zondag 16 februari 2020

De ranken van de Wijnstok

De ranken


In de gelijkenis van de wijnstok spreekt Jezus ook over de ranken van de wijnstok.
De Wijnstok met de Wortel is Jezus Christus. De Landman is de Vader. 

Twee soorten ranken

Dan heb je twee soorten ranken. De één draagt geen vrucht en de ander wel.Degene die geen vrucht draagt zijn verbonden met Hem door de draad van een uitwendige belijdenis. Het hart is er niet bij betrokken. Die ranken zullen verdorren, ze kunnen geen vrucht dragen.
Ze zijn niet in Jezus Christus. Deze ranken worden weggenomen, ook al denken ze dat ze zelf wel christenen zijn, omdat ze uiterlijke vormen hebben. En er wordt zelfs gezegd dat ze verbrand worden. (vs.6)

Gesnoeid

De andere ranken worden gesnoeid. Die ranken dragen vruchten, omdat ze in Jezus Christus blijven. Ze worden ook ondersteund door Hem. Maar het snoeien is nodig. 

Wat overtollig is en de groei en de vruchtbaarheid belemmert wordt weggehaald. Ook de besten hebben nog zondige denkbeelden, hartstochten of neigingen, die gezuiverd moeten worden. God belooft het door Zijn Woord en Geest te doen. Er is reinigende kracht in Zijn Woord, dat genade geeft. Je wordt uitgedreven tot Jezus Christus en vraagt om vergeving van zonden en wanneer je oprecht je zonden belijd, krijg je vergeving. Dan wordt je gereinigd van de zonden. Christus kruisdood en Zijn opstanding is onze weg naar het behoud. Je kunt geen andere weg gaan. Je kunt er niet langs heen.
Dit snoeien is er ook om de ranken nog vruchtbaarder te maken. Wanneer wij niet alleen in woorden spreken, maar vooral ook uit de daden laten zien wie Jezus Christus is voor ons is en dat we zonder Hem niets kunnen, dan krijgt Hij alle eer, die Hij moet krijgen. Dan gaat men Jezus zien in jou, niet dat je dat zelf bewust bent, maar Gods liefde mag dan door je heen werken. Dat is Gods Geest, Die werkt in jouw hart.

gebed:

Vader in de hemel, snoei ook mij telkens weer opdat ik maar meer en meer vrucht mag dragen tot Uw eer. En wilt U mij vasthouden, dat ik altijd in U mag blijven en zonder U niets doe in Jezus Naam. Geef me oren om Naar Uw stem te horen, wat U zegt. Geef mij ogen om te zien, wat mijn hand vind om te doen., Oog voor de zwakken, degenen die troost nodig hebben en Uw nabijheid.. Vermeerder de vruchten van mijn boom, opdat U alleen geprezen zult worden, omdat U de Landman bent  en Jezus Christus de Wijnstok. U zij alle eer in Jezus Naam.Amen.

zondag 2 februari 2020

De Landman

De landman


De vorige keer hadden we het over de Wijnstok, de Wortel. Jezus Christus.
Nu willen we het over de Landman hebben.
De Landman is God de Vader. Hij is de land-arbeider.
Hoewel de aarde van de Heere is, geeft hij niet uit zichzelf vruchten, tenzij Hij de aarde bearbeidt. Hij heeft het eigendomsrecht, maar Hij zorgt ook Zelf voor de Wijnstok en de ranken. Hij heeft geplant, natgemaakt en de wasdom gegeven (het laten groeien), want wij zijn Gods akkerwerk. 1 Cor.3 : 9.

Hij had het oog op Christus de Wortel en ondersteunde Hem, en liet Hem groeien uit een dorre aarde. Hij heeft het oog op alle ranken en snoeit ze en waakt er over, zodat ze niet zullen beschadigd raken.
Nooit was een landman zo wijs en zo waakzaam over Zijn wijngaard als God over Zijn gemeenten (over Zijn kinderen), zodat ze groeien en bloeien.

Deze gelijkenis leert ons dat we vruchten hebben te dragen en om dit te kunnen moeten we in Jezus Christus blijven.


Vruchtbaar zijn

Onze vruchten komen van uit de Heilige Geest, Die in ons hart woont, nadat wij tot Christus zijn gekomen. 
Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Zo mogen we wandelen in het geloof, God eren, Hem aanbidden en danken en de vruchten van de Geest uitdragen. 
Dat is dus in woord en daad laten zien, wie Christus voor je is. 
Niet dat je dat erg bewust bent. Wanneer je vol bent van Jezus Christus in je hart, dan zien anderen die vruchten die jij uitdraagt en die krijgen daar wat van mee.
Het is niet jouzelf die ze zien. Nee, Jezus Christus wordt in jou gezien. 
Het is namelijk de liefde van Jezus Christus die je drijft.


