vrijdag 21 oktober 2022

Ik ben jouw God

 

Ik ben jouw God

We hoeven niet bang te zijn om stappen te zetten. Hij is er bij! Hij heeft al voorzien! We hebben vaak zo weinig vertrouwen in God en zien zo vaak op onze omstandigheden. Maar weet God het niet? Ziet Hij niet alle dingen? Kunnen we dan niet op God vertrouwen? 

Hij geeft je vandaag mee, dat je nergens bang voor hoeft te zijn en dat je sterk en moedig mag zijn. Hij zal je niet loslaten. Hij zal je niet verlaten. Ik ben jouw God. Ik ben bij je waar je ook heengaat. (Jozua 1 : 9)
vrijdag 14 oktober 2022

Bij Hem schuil ik...

 

Bij Hem schuil ik…

Ik las eens over goedertierenheid de betekenis; Gods onuitputtelijke genadige liefde en dat vind ik een prachtige omschrijving.

Dit gebed uit Psalm 143 is mij op het hart geschreven.

Ik kan niet zonder Zijn onuitputtelijke genadige liefde! Elke dag heb ik die nodig! Zonder Hem kan ik niets en weet ik niet waar ik heen moet gaan. Maar Hij wijst de weg, Hij maakt het mij bekend. Niet gelijk de hele weg, maar elke keer met kleine stukjes zodat ik op Hem blijf vertrouwen en dat ik het aan kan. Ik vertrouw op Jezus Christus, bij Hem schuil ik. Jij ook? Er is geen betere weg!
vrijdag 7 oktober 2022

De Trooster

 De TroosterJe voelt je misschien alleen in al je verdriet en pijn, maar dat ben je niet, als je Zijn kind bent. Want Jezus Christus heeft de Trooster, de Heilige Geest gezonden om voor altijd bij je te zijn en in je hart te wonen. 

Hij is je Trooster en Helper! En Hij wijst je op Jezus, die jou liefheeft tot het einde!


vrijdag 30 september 2022

Hij laat je nooit alleen!

 

Hij laat je nooit alleen!

Iedereen van ons heeft wel een strijd te strijden. En de één meer dan de ander en de één zwaarder dan de ander, maar weet dat je het niet alleen hoeft te doen, wanneer je Christus lief hebt. Dan is Hij altijd bij je. Hij heeft de zwaarste strijd gestreden voor jou en mij aan het kruis om onze zonden. Jezus kent je strijd en Hij laat je nooit alleen!

vrijdag 16 september 2022

Wees niet bang

 

Weest sterk en hebt goede moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch verlaten. Deuteronomium 31 : 6

We hoeven niet bang te zijn. Je zult misschien zeggen gemakkelijk gezegd. Nee ik zeg niets gemakkelijk, maar ik weet bij ondervinding dat God bij mij is en Hij is ook bij jou in al je angsten en pijn. Leg je hand maar in Zijn hand. Hij houdt je rechterhand vast en helpt je. Hij is veel sterker dan alles wat er op je afkomt. Hij is Overwinnaar. Hij helpt je overal doorheen. Steun maar op Hem. Hij is er voor je. Hij heeft zoveel geduld meer dan ieder ander mens. En je zult merken, dat je echt geholpen wordt. Dat je kracht mag ontvangen voor deze dag. En wanneer je morgen weer je hand in Zijn hand legt krijg je weer kracht voor die dag. Blijf maar op Hem vertrouwen, Jezus Christus, onze Herder.


vrijdag 9 september 2022

 

Overal waarheen Ik u zenden zal, zult gij gaan. Jeremia 1 : 7b

God leidt ons in ons leven naar bepaalde plaatsen waar we moeten zijn. En dat zijn meestal niet de comfortabelste plaatsen. Maar Hij heeft met alles een bedoeling. Wanneer je Hem gehoorzaamt om te gaan dan zal Hij zijn zegeningen geven.

God leidt ons in ons leven naar Zijn doel. De weg er naar toe begrijpen we vaak niet, maar vertrouw Hem in dit alles en leg je leven in Zijn handen. En waar God leidt voorziet Hij. Dat heb ik zelf wel ondervonden, hoe God zorgt! Hij maakt mogelijkheden, die wij nooit hebben voorzien. En Hij geeft wat wij nodig hebben. 

Dank U lieve Vader!
zondag 22 november 2020

Zullen wij ook mogen ingaan in die stad?

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Openbaring 22 : 14

We zijn bij de laatste zaligspreking van Openbaring gekomen.                            Als het goed is weten we dat er maar twee wegen zijn in dit leven.                   

En dat is in heel de Bijbel te lezen tot het einde toe.                                          De weg Jezus Christus, Die weg leidt naar de hemel en je hebt de weg die naar het verderf leidt.

In dit gedeelte staat dat kwaad en goed op aarde nog veel meer zullen toenemen. Die onrecht doet, dat hij nog (meer) onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; (dat hij nog vuiler wordt) 

Er is in onze tijd zoveel onrecht op aarde en het wordt er niet beter op. Ook ethisch en moreel gaat het hard achteruit. De duivel komt met allerlei verlokkende zonden, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thessalonicensen 2 : 10, 11, 12.

Daar staat ook wat tegenover, namelijk die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. Openbaring 22 : 11 Wat betekent dit nu? Dat de kinderen van God in die donkere tijd rechtvaardiger en heiliger worden. Juist omdat de duisternis oprukt zullen ze meer in het licht wandelen, dicht bij God zijn. Dat zal ook te merken zijn.

Hun hart is onafscheidelijk van God en daardoor kunnen ze op aarde ook alles doorstaan. Ze weten dat verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of het zwaard hen nooit kan scheiden van de liefde van Jezus Christus (naar Romeinen 8 : 35, enz) 

Maar ze zijn nog niet in de hemel, ze zijn nog niet bij God. Ze hebben nog steeds te maken met de duivel, de wereld en hun eigen vlees, wat ook altijd in opstand komt. Het is en blijft een strijd totdat Jezus terugkomt op deze aarde.

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen. Welke geboden? De tien geboden. Er is een hele grote dwaling in kerken en gemeenten gaande, waar men zegt dat de tien geboden niet meer van toepassing is, dat het heeft afgedaan toen Jezus op aarde kwam. Dat was iets van het Oude Testament. Of het Oude Testament niet belangrijk is? Die is net zo belangrijk als het Nieuwe Testament. Je kunt het één niet zonder het andere lezen. En daar bedoel ik mee, dat er heel veel vanuit het Oude Testament wijst naar het Nieuwe Testament. En wanneer je het Nieuwe Testament leest het nog veel rijker tot je komt als je de geschiedenis, die er vaak achter zit leest in het Oude Testament. Het vult elkaar aan.

Toen Jezus kwam zei Hij niet: Nu hoeven we niet de geboden niet meer te houden. Nee, hij ging er nog veel dieper op in, om ze te houden, namelijk b.v. Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Mattheüs 5 : 27, 28.

En Hij zei: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelve.

Jezus heeft de wet vervuld, Hij kon dat alleen om zo de zonden te kunnen dragen aan het kruishout. Genade is meer dan de wet. Maar voor ons als mensen drijft de wet uit naar Jezus Christus om genade te krijgen voor onze ziel. We kunnen niet zonder Jezus Christus zalig worden.

Wanneer je Mozes wet teniet gedaan hebt, dan sterf je zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Dat zegt Gods Woord in Hebreeën 10 : 28.  Hoe ernstig is dit Woord om serieus te nemen! 

Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Ik moet denken aan het Paradijs waar de boom des levens stond, waar Adam en Eva weg moesten, nadat ze gezondigd hadden. In het nieuwe Jeruzalem, waar degenen door de poorten ingaan, die Zijn geboden doen vinden wij de rijke symboliek verenigd van het Oude en Nieuwe Testament. Het is teveel om daar dieper op in te gaan.

