dat vragen we U Heere, dat Uw Koninkrijk mag uitgebreid worden en dat meer werkers in Uw koninkrijk mogen komen, die Uw waarheid liefhebben en het Evangelie recht mogen brengen, opdat Uw Koninkrijk mag kome. 
U heeft ook gezegd in Uw Woord dat er in het eind der tijden valse profeten zullen zijn en die zijn er Heere. Ze verleiden vele mensen. Dat mensen toch Uw Woord lezen en geleid mogen worden door Uw Geest opdat ze toch niet in verzoeking komen en verleid worden van U vandaan. Ook zal de antichrist er zijn en die is er Heere. Hij loochent  dat Jezus is de Christus. Hij loochent de Vader en de Zoon. U zegt het een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Geef ons toch een waakzaam hart Vader in U alleen. Open onze ogen opdat wij zien de gevaren die ons van U aftrekken en dat wij ons wapenen met de wapenrusting Gods. Vader in de hemel wilt U met alle mensen zijn, die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben en geestelijk en soms lichamelijk mishandeld worden door de leugen. 
Ook mensen die Uw Woord trouw zijn, de Waarheid trouw zijn. Geef ze toch kracht om U na te volgen. Wilt U dat ook aan ons geven, opdat wij voor de waarheid mogen staan en niet voor de leugens, die ons elke dag beïnvloeden van alle kanten. Vader, ik ben U zo dankbaar voor Uw Woord en Uw Heilige Geest opdat ik mag weten hoe ik U mag navolgen al is het vaak struikelend in Jezus Naam. Amen.

Wil je reageren op dit blog wil je dat dan doen via mijn mailadres? nellyvanderbas@gmail.com