gebed

Vader in de hemel, U bent de Landman en Uw Zoon Jezus Christus de Wijnrank.
U die mij geschapen hebt, U, die mij een kind van U maakte, door Uw verzoenend bloed, door geloof uit genade.  Wilt U mij laten groeien meer en meer in Uw wijngaard.  
Er is niemand zoals U Heere, niemand die zo goed voor Zijn kinderen zorgt als U.
U onderhoudt ze, U voedt ze, U beschermt ze, U snoeit ze, U laat ze meer en meer vrucht dragen door Uw hand.
Laat mensen zien, dat ze alleen bij U tot groei en tot echte rust en vrede kunnen komen. Dat ze verlossing vinden van hun zonden in Uw lieve Zoon Jezus Christus.
Roep ze bij hun naam Heere. U zegt het in Uw Woord, dat U dat doet, daarom houd ik me daaraan vast, opdat velen tot U mogen komen en behouden mogen worden.
Dank U lieve Vader in de hemel, dat U mijn Vader wil zijn, U, bent zo groot, zo oneindig onbevattelijk, ik kan er niet bij Heere. Bij U zijn alle dingen mogelijk en daarom stel ik mijn vertrouwen in U, mijn Heere en mijn God in Jezus Naam. Amen.zondag 19 januari 2020

De Ware Wijnstok

Jezus Christus spreekt hier tot Zijn discipelen net als in het vorige hoofdstuk aan het einde  van het laatste avondmaal in de nacht waarin Hij verraden werd.

Jezus spreekt in dit hoofdstuk van de vruchten van de geest, die Zijn discipelen moeten voortbrengen.En Hij neemt dat prachtige voorbeeld van de wijnstok.
Ook voor ons is dit leerzaam.

 Jezus Christus is de wijnstok, de Ware Wijnstok. Geplant in de wijngaard. Het Woord dat vlees is geworden.Christus had geen gedaante noch heerlijkheid.

De wijnstok is een plant die zich uitbreidt, en Christus zal bekend worden als heil tot aan de einden der aarde.
De vrucht van de wijnstok eert God en maakt de mens blij, dat doet ook de vrucht van Christus Middelaarschap. Zij is beter dan goud! Hij is de Ware Wijnstok! Een vruchtbare plant, een plant van naam. Hij is niet als die wilde wijnstok, die hen teleurstelde, die er van plukten.
Van onvruchtbare bomen worden gezegd dat zij liegen. (Hab. 3 : 17) 
Maar Christus is een wijnstok, die niet bedriegen zal. Niet bedriegen kan.
Hij is dienstbaar voor de mens.
Hij is de Ware Wijnstok. De Wortel van de Wijnstok. De Wortel wordt niet gezien.
En de ranken zijn degenen die Hem liefhebben. 
De wortel draagt de wijnstruik. Het is geen boom.
Het doer er sappen in doordringen en is alles in alles voor zijn bloei en vruchtbaarheid; en in Christus is alle ondersteuning en alles wat we nodig hebben.
Er zijn veel takken of ranken van de wijnstok, maar ze ontmoeten elkaar in de wortel. De Wortel, Jezus Christus. Dan zijn er geen kerkmuren meer, geen verschillen meer, dan is er een eenheid in Christus.
De wijnstok is ook blijvend. Er groeit eerst een dikkere tak uit de grond en dan komen daar gelijk allerlei kleine takken aan. In de herfst wanneer de druiven geoogst zijn, dan snoeien ze de kleine takken er af, maar de grote tak blijft staan om de volgende lente weer uit te lopen. Zo komt ook het ene na het andere geslacht, maar Christus blijft!

Net zoals de ranken van de wijnstok zijn ook de gelovigen zwak en kunnen niet op zichzelf staan, maar moeten ondersteund worden en gedragen worden.
Vaak worden ranken ondersteund door een houten paal. In de beginstadium is het om te kunnen klimmen. Later ter ondersteuning. Zo is Christus ook voor ons. Het kruis van Golgotha waar Jezus Christus de weg vrijmaakte naar Zijn Vader voor ons. Daar vloeide bloed. De druiven als ze rijp zijn worden van de wijnstok gehaald en daar wordt wijn van gemaakt. Maar dat gaat zomaar niet. Ze komen in een wijnpersbak. En de druiven worden met voeten plat samengedrukt, zodat het sap er uitbarst. Zo is ook Christus in de wijnpersbak gekomen en is door ons mensen vertreden om kostbare wijn te maken tot genezing  en verzoening van onze zonden. Hij nam onze zonden op Zich aan die paal op Golgotha en heeft onze zonden gedragen opdat een ieder die gelooft zalig zal worden. We mogen vergeving vinden voor al onze zonden in het Bloed van het Lam Jezus Christus. 


Jezus Christus wil ons elke dag zo ondersteunen en dragen opdat we veel vruchten mogen dragen tot Zijn eer. Maar zonder de Wijnstok zijn we niets.
Het kan alleen in Hem! 


zondag 5 januari 2020

Ik kom weer tot u

Ik ga heen en Ik kom weer tot u. Johannes 14 : 28.
Jezus spreekt hier tot Zijn discipelen, voor de hemelvaart.
We weten dat Hij heenging tot Zijn Vader in de hemel. Ze hebben Hem zien gaan en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Ik kom weer tot u.
Hij, Jezus Christus zal weerkomen op deze aarde. We zitten in de eindtijd.
Wanneer we Gods Woord lezen, zien we zoveel profetieën in vervulling gaan in deze tijd.
Maar wat er ook is, dat is de goddeloosheid zal toenemen en toenemen. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En zo is het. 