Maar ik zal wel noemen de rivier van het water des levens, dat leven en volheid schenkt. En in het midden van haar staat, op de ene en de andere zijde van die rivier de boom des levens. En hij brengt twaalf vruchten voort en geeft elke maand vrucht. en de bladeren van de boom waren tot genezing van de heidenen. 

Door de zegen van Pinksteren zal het Evangelie over heel de wereld komen. En de mensheid die aan de dodelijke kwaal van de zonde en dwaling lijdt zal genezen. De blinden zullen zien, de doven horen, de kreupelen springen, want Jezus Christus is gezalfd met de Heilige Geest en gezonden van de Vader. Om te genezen de gebrokene van hart en de treurende, dat hun gegeven wordt sieraad voor as. In dat nieuw Jeruzalem zal niemand meer zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat er woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.; Het zal de vrucht zijn van de verkondiging van het Evangelie door de Geest van Pinksteren. De bladeren van de levensboom tot genezing van alle volken.

En de troon Gods en van het Lam zal daarin zijn! En Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. Daar is geen gebondenheid meer, maar ware vrijheid in Jezus Christus. En wij zullen Hem zien!

  

   


zondag 8 november 2020

Zie, Ik kom haastig

Zie Ik kom haastig; zalig is hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Openbaring 22 : 7

Telkens horen we het weer in Gods Woord, dat Jezus spoedig komt. Ook Jakobus b.v. zegt: 'De komst des Heeren is nabij.' (5 : 8) Maar de Heere blijft nog weg, maar wanneer we naar de tekenen kijken, die in Gods Woord beschreven zijn, dan kan het niet lang meer duren.
Je zult misschien zeggen: Ja, maar Jezus zei dat toen al. Maar voor ons menselijk denken is 2000 jaar lang, maar God rekent met eeuwigheden en bij Hem zijn duizend jaar als één dag.

De woorden van de profetie in Openbaring zijn die van Jezus. Hij sprak: 'Indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood niet zien in eeuwigheid.' Johannes 8 : 51

Zalig is hij, elke ware gelovige, die het woord van de Heere Jezus bewaart.  Het woord, dat Hij gegeven heeft, dat moeten we niet alleen ontvangen, maar bewaren. Niet alleen hebben, maar houden. Wat wil dat nu zeggen? Gods Woorden bewaren is niet de Bijbel in de kast leggen en het daar houden en zeggen zo wij bewaren Gods Woord.                                                                  Nee, Gods woorden bewaren doe je in je hart en in je geheugen. Maar ook in onze liefde. Het zo bewaren, dat wij het in niets geweld aandoen, of er in strijd mee wandelen. En dat betekent, dat je elke dag met Gods Woord bezig bent, het leest en het overdenkt en toepast in je handel en wandel. 
En de woorden van de profetie van dit boek bewaren, bewaar je ook in je hart en je geheugen. Hou je aan Gods Woord. Laat je niet in de war brengen door wat andere mensen denken te moeten profeteren. Daarom is het ook zo belangrijk, dat we de Bijbel goed kennen. Dat we kennis hebben. Niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart, zodat we niet met alle wind van leer meewaaien.

En wanneer je dat doet, mag je ook zien hoe de wederkomst naderbij komt. Je merkt het omdat je de tekenen van de tijden ziet. De profetieën worden vervuld, die lang geleden zijn uitgesproken. Het is net als bij een bevalling, waarbij je ziet dat een vrouw op het punt staat te bevallen. De weeën komen sneller, steeds sneller achter elkaar, tot dat het moment daar is.
Zalig is hij of zij, die de woorden van de profetie van dit boek (van Openbaring, van het Nieuwe Testament, van heel de Bijbel) bewaart. Eeuwig leven, voor altijd bij God mogen zijn! Wat een uitzicht! 

Ben jij er klaar voor? Verwacht jij Hem ook? Het duurt niet lang meer...                                    

zondag 25 oktober 2020

Ben je wederom geboren?

Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft, de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.  Openbaring 20 : 6

Het is inmiddels de vijfde zaligspreking van Openbaring. 

In Openbaring 20 staat Jezus overwinning op de satan centraal. Zoals we zullen zien, beschrijft ook dit gedeelte de periode van hemelvaart tot wederkomst. In de laatste verzen van het hoofdstuk wordt de grote oordeelsdag in woorden onthuld. 


Het vorige hoofdstuk eindigde met de verdoemenis van het beest en de valse profeet in de poel des vuurs. Ook de laatste twee van dit hoofdstuk bevatten deze huiveringwekkende beschrijving van de hel. Iedereen die niet geschreven staat in het boek des levens, wordt geworpen in de poel des vuurs (vers 15)

De apostel Johannes zag een een engel afkomen vanuit de hemel. die engel heeft een sleutel en een ketting om de satan te boeien in de afgrond, de woonplaats van de demonen (vergelijk Hfst 9 : 1). Duizend jaar lang. Wel zes keer komt dat woord 'duizend' terug. In die duizend jaar zullen de zielen van de martelaren met Christus regeren. Duizend was in die tijd het hoogste getal: miljoen kende men niet. Het is 10 x 10 x 10. Een lange en volle tijd. In die tijd is de satan gebonden en regeren Gods kinderen met Christus. 

In Mattheüs 12 : 29 vertelt Jezus een korte gelijkenis over de satan, die gebonden wordt. In die gelijkenis gaat het over een man, die allerlei huisraad heeft. De huisheer is sterk en als iemand zijn meubels en bezittingen wil roven, dan moet hij eerst de huisheer binden. Zo heeft de satan in het Oude Testament alle volken en landen in bezit genomen, uitgezonderd Israël. Hij heeft de volken in de greep gehouden door zijn grote macht en hen letterlijk in de ban gehouden door namaakgoden, afgoden. Nu is die tijd voorbij, zegt Jezus. Nu is het Koninkrijk van God gekomen (Mattheüs 12 : 28) De satan wordt gebonden en het witte paard van de verkondiging van het Evangelie zal nu de landen doortrekken en de banier van het Evangelie in ieder land plaatsen. 


Het is het kantelpunt in de geschiedenis. De duivel met zijn engelen zijn weggestoten uit het regeringscentrum (Openbaring 12 : 9) Daar zullen nu Gods kinderen zijn, de zielen van de martelaren, die met Christus zullen regeren. 

In die duizend jaar zal de satan niet meer verleiden (vers 3) De waarheid van het Evangelie zal zegevieren! Het boek Handelingen levert het bewijs. Alle pogingen van satan werken mee aan wat hij bestrijdt namelijk de verspreiding van het Evangelie; de vervolging in Jeruzalem waardoor getuigen het hele land doortrokken, de ruzie tussen Paulus en Barnabas, waardoor er in plaats van één, twee zendingsteams inzetbaar waren, enz. Alles paste precies in Gods plan.

Zelfs de aanval op Paulus, dat hij in de gevangenis kwam. Daar heeft hij een aantal belangrijke brieven geschreven, die we nu nog mogen lezen in Gods Woord. 