God roept ons op tot waakzaamheid. Het einde van alle dingen is nabij, wees dan nuchter, en waakt in de gebeden.
Zijn wij waakzaam? Zijn wij nuchter? Waken wij in de gebeden?
Wat is er allemaal in ons land aan de hand? De goddeloosheid heerst er. Er worden andere goden gediend en we staan het allemaal toe. En doen we er soms niet aan mee? Als we God niet dienen of als Eerste zetten, dan hebben we een afgod. Ga het maar voor jezelf na.
God wil de Eerste plek in jou en mijn leven. En als dat zo is, dan bidden we voor anderen, voor verlorenen, dat ze behouden mogen worden. We bidden voor ons land en regering. We bidden voor onze kinderen en kleinkinderen als we ze mogen hebben. We bidden voor onze families en vrienden. We bidden voor mensen in nood voor dichtbij en ver weg.
Maar we danken ook God in alles, ook in moeilijke omstandigheden, wanneer we het zo zwaar hebben, dat we niet meer verder kunnen. Ook dan danken we Hem dat Hij onze God is, dat Hij uitkomst zal geven. Dat Hij onze Verlosser is, dat Hij kracht geeft naar kruis. We danken dat Hij trouw is aan Zijn beloften. We danken dat Zijn genade genoeg is voor elke dag. En we danken en zien uit dat Hij zal weerkomen op de wolken des hemels. Maranatha, Jezus kom haastig Amen.
Jezus zal weerkomen, al spoedig. Ben je er klaar voor? Mag je weten dat Gods Geest in jouw hart woont? Of denk je dat je met je goede werken wel bij Hem komt?
God houdt niet van religie, Hij zegt tegen de Farizeeën: 'Gij adderen gebroedsel.'
Vroom zijn voor de mensen heeft totaal geen waarde, maar is hoogmoed.
God ziet het hart aan. Hij ziet jouw en mijn hart. 
Wat zal Hij zeggen?
Zal Hij nog geloof vinden op deze aarde als Hij terugkomt?
Laten we er om bidden en waken, dat we niet in verzoeking komen en dat we Hem trouw zijn. Dat Hij ons beschermt tegen de aanvallen van de boze, die ons probeert te verscheuren. En wanneer Hij ons beschermt met Zijn bloed, mogen we er op rekenen, dat Zijn liefde ons bedekt. 
We moeten door alles heen, maar niet alleen. Christus is aan onze rechterhand en strijdt voor ons en met ons.
En wanneer we Jezus als onze Heiland mogen hebben, dan willen we ons rein bewaren en niet meedoen met de uitspattingen van deze wereld. Het zal ook te zien zijn in onze levenswandel. Gij geheel anders. Ze zullen dan zien, dat Jezus in jou woont.
Kijk jij ook zo halsreikend uit naar de wederkomst van Hem?
Of ben je bang? Als je nog geen vergeving hebt ontvangen voor je zonden, dan is het terecht om bang te zijn, want als Hij komt dan is het te laat om nog tot Hem te bekeren.
Daarom kom nu tot Hem en laat Hij je schoon mogen wassen door Zijn Bloed. Hij wil je reinigen van alle zonden. Dan mag je met Hem een nieuw leven beginnen. Wil je dat?
Stel het dan niet uit en kom tot Hem.

Wanneer Hij komt dan mogen we voor altijd bij Hem zijn. Is er iets heerlijkers voor te stellen? Bij mijn weten niet. Er zal een blijdschap zijn, die zo ongekend zal zijn, dat ik niet kan beschrijven. Ik heb het een keer in een droom mogen ervaren, dat is zo ongekend zo vol vrede, zulk een blijdschap, dat vind je hier niet op aarde. Ook al mag je bij tijd en wijlen echt blijdschap in God ervaren. Ik gun je die blijdschap dat verlangen om voor altijd bij Hem te zijn. 

zaterdag 21 december 2019

Mijn vrede geef Ik u

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u.  Johannes 14 : 27a 

Een engel kwam bij de herders in het veld en vertelde dat heden de Zaligmaker was geboren, welke is de Christus, de Heere, in de stad Davids. En hij zei: dit zal u het teken zijn; gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe.Gelijk was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers. Ze prezen God met de woorden: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.Ook hier vrede. Vrede gekoppeld aan de Middelaar, het staat er niet los van. 
Vrede kunnen we alleen ervaren door genade. Verzoend met Hem, Jezus Christus, verlost van onze zonden, door Zijn sterven aan het kruis. Zijn opstanding uit de dood. Zijn werking in ons hart door de Heilige Geest. Hij roept, Hij klopt. Geven wij antwoord? Doen wij open?
Als Hij Die ons liefheeft toegelaten wordt in ons hart, dan schijnt Hij met Zijn licht in ons hart. En dan gaan we steeds meer ontdekken, wat niet naar Zijn wil is. 

Er moeten dingen opgeruimd worden. Er moet schoongemaakt worden. En deels moeten we dat ook daadwerkelijk doen, maar er zijn ook gedachten en woorden en daden die gedacht, gezegd en gedaan zijn, die niet meer terug te pakken zijn. Daar kunnen we ons zelf niet van zuiveren. We kunnen nog zo hard gaan werken, maar dat zal ons niet baten. 


We kunnen nog zo netjes gaan leven, dat mensen zeggen, zo die is echt bekeerd. Maar als ons hart niet gereinigd wordt van alle zonden, dan zijn we niet bekeerd. Dan zal er geen vrede komen in ons hart. Want Hij kan niet met zonden samenleven.

Hij wil ons reinigen van alle zonden.
Schaam je je voor je zonden? Durf je er niet mee te komen voor God?
Ben je bang voor God?
Je hoeft niet bang te zijn voor God om hiermee te komen. Jezus Christus is juist gekomen op deze aarde om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was.
Je kent vast het verhaal wel van het verloren schaap. De herder gaat net zolang zoeken totdat hij het schaap gevonden heeft. Het schaap is gewond, maar wat doet de herder? Hij draagt het op zijn schouders terug naar huis. En zo is Jezus, de Goede Herder.
Hij wil jouw zondige en gewonde hart schoonwassen met Zijn bloed, dat reinigt van alle zonden en jouw gewonde hart helen. Hij giet er Zijn liefde, blijdschap en vrede in. 
Weet je, je zoekt misschien al lang, maar je weet niet echt naar wat. Je vult het op met van alles en nog wat. Er is een onrust van binnen, een soort leegte wat niet gevuld raakt. En je blijft maar zoeken en je blijft je maar bezig houden met van alles en nog wat. Maar het is niet zo moeilijk om die rust te vinden en die vrede. Je kunt het alleen in God vinden!
Zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig.
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, niet zoals de wereld het geeft, o nee, dat is leeg, hol.
Echte vrede is er alleen in God.
Ken jij die vrede? Dan mag je een kind van God zijn.
Ken je die vrede niet? Maar wil je het graag hebben, wil je graag tot God komen?

Bid dan maar mee:
'Jezus, ik open de deur van mijn hart en mijn leven voor U.
Ik nodig U uit om binnen te komen en mijn hart tot Uw huis te maken.
Dank U dat U de prijs van mijn zonden heeft betaald aan het kruis.
Ik erken U als mijn persoonlijke Heere en Redder. Ik wil vanaf vandaag voor U leven
en U steeds beter leren kennen. Dank U Jezus, dat U mij vrede wil geven in mijn hart in Jezus Naam. Amen.


zondag 8 december 2019

die Mij liefheeft...

'In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.  Joh. 14 : 20

Jezus heeft het tegen Zijn discipelen en heeft het over de toekomende tijd, Pinksteren.
Maar Hij heeft het ook tegen ons, die door Zijn Woord en Geest in Hem geloven.
Je ervaart het door de Heilige Geest dat Jezus Christus in je woont en in je blijft en zo ook God de Vader, want Jezus Christus is in de Vader En deze Drie zijn Eén. Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Maar hier spreekt Jezus nog in de toekomende tijd, ze zullen het gaan ervaren.


Dat is niet vanzelfsprekend. Het geloof is een gave van de Heilige Geest, die dat werkt in je hart. 

Discipelen zijn die er nu nog? Je hoort het wel eens dat men een cursus discipelschap doet.
Kun je dat dan leren?
Discipelen zijn leerlingen door God geroepen om Hem te volgen. God heeft de eerste plaats. En je bent voortdurend in Zijn nabijheid om te leren. Te luisteren. Te doen wat Hij zegt. (gehoorzamen) Je hebt Hem lief met heel je hart en met heel je ziel en heel je verstand en al je krachten.
Perfectionistisch? Nee, je maakt fouten, je blijft een leerling.
God is het Die onderwijst door Zijn Geest en door Zijn Woord.
Wij moeten ons verloochenen, ons kruis op ons nemen, alles verlaten om Hem te volgen, waar Hij ook heengaat en te doen wat Hij vraagt om te doen.Waar oprechte liefde tot Christus is in het hart, daar zal altijd gehoorzaamheid zijn. Zo iemand Mij liefheeft zegt Jezus, die zal Mijn Woord bewaren. 
Hoe belangrijk is Zijn Woord, Gods Woorden? Als je Hem liefhebt, dan bewaar je Zijn woorden in je hart. Dan kun je niet zonder Zijn woorden. Dan lees je elke dag in Zijn Woord. De Bijbel. God spreekt tot jou vanuit de Bijbel, heb je daar wel eens bij stilgestaan?
Het is niet zomaar een boek. Nee, God wil nog steeds werken door Woord en Geest om tot je te spreken. Vraag je elke keer maar af als je een stukje gelezen hebt, wat heeft het mij te zeggen? Wat voor boodschap van God zit hier in voor mij? Soms kan het heel duidelijk zijn, maar vaak moet je er ook nog wel eens dieper over nadenken. 