In vers 4 - 6 wordt de periode van duizend jaar van vers 1 - 3 vanuit een ander gezichtspunt bekeken. Als in vers 4 staat dat de zielen van de martelaren duizend jaar met Jezus leven en regeren, doet dat meteen denken aan de zielen van de martelaren onder het altaar uit Openbaring 6 : 9. Het zijn niet alleen de martelaren die met Christus zullen regeren, het zijn allen, die niet bij het beest horen. Het zijn alle ware gelovigen. In de opening van de brief staat ook: 'Genade zij u en vrede van Hem, ... die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader' (hfst.1 : 4,6) Gods kinderen zijn vanuit de geestelijke dood met Christus opgestaan. Ze hebben het ware leven ontvangen. Ze zijn wederom geboren. Dit is de eerste opstanding(vers 5) Nu leven ze met Hem. Ze delen in Zijn opstanding en Zijn overwinning. Ze zijn priesters en koningen. Ze regeren met Hem. Dat regeren ziet erop dat ze delen in Zijn overwinning. Regeren is ook bidden: 'Uw wil geschiede in hemel en op aarde' Het is Jezus aanbidden, loven en prijzen, als Hij de zegels van de geschiedenis één voor één opent. Bidden om voortgang van Zijn Koninkrijk en de ondergang van Zijn vijanden. Die gebeden hebben effect: het reukwerk van hun gebeden stijgt op. Regeren is ook oordelen. Gods kinderen zullen de duivelen oordelen. (1 Korinthe 6 : 3)

Vlak voor de wederkomst zal er een korte tijd zijn van grote en ongekende verdrukking. 'En als die dagen niet ingekort werden zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.'    (Mattheüs 24 : 21, 22). Het is de periode waarin de antichrist zal regeren. De satan zal nog één keer uitgaan om de volken te verleiden, zodat ze eensgezind zullen optrekken tegen het Lam (vergelijk Hoofdstuk 16 : 14; 19 : 18). Zoals Israël als een tentenkamp lag aan de grenzen van Kanaän, zal Gods volk als een tentenkamp zijn in de woestijn. Maar God zal triomferen. Hij zal overwinnen!        Een vuur uit de hemel zal plotseling alle tegenstand en alle vijanden verslinden. Ook de satan zelf. 'En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid (vers 10)

'En ik zag' Het is de 33ste keer dat deze woorden gebruikt worden. 'Ik zag een grote witte troon.' In Openbaring 20 : 4 staat: 'En ik zag tronen; de tronen van Gods kinderen. Hier is het de troon. De troon waarop Jezus Christus zit om te oordelen. En Zijn kinderen zullen met Hem regeren en met Hem oordelen. ( 1 Korinthe 6 : 2; Daniël 7 : 22; Markus 19 : 28) Het is het moment van de wederkomst. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. De boeken zullen geopend worden; het boek des levens. Op de opening van het boek des levens sluit hoofdstuk 21 aan. Maar ook het andere boek. De geestelijke doden zullen geoordeeld worden. Voor hen geen tweede opstanding, maar een tweede dood. Zij die twee keer opstaan, zullen maar één keer sterven. Maar zij voor wei de opstanding uit de lichamelijke dood de eerste opstanding is, zullen twee keer sterven. Een keer lichamelijk, de andere keer eeuwig. Zij worden geworpen in de poel des vuurs. Wat een ernstige woorden! Dan eindigt ook het koninkrijk van de dood (1 Korinthe 15 : 26) Hij Die door Zijn dood degene die het geweld des doods had, vernietigd heeft (Hebreeën 2 : 14), zal ook de laatste vijand overwinnen. Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Zijn overwinning is volkomen. Dan is God alles in allen!Openbaring 20 is het hoofdstuk waarop chiliasten zich beroepen. Zij geloven dat er een periode van duizend jaar vrede zal aanbreken. De gelovigen zullen in die eeuwen met Christus regeren en de satan zal gebonden zijn. Deze chiliasten lezen Openbaring 20 als een chronologische volgorde op hoofdstuk 19. Zij lezen ook de duizend jaar als letterlijk duizend jaar. En ze zien dit unieke Bijbelgedeelte dat hun inzicht geeft in een speciale periode, terwijl daar nergens anders in de Bijbel naar verwezen wordt.                       

Openbaring is een Bijbelboek, waar de gebeurtenissen niet chronologisch (op volgorde) gebeuren. Steeds weer wordt een zelfde periode omschreven vanuit een ander gezichtspunt. En in dit Bijbelboek wordt volop dingen symbolisch bedoeld.  En wat heel belangrijk is: Laat de Bijbel haar eigen uitlegger zijn.  Andere gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament moeten licht werpen over wat er staat geschreven in Gods Woord, we moeten dat niet proberen zelf in te vullen.
zondag 11 oktober 2020

Geroepen tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam

 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. Openbaring 19 : 9

Deze engel, die hier spreekt, gebiedt de apostel Johannes op te schrijven, dat degenen die tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam zalig zijn.Bij een Joods huwelijk was het de gewoonte, dat de bruidegom na de verloving terugging naar zijn ouders. Eén van de belangrijkste dingen, die hij had te doen was om te zorgen voor een huis, waar hij samen met zijn toekomstige vrouw zou kunnen gaan wonen. In de tussentijd zorgde ook de bruid, dat zij de noodzakelijke voorbereidingen maakte voor de grote dag. Daar hoorde uiteraard een prachtige trouwjurk bij. Het kon misschien wel een jaar duren, maar als de tijd voor de bruiloft was aangebroken, kwam de bruidegom terug om zijn bruid op te halen. Dan bracht hij haar in een feestelijke optocht naar het huis van zijn vader, waar de bruiloft zou worden gevierd.


In het Nieuwe Testament wordt de relatie tussen de Gemeente en Christus vergeleken met die van bruid en bruidegom. Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 11 : 2. In Efeze 5 : 22 - 32 laat hij de vergelijking zien van het huwelijk met de relatie tussen Christus en Zijn gemeente.                                                Jezus Zelf trok deze vergelijking toen Hij beloofde terug te keren om de discipelen naar het Vaderhuis te brengen met Zijn vele woningen.                                    

In Openbaring 19 : 7 en 8 lezen we dat de bruid van het Lam zich heeft klaargemaakt voor de bruiloft en dat de tijd van die bruiloft is aangebroken. De bruid zal de mooiste trouwjurk dragen, die wij ons maar voor kunnen stellen.
In openbaring 19 : 8 staat dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; Dat is niet alleen smetteloos wit, maar ook lichtgevend. De bruid van het Lam zal met recht een stralende bruid zijn, naar wie haar bruidegom, de Heere Jezus, met groot verlangen uitziet. De bijzondere stof, waarvan de jurk is gemaakt zijn van de rechtvaardigmakingen van de heiligen. Het is het lange witte kleed van de gerechtigheid van Christus, waardoor de bruid gerechtvaardigd en geheiligd is, vrijgemaakt van al haar zonden en schuld, eens en steeds weer. Hij heeft ons bekleed met de mantel van Zijn gerechtigheid, die ook onze gerechtigheid is geworden. Hij heeft de bruid dit fijne lijnwaad gegeven en zij heeft het uit genade ontvangen in het geloof. 

Wat een onvergetelijk moment zal het zijn als Hij weerkomt op de wolken van de hemel en Zijn bruid komt halen. De kinderen Gods, de bruid van het Lam, Jezus Christus die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam zullen de hemel binnengaan. Degenen die niet gewassen en gereinigd zijn door het bloed van het Lam zullen niet binnen kunnen gaan. Dan zal Hij tot jou zeggen: 'Ik heb u nooit gekend.' Al die tijd genade tijd geweest en Jezus niet nodig gehad en dan als het niet meer kan, dan wel? Nee, dan kan het niet meer. Kies daarom heden wie je wilt dienen, stel het niet uit!

Wat is het een troost en zaligheid voor de bruid van het Lam. Zalig die geroepen zijn tot de bruiloft. Het is een gelukkig volk. Hier beneden op aarde in verdriet en pijn en tranen, trekkende door de woestijn van het leven, maar straks voor eeuwig thuis! In dat Vaderhuis, waar het Avondmaal gevierd wordt. Hét Avondmaal van de bruiloft van het Lam. Het zal één Avondmaal zijn. Daar zal het volmaakt en eeuwig zijn. Als de bruiloft gevierd zal worden en het volk van God voor altijd met haar Bruidegom verenigd zal zijn. Met Hem aanzitten aan Zijn tafel en eten en drinken met Hem in het Koninkrijk van Zijn Vader. Zijn gezicht zien in gerechtigheid, de Liefhebber van mijn ziel, mijn Liefste! 