Gods Woorden wordt ook Gods geboden mee bedoelt. En wanneer je Hem liefhebt, dan wil je ook gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. Waar oprechte liefde is voor Christus, dan is daar eerbied voor Zijn gezag en Zijn heiligheid, maar ook een totale overgave van jezelf en alles wat er in je is. Dat je je geheel overgeeft aan Zijn leiding en regering. Daar is dankbaarheid voor Zijn genade aan jou elke dag weer. Lofprijzing om wie Hij is.


God wil een relatie met je onderhouden, Hij wil je leiden door dit leven heen. Maar dan moeten we wel luisteren en ons laten leiden. En dan zal Mijn Vader hem liefhebben en wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. 
Nou dichterbij kan Hij toch niet komen of wel? En dan zal Hij je niet begeven en niet verlaten.

Jezus zegt ook als je Mij niet liefhebt, bewaar je  Mijn woorden niet. Daar kun je vaak al aan zien, of je Hem liefhebt of niet. Dat Woord is van de Vader, die Jezus gezonden had. Van God de Vader Zelf dus. 

Heb jij Hem lief?
zondag 24 november 2019

Ik leef en gij zult leven

'Ik leef en gij zult leven.' Johannes 14 : 19

Na de opstanding van Jezus Christus is Hij niet meer aan ongelovigen verschenen. De meeste Joden wilden Hem niet en de wereld wilde Hem niet en ze kruisigden Hem. 
Na Zijn opstanding is Hij alleen aan Zijn discipelen en nog meerderen die Hem liefhadden verschenen. 
Daar sprak Hij van toen Hij zei: 'Nog een kleine tijd en de wereld zal Mij niet meer zien.'
Maar ze staan nu nog voor Zijn sterven als Hij dit zegt.
En de discipelen zijn verdrietig, dat Hij gaat sterven  en zij stelden Hem voor dan met Hem te sterven. Maar Christus wil dit niet. Hij zal de pers alleen treden.Hij zegt tegen Zijn discipelen: 'Ik leef en gij zult leven.'
Hij ging toch sterven?
Wat bedoelde Hij nu?
Wanneer Jezus Christus zegt: 'Ik leef' betekent dat dat Hij leven in Zichzelf heeft en leeft tot in eeuwigheid. De dood kon Hem ook niet houden. Hij ging niet dood, nee, Hij gaf de geest.
Is dat niet hetzelfde?
Nee. Als iemand sterft weet hij of zij niet precies wanneer hij of zij sterft, niet op de minuut af. Jezus Christus wel. Hij heeft macht over leven en dood. Hij sprak de woorden uit tegen Zijn Vader 'In Uw Handen beveel Ik Mijn geest.' Hij heeft Zijn leven vrijwillig afgelegd.
Op de derde dag nam Hij het leven weer op. Hij stond op uit de dood, omdat het graf Hem niet kon houden. 


Hij is nu in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader.

Dat is onze troost. Wij mogen weten dat onze Verlosser leeft! 
Daarom kunnen wij en zullen ook wij leven. In het leven met Christus door het geloof.
Geestelijk leven. Leven verbonden met Christus. Zo is er alleen leven mogelijk.
Want Hij is de Weg, de Waarheid en Het Leven.
Ons leven is dan Christus en wanneer wij sterven is dat gewin, omdat we dan eeuwig mogen leven bij Hem. Hij is de weg van het lijden en sterven alleen getreden om de toorn van God voor de zonden te dragen, voor degenen die in Jezus Christus gelooft. Kom dan met je zonden en belijdt ze voor Hem, dan zal Hij je vergeving schenken. Dan is ook jouw leven verbonden met Christus.

Ken jij Hem al?
Heb jij al Jezus Christus toegelaten in je hart?
Hij klopt aan de deur van je hart.
Doe je open?
Wanneer je dat doet, vind je het leven, Het Leven, Jezus Christus.
En dat tot in eeuwigheid.
Zoekt Jezus Christus waar Hij te vinden is.
Roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
En je zult leven vinden, vrede voor je hart in Jezus Christus.


zondag 10 november 2019

Ik zal u geen wezen laten.

Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weer tot u. Johannes 14 : 18

We pikken de draad weer op bij waar we gebleven zijn in Johannes 14, namelijk bij het 18e vers. 

Jezus belooft Zijn discipelen en zo ook ons, ik laat jullie niet achter als wezen.  Hij zal voor hun en ook ons zorgen. Hij zal ze een andere Trooster geven, namelijk de Heilige Geest.
En Hij geeft hun en ook ons het vooruitzicht 'Ik kom weer tot u.' De discipelen hadden verdriet dat Jezus weg zou gaan. Maar het was niet zo erg als ze dachten. Hoewel ze het zonder Zijn lichamelijke tegenwoordigheid moesten doen, laat Hij ze niet zonder troost. Ze waren kinderen van de Vader. Ze hadden de aanneming tot zonen ontvangen en Zijn Vader zal hun Vader zijn. Bij wie zij, die anders wezen zouden zijn, ontferming zullen vinden.


Zo is het ook met ons. In wat voor omstandigheden we ook zijn. En al hebben we geen vader of moeder meer, Hij wil een Vader voor ons zijn, wanneer we wedergeboren zijn.
En dan kan de omstandigheden waarin wij leven soms pijnlijk zijn, maar het zal toch nooit troosteloos zijn, omdat God ons tot een eeuwige Vader is.


Hij blijft niet voor altijd weg. In de eerste plaats komt Hij door Zijn Geest. Dagelijks wil Hij tot ons komen. Door Woord en Geest. De tekenen van Zijn liefde en genade en Hij blijft nog steeds komen en tot ons spreken en ons troosten.
Heb je dat wel eens mogen ervaren?

Toen Jezus Christus opstond uit het graf hebben alleen degenen die Hem liefhadden Hem nog mogen zien. Hij liet Zich niet aan het volk zien. 
Hij voer op naar de hemel, met de belofte dat Hij weer zou komen en dan zou Hij voor eeuwig bij hun blijven.Die belofte staat nog. Het is nog genadetijd, waarin mensen zich kunnen bekeren. Tot God kunnen komen. Stel het niet uit, de tijd is veel te kort.
Je weet niet wanneer je zult sterven.
En we weten niet wanneer Hij terug zal komen, maar dat het spoedig zal zijn, dat is zeker! 
En ben je er dan klaar voor? Verwacht je Hem? 
Weet je dat je zonden vergeven kan worden door Hem? 
Ga dan tot Hem en belijdt je zonden met een oprecht hart.
Dan wil Hij je vergeven al wat je gedaan hebt wat niet goed was.
Hij neemt je dan aan als zoon of dochter van Hem.
Dan mag je een kind van God zijn en dan zal Zijn Geest in je hart wonen en dan ben je nooit meer alleen! 

zondag 27 oktober 2019

Ik zoek U met mijn ganse hart


Op het moment van de wedergeboorte raakt God onze goddeloze geest aan door Zijn Heilige Geest. Nadat wij onze zonden beleden hebben aan Hem,Jezus Christus en Hij ze vergeven heeft, stort Hij Zijn liefde in ons hart uit en mogen we Zijn vrede ervaren. Hij geeft ons een nieuw hart en geeft ons het verlangen Hem te gehoorzamen. Hij geeft ons een nieuw doel in ons leven, zodat we Hem gaan zoeken in ons dagelijks leven. 
We ervaren Zijn grootheid en heiligheid, Zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw.
God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om godvruchtig te leven.
Als we het wonder van de wedergeboorte hebben mogen ervaren, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En Hij maakt schoonmaak in je leven.
Wanneer je wilt groeien in het leven, laat je jezelf snoeien door Zijn Geest.
Takken die niet bruikbaar zijn, moeten er af. Takken, die onvruchtbaar zijn en dood worden er afgehaald. Het is een beeld. Maar snoeien kan pijn doen. Als je zelf wel eens takken gesnoeid hebt, weet je dat er nogal verschil in takken zijn. En dat de één gemakkelijker buigzaam is, dan de ander en zich zo gemakkelijker laat snoeien.

Zo is het ook met ons leven. Geven we ons leven in Zijn handen?
Dat Hij mag snoeien wat goed voor ons is?
Zodat wij kunnen groeien in het geloof?
Dat we sterker worden in godsvrucht, maar dat we ook gaan groeien in woord en daad.
Ons levenswandel hoe is die? Het is toch de bedoeling dat we steeds meer toegroeien naar het beeld van Christus?

Wat hebben we dan nodig voor die groei? Zijn hand!
We zijn volkomen afhankelijk van de Heilige Geest, die ons altijd naar Jezus Christus leidt.
We mogen volledig afhankelijk zijn van God in ons dagelijks leven, maar ook in het gebed.
'Ik zoek U met mijn ganse hart.'  
Zonder Hem kan ik niet.
'Leer mij, Heere, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam.' Psalm 86 : 11.

Wat ook belangrijk is, is het lezen en overdenken van Gods Woord. Wat zegt het gedeelte wat je gelezen hebt nu voor of over jou? Wat kun je hier nu van leren? Of geeft het troost, blijdschap, vrede?

Dus lezen van Gods Woord en overdenken er van en het gebed zijn heel belangrijk!
Hoe meer we Jezus Christus zoeken hoe dieper ons geloofsleven wordt. Hoe inniger onze band met Jezus Christus. Dan is er het ontzag voor God, de liefde tot God en het verlangen naar God.

Dan kom je ook tot aanbidding en lofprijzing en dankzegging.
En daar geven we God bewust de eer en de heerlijkheid die Hem toekomt.

Persoonlijk denk ik dat er veel te weinig aanbidding, lofprijzing en dankzegging is met het hart. Krijgt God de eer? de heerlijkheid, die Hem toekomt? Daar sluit ik mezelf ook bij in. Dat is trouwens met alles wat ik schrijf, dat is ook voor mij bedoelt. 