Dan worden de woorden toegevoegd: 'Deze zijn de waarachtige woorden Gods.' Deze beloften, geopend, toegepast, verzegeld en gewaarborgd door de Geest Gods in de heilige sacramenten, zijn de bruiloft, en het gehele lichaam van allen, die aan dit feest deelnemen is de bruid; de vrouw van het Lam. Zij eten in één lichaam, zij drinken in één Geest; zij zijn niet alleen toeschouwers of gasten, maar zij vormen de echtgenote; zij zijn het lichaam van Christus. 

Dat Johannes reageert door neer te vallen om hem te aanbidden is niet vreemd. Dit moet een geweldige ervaring geweest zijn voor Johannes, om dit te horen en op te mogen schrijven. Al mocht hij niet voor hem neerknielen.

Maar als we het op ons in laten werken, dan is dat zo groot en zo niet te bevatten heerlijkheid, die ons wacht. Hij, het Lam Gods, Jezus Christus zal ons, Die het bruidskleed dragen, brengen naar het bruiloftsmaal van Hem, Die ons liefheeft!zondag 27 september 2020

Waakt en bewaar

 De zesde engel heeft zijn schaal uitgegoten en dan komt gelijk daarna de derde zaligspreking van het boek Openbaring. 


Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. Openbaring 16 : 15        

Jezus Christus Zelf onderbreekt een ogenblik het tafereel van dit drama, wat er geschilderd wordt in de eindtijd. Een laatste waarschuwing wordt gegeven om zich niet open te stellen voor de afschuwelijke verleiding van de boze geesten die in vers 14 genoemd worden. 

Wat is het plan van deze duistere machten? Op aarde heeft de antichrist zijn doel bereikt. 'En het werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en het werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. Openbaring 13 : 7 

Merk op dat het voortbestaan van de onreine geesten gevolg is van het uitgieten van de schaal en dat de bedoeling is de volkeren te vergaderen tot de grote beslissende veldslag op de dag des Heeren. Satan en de wereldmacht doen hun laatste vertwijfelde poging. Maar ook die zal de raad Gods moeten dienen en de komst nabij brengen van de grote en doorluchtige dag des Heeren. 

Die dag is nu nabij: ,Zie, Ik kom als een dief.' Het klink als een waarschuwing tot een ieder om te waken, Hij komt!                                                                    En: 'Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij  niet naakt wandele en men zijn schaamte niet zie.' Dat wordt geestelijk bedoelt.                            De klederen van de gerechtigheid van Jezus Christus. Die moeten zuiver bewaard worden. Tegen de dag van het oordeel, als de Heere komt om de aarde te richten, opdat hij niet naakt bevonden word.


In één ogenblik zal de glans van Gods heerlijkheid ons omschijnen!  En het zal wat zijn, te vallen in de handen van de levende God. Voor Hem te staan in zijn schande en naaktheid. Gelukkig wie bekleed is met het kleed der gerechtigheid van Jezus Christus, wiens zonden zijn vergeven. Dat betekent dus wanneer je je zonden belijdt voor Jezus Christus met een oprecht hart, dan worden je zonden vergeven. Maar hoe komt een mens zover? Als Jezus de mens tot Zich trekt. Het is Zijn trekkende liefde, die maakt dat jij en ik ons buigen voor Jezus Christus en onze zonden belijden voor Hem en ons leven in Zijn handen geven. En op dat moment worden we bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Jezus Christus. 


Is het dan zo dat je geen zonden meer doet? Was dat maar zo. Nee, hier op aarde blijf je zondigen tot de dood toe, alleen je gaat er wel tegen strijden, omdat je God lief hebt gekregen en je wilt doen wat Hij van je vraagt. Maar hoe vaak zit die 'oude mens' die tegen God strijd er tussen. En de wereld met al zijn begeerte en verleidingen en de duivel wat hij allemaal influistert aan leugens. Daarom is het belangrijk om de wapenrusting van God elke dag aan te trekken (Efeze 6) en met Jezus Christus de strijd aan te gaan. En wanneer je struikelt het te belijden aan Hem en weer op te staan om verder te strijden en dat kun je niet in eigen kracht. Dit kan alleen in Jezus Christus. Wanneer Jezus Christus dan weerkomt op de wolken des hemels en we Hem tegemoet zullen gaan. En de oordeelsdag breekt aan, dan ziet God ons bekleed met het kleed der gerechtigheid van Jezus Christus en zullen we mogen ingaan bij Hem. Maar heb je dat kleed niet, dan zal je naakt voor Hem staan in al je zonden en ongeloof en Hij zal je oordelen omdat je Jezus Christus niet nodig had als je Redder en Middelaar. 

Ken je Hem al als je Redder en Middelaar? Dan ben je zalig.

Ken je Hem niet, ga dan tot Jezus Christus en buig je voor Hem neer en belijdt je zonden en geef je leven in Zijn handen, zodat Hij je leven mag besturen. Doe het nu, stel het niet uit, want Hij komt haastig! Het duurt niet lang meer!

                           

zondag 13 september 2020

Tweede Zaligspreking in Openbaring

 En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. Openbaring 14 : 13.

Een zaligspreking die tussen de aankondiging van het oordeel van de drie engelen staat en de graan en wijnoogst. Een zaligspreking vanuit de hemel en niet van de mensen. Zo'n grote waarheid wordt met gezag gesproken. 

Johannes moet het weer op gaan schrijven. 'Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan.' Het wordt opgeschreven, zodat Gods volk (Zijn kinderen) er altijd ondersteuning en troost in kunnen vinden. Allen, die in de Heere sterven zijn zalig. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Als je door Jezus Christus Bloed gereinigd mag zijn van zonden.                                                                          Misschien vind je dat nog te moeilijk. Iedereen op deze aarde maakt fouten. Niemand is volmaakt. En die fouten kunnen we niet overdoen. We zouden het wel willen, maar dat gaat niet. We voelen ons daardoor schuldig. Maar als we met die fouten naar Jezus gaan en ze allemaal belijden (vertellen) en ook hoe schuldig je je daaronder voelt, dan wil Hij je vergeven. En als Hij je vergeeft, dan neemt Hij die zonden weg en bestaan ze niet meer in Zijn ogen. (Psalm 103) Jezus is hier voor op aarde gekomen en heeft zoveel geleden en is onschuldig aan het kruis genageld om onze zonden op Zich te nemen. Had een ander dat dan ook niet kunnen doen?  Nee, want Hij was de Enige zonder zonden, want Hij werd 100 % mens alleen zonder zonden, maar was ook 100% God. Hij kon het alleen en deed het ook omdat Hij ons zo liefheeft. Hij stierf aan het kruis, maar de dood kon Hem niet houden, Hij is weer opgestaan uit de dood en leeft nu bij de Vader in de hemel. En wanneer je zonden vergeven zijn komt Hij in je hart wonen en leert Hij je zoveel als je nodig hebt om achter Hem aan te gaan.  

Je hebt mensen die zeggen dood is dood. Maar dat is niet waar. Wanneer je sterft is er eeuwigheid. Je zult dan voor eeuwig bij God zijn of eeuwig pijn lijden.        De keuze ligt hier in dit leven of je Jezus toelaat in je hart, want Hij klopt op de deur van je hart en wil zo graag binnenkomen. Hij heeft het verlorene lief. Mensen, die het niet van zichzelf verwachten, maar alleen van Hem. God heeft hen lief! God heeft jou lief en jij, heb jij Hem ook lief?

Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. Nu spreekt de Heilige Geest. En Hij zegt waarin de zegen bestaat voor die in de Heere sterven. Namelijk, zij rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Ze zijn gezegend in hun rust. Waar rusten ze dan van? Ze rusten van hun werk, van alle zonden, verzoekingen, verdriet en vervolgingen. Daar rusten de vermoeiden van verdriet. Er blijft dan een rust over voor het volk van God zegt Hebreeën 

Zij zullen gezegend zijn in hun beloning. Hun werken volgen met hen. Als bewijs, da zij geleefd hebben en gestorven zijn in de Heere. En de gedachte daaraan zal hun aangenaam zijn en de beloning geweldig, ver boven de verdienste van al hun werk en lijden. 

Zij zullen in vrede sterven. (Nu laat Gij Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord, want min ogen hebben Uw zaligheid gezien. Simeon)

Wees daarom ook voorbereid om te sterven, want geen mens weet de tijd wanneer hij of zij sterft. En geen mens weet wanneer precies Jezus terug zal komen. Er zijn maar twee wegen. Eén tot redding en dat is de Weg, de Waarheid en Het Leven, Jezus Christus. En de ander is een weg die gaat naar het eeuwig verderf. Er is geen derde weg. En je kunt ook niet op alle twee de wegen lopen. Het is het één of het ander. Kiest heden, wie gij dienen zult! 

Zelf kan ik je alleen Gods Woord brengen zoals het is. Ik kan niet voor je kiezen, dat zal je helemaal zelf moeten doen. God heeft iedereen een wil gegeven. Hij heeft geen robots gemaakt. Hij trekt je met Zijn onvoorwaardelijke liefde, maar je zal Hem wel moeten binnenlaten in je hart, anders is er geen redding, en ook later geen sterven in de Heere. Met godsdienst en alleen maar naar de kerkgaan redden we het niet. Ook niet met alleen maar goede werken te doen.

Het is alleen uit genade. De genade van Jezus Christus. 


zondag 30 augustus 2020

Zalig is hij, die leest, hoort en bewaart, deze profetie

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is nabij. Openbaring 1 : 3

De eerste van de 7 zaligsprekingen uit Openbaring. Ze zijn niet zo bekend als die van de bergrede uit Mattheüs 5 en Lukas 6, maar ze zijn zeker de moeite waard om te lezen en je er in te verdiepen.
De Openbaring is een belangrijk boek. Voor veel christenen is dit boek eeuwen lang gesloten gebleven, omdat zij er geen zicht op had, hoe dit alles uit te leggen. Men wist ook niet echt de strijd die er is tussen engelen van God en de gevallen engelen van de duivel, terwijl die strijd er toen toch allang bestond. (o.a. Daniël 10 : 12-14)

Zalig betekent letterlijk vanuit het Grieks 'zegenen', 'blij maken', 'redden'              Zalig is hij, die leest. Je bent dus gezegend als je leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie. In die tijd kon niet iedereen lezen, dus was men afhankelijk van iemand, die voorlas. 

Openbaring is een profetisch boek. Veel wat er in geschreven staat, moest toen nog gebeuren, toen Johannes dit allemaal op moest schrijven.                              Het doel van deze profetie om die te lezen of te horen, maar ook te bewaren. We moeten het bewaren in ons geheugen, in ons verstand, in onze liefde en ook in de praktijk van het leven en dan zullen we gezegend worden. Zo belangrijk is deze boodschap! 

Ze ontdekt het woeden van de wereld en satan en wijst de weg van geloof en lijdzaamheid en volharding tot het einde. En ze toont, waar wij niets anders dan overwinning van satan zien, de uiteindelijk overwinning in Jezus Christus is! Nergens duidelijker dan in dit boek Openbaring, zien wij de heerlijkheid van Christus en van Zijn Middelaars Ambt om de troon van God weer op te richten in de wereld en Zijn heerschappij te bevestigen. Daarom zijn ze zalig, die dit boek lezen en horen en bewaren, want de tijd is nabij. Dat maakt de boodschap zo ernstig. Het is noodlottig als je er geen acht op slaat. Het Koninkrijk Gods is vlakbij en de Koning komt. Dan moeten de slapende maagden ontwaken. Hij komt, Hij komt om de aard te richten, Zijn wan is in Zijn hand.                      

Maar wat een troost voor die waken. De strijd is wel zwaar en lang. Maar de uitslag niet onzeker. En de tijd is kort. Het is maar een verdrukking van tien dagen. Niet lang zal het lijden duren. Dat kan toch soms tot bemoediging zijn in de zware strijd. De duivel kan het ons zo moeilijk maken. Ons eigen vlees (oude natuur) en de wereld kunnen ons benauwen, alles kan ondersteboven gaan. De aarde van haar plaats gaan, alle dingen vaak tégen lijken, maar zo blijft het niet. 


Straks komt het einde...

Daar kan toch het verlangen naar uitgaan. 'God des levens, ach wanneer?' Er kan zo'n heimwee zijn naar de volmaaktheid, die we hier altijd missen. Het blijft hier alles zo onvolmaakt. De zonde blijft in deze wereld. En ons vlees strijd continu tegen alles, de duivel probeert alles in het werk te stellen om ons te verleiden tot... Hij probeert ons te ontmoedigen. Hij probeert ons continu van God af te trekken en het meeste in onze gedachten. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, of als een engel des lichts. Wij moeten waken, bidden, strijden, uitzien en hopen en vooral ook de wapenrusting Gods aantrekken elke dag weer. (Efeze 6)
Er zijn inmiddels al vele profetieën vervuld, maar nog niet alle. Maar de tijd is nabij, dat Jezus Christus terugkomt op deze aarde.                                              Hoe dichterbij we tot de vervulling van Gods profetieën en beloften komen, hoe oplettender we moeten worden, naar mate wij weten, dat de dag nadert.

 

zondag 16 augustus 2020

In het huis des Heeren verblijven (Psalm 23)

 Ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen. Psalm 23 : 6 b

Deze psalm opende met vreugdevolle bewering: 'De Heere is mijn Herder.' Hier eindigt de psalm met de opgewekte verzekering:, Ik zal in het huis des Heeren verblijven in lengte van dagen.


Hier hebben we te maken met een schaap, dat zo volkomen tevreden is met haar lot, zo volkomen ingenomen met de zorg, die ze van de herder ontvangt, dat ze die voor geen goud meer wil missen. Omgekeerd is er ook van de kant van de herder een grote liefde voor zijn kudde gegroeid. Hij zou er nooit over denken om te scheiden van een schaap, dat zo volkomen tevreden is. De banden tussen herder en kudde zijn nu zo sterk, dat ze in de ware zin van het woord onverbrekelijk zijn geworden. 

Het woord 'huis', dat hier in de psalm wordt gebruikt, heeft een ruimere betekenis, dan de meeste mensen eraan zouden geven. Gewoonlijk bedoelen wij met het huis des Heeren, het heiligdom, de kerk, of de plaats van samenkomst van Gods volk. In een bepaald opzicht zal David dit ook wel in gedachte hebben gehad. Maar je moet bedenken, dat David het vanuit de gevoelens en belevenissen van het schaap schrijft, hier de activiteiten van de kudde een heel jaar overpeinst en probeert weer te geven.

Hij heeft ons meegenomen naar de grazige weiden, de stille wateren. Hij heeft het gehad over uw stok en uw staf en zo meer.