Het is zo'n genade, dat Hij een verbinding met ons wil hebben, een relatie.
Hoe stellen we ons dan op? 
Luisteren we ook naar Hem? Wat Hij te zeggen heeft via Zijn Woord, maar ook als we in gebed ons tot Hem richten? Luisteren we dan ook naar Zijn Stem? Of Hij ons antwoord geeft? God wil ons antwoorden. Niet altijd gelijk, maar het kan wel.
Die ervaring heb ik zelf. Er zijn ook gebeden die jaren later pas worden verhoord.
God doet het op Zijn tijd en Zijn wijze. 
En verhoort Hij dan alle gebeden?
Nee, niet alle en dat is maar goed ook. Hij weet veel beter wat goed is voor ons, dan wij zelf. Maar het is wel belangrijk dat we het in Zijn handen leggen en niet het er dan weer uit nemen om er zelf weer mee te puzzelen of God voor de voeten te lopen. Nee in Gods Handen leggen en er laten.
Dat zijn lessen, die we allemaal moeten leren en telkens weer leren. En het ene kunnen we beter dan het andere loslaten. Maar God leert het in Zijn handen te geven.We gaan in dit leven God gericht leven. Met alles gaan we naar God toe.
Grote dingen, maar ook met kleine dingen.
Hij vindt niets te klein. 
Hij ziet graag dat Zijn kinderen Hem nodig hebben en dat Hij kan helpen.
Heb jij Hem ook nodig?

Zoek jij ook elke dag in wat voor omstandigheid met je ganse hart naar Hem?
Hij alleen kan uitkomst geven! Hij kan alleen onmogelijke dingen mogelijk maken als we het in Zijn handen geven en in Zijn handen laten.

'Ik zoek U met mijn ganse hart'
zondag 13 oktober 2019

Gods Geest in je hart

Gods Geest in je hart

Er is weinig kennis van Gods Woord. Er wordt veel te weinig gelezen in Gods Woord. En als er gelezen wordt is het vaak na het eten. Maar hoe belangrijk is het om tijd te nemen. Elke dag weer om met de Heere samen te zijn en met Zijn Woord. Te bidden of Hij door Zijn Heilige Geest jou het Woord wil uitleggen, zodat we ons er mee mogen voeden. Net zoals je elke dag eten nodig hebt, heb je Gods Woord nodig. Zonder Hem kunnen we niets.
We hebben overal tijd voor, tenminste... maar op de laatste plaats staat vaak Gods Woord.
Hoe belangrijk is het om dat te veranderen en dat op de eerste plaats te zetten. Begin je dag met Hem, je zult ervaren, dat je dag zo heel anders verloopt. Je vindt rust in Hem! Velen die in Jezus Christus geloven zijn zich niet bewust van de levende Aanwezigheid van de Geest in hen, vaak is dat een tekort ook van onderwijzing in gemeenten. Maar ook dat ze zelf Gods Woord niet zorgvuldig lezen en het biddend overpeinzen.

Anderen worden misschien door de Heilige Geest geïnspireerd, maar ze kennen en noemen Hem niet. Ze hebben geen bewuste relatie met Hem, er ontbreekt iets wezenlijks.

Nog anderen geloven in de Heilige Geest, maar weten niet hoe ze op de juiste manier met Hem kunnen samenwerken. Ze beginnen de dag met Hem, hebben Zijn hulp gevraagd, maar weten niet hoe ze door, met en in Hem kunnen leven. Ze maken plannen, nemen initiatieven zonder Zijn raad te vragen of op antwoord te wachten en zonder Hem in het denkproces toe te laten. 
Ze denken dat het genoeg is dat ze de Heilige Geest erkennen en Hem hun dag voor te leggen. Dat is natuurlijk goed, maar het gaat om de relatie met de Heilige Geest in het dagelijks leven in je manier van denken, beslissingen nemen en het ontwikkelen van creativiteit. Je kunt aan het groeien zijn hierin en nog niet weten hoe alles precies gaat.
Laat ik zeggen je raakt nooit uitgeleerd. En er zijn mensen die openstaan voor het werk van de Heilige Geest en er naar leven. Je hebt een relatie met de Heilige Geest, waartoe Jezus Christus ons uitnodigt die aan te gaan.Je hebt een diep verlangen om naar Zijn eer te leven. Je laat je onderwijzen, waarschuwen, bemoedigen, en laat je begeleiden door de Heilige Geest. En Hij wijst je de weg, die je gaan moet en Hij zal je nooit verlaten. Hij zegent je op Zijn weg. Hij houdt van je zoals je bent. Ongeacht je verleden of je levensstaat, zodat je onder de waakzame en warme blik van Jezus Christus op weg kunt gaan. De Heilige Geest leert ieder mens zichzelf niet te veroordelen of te verachten, maar in God zijn of haar vertrouwen te stellen.Ook leer je hoe je in deze wereld moet leven door op een juiste manier mee te werken aan het werk van de Heilige Geest. Je ervaart dat doordat Jezus Christus voor jou aan het kruis gehangen heeft  voor jouw zonden, dat je mag leven uit de vergeving van Zijn bloed. Hij is opgestaan en zit aan de rechterhand van God. En door Zijn Geest mogen we leven uit genade, elke dag weer. 