Ze zijn na lange tijd weer thuisgekomen en de kudde heeft het allemaal goed doorstaan. Wat hier kennelijk met huis bedoelt wordt is 'gemeenschap', of in dit geval 'de kudde van de Goede Herder' Het schaap is zo tevreden gesteld en voelt zich zo thuis bij de kudde waarbij het behoort, dat het nooit meer anders zou willen. En dat komt, omdat de herder zo waakzaam is en opmerkzaam en zo ijverig is. Altijd zorgt hij onvermoeibaar voor een uitzonderlijk goede verzorging. Nooit zal het schaap ergens tekort aan hebben. Het schaap weet dat de herder er is en in de grootste moeilijkheden en gevaren treed hij op en zo kunnen ze op hem vertrouwen en dat geeft een gevoel van rust en ontspannenheid en zekerheid. 

Een ander moet aan mijn rust en tevredenheid, die ik uitstraal kunnen zien dat ik een christen ben. Dat ik door genade bij de Goede Herder hoor, Jezus Christus. Ik hoef mij daar ook nooit over te schamen om dat te belijden, dat ik Hem toebehoor.

Ziet een ander iets van Zijn beeld in mijn gedrag en karakter? Voert mijn leven en wat ik te zeggen heb, hen naar Hem toe, en dus ook naar het eeuwige leven? Als dat zo is, dan kunnen anderen er ook naar gaan verlangen om eeuwig in het huis des Heeren te verkeren, wanneer ze zich geheel aan Hem overgeven. 

Als je dan ziet hoe het vergaat hen, die los van Christus leven... De oude wereld bestaat uit miserabele weidegronden en satan is een harteloze eigenaar, die geen zier om de ziel en het welzijn van de mens geeft. Onder zijn tirannie kwijnen talloos velen met hongerige, onvoldane, lege harten weg. Ze verlangen naar zorg, naar bijstand, naar echtheid, naar echte liefde.


Toch is er maar één weg. Het is de weg door Jezus Christus zelf: DE WEG.            De Goede Herder. Hij heeft gezegd: 'Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Johannes 9 : 10.

Leef voortdurend in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid. Er is een innerlijke zekerheid van de tegenwoordigheid van Christus, mij geopenbaard door Zijn Heilige Geest. Die Geest legt ons gedrag volkomen voor ons open. Het is belangrijk om die innerlijke stem van Zijn Geest te gehoorzamen. Voortdurend te weten, dat Jezus Christus in mijn leven is gekomen, stelt mij in staat een rijk leven te leiden door Jezus Christus en met Jezus Christus. 

Mijn leven krijgt diepere inhoud naarmate ik op de weg van het geloof vorder. Zelfs bij de kleinste beslissingen laat ik me leiden door Zijn Geest. En tegelijkertijd ervaar ik dat Hij altijd bij mij is. En ook al voel ik het niet altijd, ik weet het wel. Hij omgeeft mij met Zijn genade. Mijn leven is voor Hem een open boek. Hij doorgrondt mij. Hij weet van tevoren waarmee ik te maken krijg. Hij waakt over mij met bewogenheid en zorg, omdat ik Zijn eigendom ben en dat zal duren tot in eeuwigheid! Wat een geruststelling!

Ik zal in de tegenwoordigheid van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Geprezen zij Zijn Naam! 


zondag 2 augustus 2020

Het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. (Psalm 23)

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; Psalm 23 : 6 a

Alle aandacht hebben we besteed in de voorgaande verzen over de goede verzorging van de schapen door de schaapherder. Er werd ook bij stil gestaan, hoe belangrijk de ijver en de inspanningen van de herder zijn voor het welzijn van zijn schapen. 
Een schaap met zo'n herder bevindt zich in een zeer bevoorrecht positie. Wat er ook gebeuren zal, zij kan er in ieder geval op aan, dat ze altijd goed verzorgt wordt.
Waar zal ze zich nog druk om maken? Goedertierenheid en genade zal het kenmerk zijn van de behandeling, die zij van haar herder ontvangt.Het is een uiting van een volkomen vertrouwen in Hem, die loopbaan en levenslot in handen heeft.
Hoeveel christenen denken ook zó over Jezus Christus?
Wie van ons kan dat werkelijk opbrengen? 
Het is erg gemakkelijk als alles naar wens gaat, maar als mijn gezondheid goed is, mijn inkomen prima, in het gezin alles in orde is en mijn vrienden me bovendien nog aardig vinden ook, is het niet zo moeilijk om mét David te zeggen: 'Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijn levens.'
Maar wat als je lichaam het begeeft? Wat kan ik voor positiefs uitstralen als ik machteloos mijn levenspartner langzaam ziet wegkwijnen aan onverdragelijke pijn?
Wat zal mijn reactie zijn als mijn zaak failliet gaat en er geen geld is om de rekeningen te betalen? Wat zal er gebeuren als mijn kinderen niet willen leren of in problemen raken, omdat ze aan de drugs of drank zijn geraakt? Wat zal mijn antwoord zijn op de ontdekking als mijn beste vrienden ineens zich openlijk tegen me keren? 
Dit zijn het soort beproevingen, die voor een christen de test zijn van zijn of haar vaste vertrouwen in Jezus Christus. 
Als mijn kleine wereldje in elkaar stort en mijn verwachtingen ineenschrompelen tot ruïnes, kan ik dan nóg eerlijk uitroepen: 'Jazeker, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens.'? 
Of is het dan opeens niet waar?

Als ik bij mezelf terugkijk, zie ik alleen maar de liefde en zorg van de Herder voor mij. Mijn leven is niet gemakkelijk geweest. Ik moest langs smalle, hellende paden gaan, die mij op doodlopende gangen deed lijken. Ik moest dagen beleven, die zo zwart waren als de nacht, maar achteraf blijkt het allemaal voor mijn bestwil te zijn geweest. 
Met mijn beperkte bevattingsvermogen als mens kon ik natuurlijk niet altijd de bedoeling begrijpen, die Hij in Zijn oneindige wijsheid met mij had. Vaak liep ik dan van de kudde vandaan en raakte verward in mijn vragen naar het 'waarom'
Maar Hij nam de leiding en richtte mij op, droeg mij terug naar de kudde in grote tederheid, waar ik weer op mijn voeten werd gezet.
Dan zie ik levensgroot Zijn liefde en genade in mijn leven, waarin Hij mij als Zijn kind verzorgd. 
Dag en nacht waakt Hij over mij en zorgt Hij over mij. 

Maar Hij zorgt niet alleen over mij, maar al Zijn kinderen. En Hij wil ook voor jou zorgen, ook al denk je misschien dat je het niet waard bent, omdat je telkens verwart raakt in allerlei 'struikgewas'. 
Wanneer we oprecht onze zonden belijden, wil Hij ze vergeven en zal Hij ons als Zijn kinderen aannemen. Maar als ik niet in staat ben om te vergeven en vriendschap te schenken aan de de gevallen mens, dan is het wel zeker, dat ik in de praktijk weinig of niets heb begrepen van de vergeving en genade van Jezus Christus aan mij.
Dit gebrek aan liefde tussen christenen onderling maakt de kerk van tegenwoordig vaak tot een smakeloze en lauwe instelling. De mensen komen er om geborgenheid te vinden en worden afgeschrikt door onze lauwheid. 
Maar de man of vrouw, die goedertierenheid en genade van God heeft ervaren, zal tegenover anderen ook genegenheid en goedertierenheid uitstralen en geen oordeel. Dit zal dan voor hen een weldaad betekenen, maar en dat is net zo belangrijk, hierdoor wordt God verheerlijkt!
God verlangt ook naar onze liefde en onze liefde naar de ander.
En dat kan alleen vanuit Gods liefde.


 


zondag 19 juli 2020

mijn beker is overvloeiende Psalm 23

Als eenmaal de Heilige Geest bezit heeft genomen van je hart worden de kenmerken van vrede, geluk, lankmoedigheid en gulheid duidelijk zichtbaar. Dan wordt de mens zich bewust van al die kleinzielige jaloezie en geprikkeldheid, die voorheen zijn geldingsdrang moesten motiveren.
Het leven wordt vervuld met een blijde tevredenheid onder de hoede van de grote Herder.
Dan wordt de beker van vrede en geluk werkelijkheid in ons leven.
Als kinderen van God, als schapen in de hoede van de Herder, moeten we ook bekend staan als de meest tevreden mensen op aarde.
Hij heeft immers alle kennis van zaken en weet hoe ik mijn leven moet leiden. En Hij weet elke situatie waarin ik ook terecht kom, mij daaruit te halen. En al zit ik vol met schrammen en wonden. Hij zorgt voor mij in liefde en tederheid. Zullen we dan niet blij zijn, dat Hij altijd ons weer opzoekt met Zijn liefde? Altijd ons weer genadig wil zijn, wanneer we ons hoofd buigen.
Op een bijzondere manier is mijn beker, dat is mijn levenslot, overvloeiend van zegeningen op allerlei gebied.
Het is jammer, dat de meesten van ons het niet zo zien. Vooral wanneer er moeilijkheden of teleurstellingen komen, dan zijn we zo gauw geneigd te denken, dat onze Herder ons heeft vergeten, alsof het Hem teveel is geworden. Maar Hij slaapt nooit. Hij is nooit laks of achteloos. Hij is nooit onverschillig om ons welzijn. Hij heeft altijd het beste met ons voor!
Daarom hebben we de dure plicht  om een dankbaar volk van God te zijn. 
Het Nieuwe Testament leert ons overduidelijk, dat we er zeker van mogen zijn, dat onze beker overvloeiende is van al het goede, van het leven van Christus Zelf en van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Daarom mogen we, nee eigenlijk moeten we toch blij zijn, dankbaar en vredelievend zijn?
Dit is het overwinnend christelijk leven, waarin Gods kind volkomen tevreden kan zijn met wát er ook op zijn of haar weg mag komen, zélfs verdriet en pijn (Hebreeën 13 : 5) want Hij zal ons nooit begeven noch verlaten! De meeste mensen zijn natuurlijk blij als alles goed gaat. Maar hoeveel mensen kunnen óók loven en prijzen als alles verkeerd gaat?

Als we nu weer naar de seizoenen kijken, die de schapen doormaken in de hoede van de herder zien de we zomer langzamerhand overgaan in de herfst. Regen- en hagelbuien en vroege sneeuw beginnen over de hoogvlakte neer te dalen. Het zal niet lang meer duren of de schapen zullen van de hooglanden worden verdreven. Zij zullen weer terug moeten naar de thuisvlakten beneden voor het lange stille winterseizoen.
Die herfstdagen kunnen gouden dagen zijn bij mooi najaarsweer. Want de schapen hebben geen last meer van de vliegen, insekten en schurft. Geen ander seizoen is zo goed voor hun gezondheid en kracht. Geen wonder dat David schreef: 'Mijn beker is overvloeiende.'
Aan de andere kant kunnen onverwachte sneeuwstormen  of ander natuurgeweld plotseling losbarsten. De kudde en de eigenaar moeten samen soms verschrikkelijke ontberingen trotseren.Een andere kant van de 'overvloeiende beker'  is dit. In elk leven is er óók de beker van het lijden. Jezus Christus noemde Zijn lijdensweg in de hof van Gethsemané en op Golgotha 'de drinkbeker' Als die beker niet overvloeiende was geweest van Zijn bloed, dat voor ons vergoten is, dan zouden we reddeloos verloren zijn gegaan.

De herder droeg in die tijd wijn bij zich. En als er een ooi of lam door nat en koud weer ging liggen, raakte het nog meer bevangen door de kou. Dan gaf de herder wat wijn en was het ooi of het lam binnen de kortste keer weer vol nieuwe energie. 

Wat een beeld geeft dit van de Herder, die Zijn wijn, het levensvocht van Zijn eigen lijden, uit Zijn 'overvloeiende' beker op Golgotha voor mij uitgoot. Hij staat mij bij in iedere storm.
Mijn Herder waakt eindeloos en is continue op Zijn hoede voor elk dreigend gevaar, dat Zijn volk belaagt.
Zélf heeft Hij al veel eerder stormen van lijden te verduren gehad. Hij droeg onze zorgen; Hij kende ons leed. Maar van nu af aan worden Zijn kracht en moed in mijn leven uitgegoten bij alle stormen, die ik ooit nog te trotseren krijg. Het wordt zo rijkelijk uitgegoten, dat ook mijn beker 'overvloeiende' is van Zijn leven...dikwijls tot zegen voor anderen, als ze mij pal zien staan temidden van verzoekingen en lijden. Niet dat je dat van jezelf ziet, want je ogen zijn alleen gericht op de Goede Herder. Je hoort Zijn Stem en volgt Hem waar Hij ook heengaat.zondag 5 juli 2020

Gij maakt mijn hoofd vet met olie ( Psalm 23)

De kudde kan heel veel last hebben van parasieten. Je hebt namelijk verschillende soorten.
De zoemvliegen, botvliegen, hielvliegen, hertevliegen, neusvliegen, zwarte vliegen, muskieten en nog tientallen andere soorten. Hun aanvallen kunne voor de schapen in de zomermaanden gemakkelijk veranderen in grote kwelling, die hen bijna dol kunnen maken.


De schapen worden vooral gekweld door de neusvlieg. Deze kleine vliegensoort gonst om de kop van het schaap in een poging om eitjes te leggen op de vochtige kleverige slijmvliezen van de neus van het schaap. Als ze dat lukt, zullen de eitjes  binnen enkele dagen zijn uitgebroed tot kleine, dunne, wormvormige larven. Deze zoeken hun weg door de neusholten naar de kop van het schaap. Daar graven zij zich in het vlees en veroorzaken een intense irritatie en een ernstige ontsteking. Om wat verlichting te vinden gaan de schapen met hun koppen hard tegen bomen, palen, rotsen of kreupelhout slaan. Of ze schuren hun kop tegen de ruwe aarde. In het uiterste geval kan bij ondraaglijk getreiter een schaap zichzelf doden in een vertwijfelde poging verlichting te krijgen van de foltering. Heel vaak kunnen deze infecties in een later stadium ook tot blindheid leiden.
Bij intuïtie raken schapen vaak als de neusvliegen om hun koppen zoemen in dolle paniek en proberen op allerlei manieren om aan hun folteraars te ontkomen. Soms gaan ze rennen en blijven rennen totdat ze erbij neervallen, zo uitgeput zijn ze dan. 


Al deze opwinding en verwarring heeft een verwoestende uitwerking op de hele kudde.
De conditie van de ooien en lammeren gaan zo snel achteruit en zij verliezen sterk aan gewicht.
De ooien komen droog te staan en de lammeren zullen daarom ook niet groeien. Sommige schapen worden gewond door hun onafgebroken gedraaf in paniek, anderen zullen misschien blind worden en enkele vinden daarbij zelfs de dood. 

Wanneer de herder goed let op het gedrag van zijn kudde kan hij al die ellende van de vliegentijd voorkomen. Bij het allereerste teken  van vliegen in de buurt van de kudde zal hij een tegengif gaan toepassen. Meestal maken de herders het zelf, het is een mengsel van lijnolie, zwavel en teer en dat wordt over de neus en de kop van het dier gesmeerd als bescherming tegen de neusvliegen.
Zodra je deze zalf over de kop van het schaap smeert komt er een onmiddellijke verandering in haar gedrag. De kwelling is verdwenen, de rusteloosheid en de geïrriteerdheid is weg. In plaats daarvan gaat het schaap weer rustig grazen om daarna ook weer rustig te gaan liggen herkauwen.Wanneer we kijken naar ons leven zijn het vaak de kleine ergernissen, kwellingen en pijnen, die zo vaak de rust verstoren en die je uit je evenwicht kunnen brengen, dat je helemaal uit je doen bent.
Dat je je rust kwijt bent... 
Net zoals bij schapen hebben wij de voortdurende zalving van Gods Heilige Geest nodig om de steeds aanwezige kwellingen van conflicten en ergernissen en pijnen te bestrijden. 
Er zijn nogal wat mensen, die menen dat, wanneer ze eenmaal zijn gezalfd met Gods Heilige Geest dit voldoende is voor hun verdere leven. Maar de dagelijkse moeilijkheden en frustraties en pijnen demonstreren helder, dat wij Zijn hulp voortdurend nodig hebben. We zijn anders niet opgewassen tegen onze kwelgeesten. 
Hoe vaak worden we aangevallen in onze gedachten door de duivel? Als we dan Zijn hulp niet zouden hebben, waar zouden we dan blijven?!
Het hebben van de zalving van Gods Heilige Geest is iets tussen God je jezelf. 
In Lukas 11:13 maant Christus, onze Herder, ons dringend aan om te bidden om de Heilige Geest, die ons dan ook door de Vader zal worden geschonken.
Het is een logisch en rechtvaardig verlangen van ons om elke dag opnieuw te worden gezalfd met Gods Heilige Geest. God alleen kan ons de Geest van Christus schenken. En die Heilige Geest maakt het voor ons mogelijk om in alle kalmte en beheersing te reageren op de ergernissen en de irritaties en de pijnen van het leven.
Het is dus niet goed vanuit pijn te reageren al hoewel het wel vaak gebeurd. Dat zeg ik in de eerste plaats tot mezelf. Ook hierin hebben we dus eerst gebed nodig om op de juiste manier dan te reageren. 

Wanneer er dingen gebeuren, waarop we zelf geen invloed kunnen uitoefenen, of als mensen proberen ons eronder te krijgen of ons in een kwaad daglicht te stellen, dan is het desondanks mogelijk om kalm en rustig te blijven, als zulke krachten van buitenaf door Gods Geest worden bedwongen.
Het dagelijks opnieuw worden gezalfd met olie van Gods Heilige Geest realiseert in mijn leven die voor een christen kenmerkende eigenschappen als geluk, tevredenheid, liefde, geduld, vriendelijkheid en vrede. 
Hoezeer is dit het contrast  met het slechte humeur, de frustraties en het vlugge gepikeerd zijn, die het leven van zoveel van Gods kinderen ontsieren. 
Wat ik in dergelijke situaties moet doen, is dat alles voor de voeten neerleggen van mijn Heere, Jezus Christus, en eenvoudig zeggen: 'God, ik weet geen raad met die vervelende en ergerlijke en pijnlijke problemen, wilt U mijn gedachten zalven met de olie van Uw Heilige Geest. Stel mij in staat om op het onbewuste niveau van mijn gedachteleven te handelen en te reageren, zoals U dat zou doen.' God hoort dat gebed!

De zomertijd betekent voor de schapen meer dan alleen maar vliegentijd; het is ook schurfttijd. Schurft is een hoogst irriterende en besmettelijke ziekte bij schapen, overal ter wereld. Het wordt veroorzaakt door een microscopisch kleine parasiet, die zich vooral bij warm weer razendsnel verspreidt over de hele kudde. 
Schapen vinden het n.l. fijn om elkaar met hun koppen te liefkozen. Daardoor wordt de schurft het meest in de buurt van de kop aangetroffen. En zo verspreidt de infectie.
Schurft is kenmerkend voor bezoedelingen en zonden; voor ál het kwaad. 
In het Oude Testament mochten offerdieren geen smet hebben en daarmee werd in de eerste plaats bedoeld, dat ze vrij van schurft diende te zijn. 
Ook hier is datzelfde middel van lijnolie, zwavel en teer om deze ziekte te bestrijden. 
Destijds in Palestina was dat olijfolie, vermengd met zwavel en kruiden.


In het leven van een christen komt de besmetting door de wereld, de zonde en door dat wat ons bedoezeld en geestelijk ziek maakt meestal door onze eigen gedachten. 
We stoppen onze 'koppen' ook wel eens bij elkaar en worden besmet met begrippen, die niet van Jezus Christus zijn. Onze gedachten, onze ideeën, onze emoties, onze voorkeur, onze impulsen, drijfveren en verlangens worden alle beïnvloed door uitwisseling van onze gedachten met die van anderen. Ook de massacommunicatie met de massa opinie neemt steeds sterker toe. Hoe worden kinderen, jongeren, volwassenen beïnvloed met de geest van deze tijd. Het laat sporen na. En dan heb ik het nog niet eens over het toenemende geweld, haat, vooroordelen, hebzucht, cynisme en een totaal gebrek aan eerbied voordat wat rein en mooi is. 

Veel mensen kunnen de leiding van de Heilige Geest niet voorstellen over hun gevoelens en gedachten, maar het is een zaak van geloof en aanvaarding. Net zoals wij Jezus Christus in ons leven aanvaarden door het geloof. Als we deze stappen eenmaal gedaan hebben, gaan onze gedachten en gaat ons leven in de richting, die Hij aangeeft.
De moeilijkheid is alleen, dat sommigen dit allemaal niet voor de volle 100 % aanvaarden. Net als een eigenzinnig schaap zullen we veelal tegenstribbelen en heftig protesteren als Hij met dit doel voor ogen Zijn hand op ons legt. Zelfs als het voor ons eigen bestwil is, kunnen we toch rebelleren en Zijn hulp weigeren, terwijl we die zo hard nodig hebben. Als het niet zo zijn, dat Jezus voortdurend in hoge mate met ons lot begaan is, zou het er voor ons bepaald hopeloos uitzien. Soms ben ik er van overtuigd, dat Christus naar óns toekomt en olie van Zijn Geest op ons gemoed en ons wezen uitstort, ondanks onze eigen bezwaren. Want als dit niet het geval zou zijn, wat zou er dan van de meesten van ons terecht komen?

In de geleidelijke overgang van de zomer in de herfst beginnen kleine veranderingen in het landschap en de schapen te komen. De nachten worden koeler, De insekten verdwijnen langzamerhand en daarmee ook de plaag. Het wordt bronstijd, de paartijd, waarin grote gevechten van de rammen plaatsvinden om het bezit van de ooien. 
Ook dit weet de herder en hij weet ook dat sommige rammen zich letterlijk dood zullen vechten en elkaar verminken in deze dodelijke gevechten. Hij past dan een eenvoudig middeltje toe. Namelijk een grote hoeveelheid wagensmeer. Als ze dan met grote vaart tegen elkaar botsen maakte de wagensmeer, dat ze langs elkaar heen gleden. Op deze manier werd veel van de hitte en spanning weggevaagd en bleef de schade zeer beperkt.


Onder Gods volk vallen ook heel wat klappen. Als we het op de één of andere manier niet eens zijn met een ander blijven we vaak koppig volharden in het laten gelden van onszelf. Veel mensen lopen daarbij grote geestelijke schade op.
Veel van het verdriet, de wonden, de geleden pijn, de onwil, alles wat niet vergeven werd in het leven van mensen kan soms terug gevoerd worden toe oude rivaliteiten, jaloezie en zelfs complete strijd tussen gelovigen. Veel mensen die alleen kritiek hebben zullen nooit een voet meer in de kerk zetten, omdat ze vroeger eens door iemand zwaar beledigd zijn.

Om te voorkomen, dat dit soort dingen binnen zijn kudde gebeurt, gebruikt onze Herder graag de kostbaarste zalf: de aanwezigheid van Zijn Heilige Geest in onze levens om nederigheid te leren. De voeten van de ander te wassen.