In Kolossenzen 3 wordt beschreven hoe je verandert en wat er verandert in je leven en word je er ook toe opgewekt om dat te doen. Dit is zo volmaakt beschreven dat ik het hieronder zet.'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinhied, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen  heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkaar, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijk Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid.
En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.'


Jezus Christus heeft in het  Hogepriesterlijk gebed gebeden 'Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijk Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik den ook in de wereld gezonden. Johannes 17:15-18

Als je de Heilige Geest in je hart ontvangt én aanvaard,zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan ook niet meer. Je hebt de nieuwe mens aangedaan en de oude mens afgelegd met zijn werken. Je leven wordt vernieuwd. Natuurlijk heb je je normale activiteiten, maar je gaat er niet langer meer op dezelfde manier meer mee om. Je zult de aanwijzingen die God je geeft door Zijn Geest herkennen. God gaat je onderwijzen uit Zijn Woord en je zult je moeilijkheden in dit leven op een andere manier beleven. Hij vormt je, Hij is er bij. God geeft je opdrachten, die binnen je mogelijkheden zijn. God wil met je samenwerken en zo mag je meewerken aan het wezenlijke werk van de Geest. Dat is zo geweldig rijk, dat je zelf alleen maar heel klein voelt worden en God zo ontzaglijk groot, hoe Hij werkt! Elke keer kun je Hem niet genoeg danken voor Zijn genade en trouw en liefde!
Bijna altijd werkt Hij door Zijn Woord, maar Hij kan het ook op een andere manier te kennen geven. En als je twijfelt of het wel van Hem is. Vraag dan maar om bevestiging. God zal het altijd bevestigen.
Bevestigt God het niet, dan is het niet van God geweest.
Maar als God een opdracht geeft aan je, gehoorzaam dan ook. Sta Gods werk niet in de weg. Ook al moet je misschien drempels over bij jezelf. Het vraagt zelfverloochening en liefde tot Hem. God zal het zegenen. 
zondag 29 september 2019

De Geest van de waarheid kennen

De andere Trooster, namelijk de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn. Johannes 14 : 17

Je hebt twee wegen.
De brede en de smalle weg.
De weg van de leugen van de duivel, de aartsleugenaar van de beginne.
De weg van de Waarheid. God is Waarheid, Jezus Christus is Waarheid, De Heilige Geest is Waarheid.
De wereld ziet Hem niet en kent Hem niet, de Geest der waarheid. De wereld kan Hem zelfs niet ontvangen. Maar zeg je hoe kan je dan een kind van God worden?
Van onze eigen natuur willen we God niet kennen en Hem niet ontvangen. Kerkje spelen willen we nog wel. Laten zien hoe goed we zijn. Hoe christelijk, hoe religieus. Hoe we verschillende wetjes nog aan onze religie hebben toegevoegd. We sloven ons uit om de ander te laten zien, dat we zo goed zijn en zoveel goed doen.
Maar God prikt er zo doorheen. We kennen Hem niet. We willen geen relatie met God.
We willen niet dat Hij ons hart verandert, dat Hij onze leugens doorziet. O ergens weten we het wel, maar hoe meer we het doen, hoe harder ons hart wordt.
Er is geen ruimte voor God, voor Jezus Christus, voor Zijn Geest. We zeggen van wel, maar als het er op aan komt buigen we niet voor Hem en zitten we liever zelf op de troon.
Luisteren naar Gods Woord?
Naar Zijn Geest?
Ja, we lezen wel een stuk uit de Bijbel bij het eten en bidden en danken voor het eten.
En 's zondags gaan we trouw naar de kerk. Maar daar houdt het dan wel mee op.

Ja, we lezen wel uit de Bijbel een stuk en beginnen met gebed of God b.v. de verkiezingen tot ouderlingen (oudsten) en diakenen wil zegenen. Maar de Heilige Geest komt niet aan bod. We kiezen zelf wel of de gemeente. Er moet namelijk orde zijn. Alles moet met orde geschieden. En dat is ook zo. Maar moet daarom Gods Geest maar buitengesloten worden? Hoe ging het in de eerste gemeente er aan toe? Lees het maar eens in Handelingen.

En hoe gaan we o.a. met de armen en de wezen en de weduwen en weduwnaren, gescheiden mensen, verslaafden en ouderen en zieken en chronisch zieken en gehandicapten om?
Ja maar een predikant kan toch niet alles op zich nemen? Dat is waar. Hij zal ook werk moeten verdelen, net als Mozes dat moest doen. 
Aan ouderlingen (oudsten), diakenen. En hoe zit het dan met mensen die psychisch ziek zijn e.d.? Hebben ze daar wel verstand van, hoe ze daarmee om moeten gaan? In deze wereld en ook in de kerken wordt dat steeds meer, dat er beschadigde mensen zijn.
Waarom wordt er geen pastoraal medewerker aangenomen erbij? En als dat voor één gemeente teveel geld is, dat twee gemeenten dat samen behappen. Zodat er voor 2 gemeenten een pastoraal medewerker is. Meestal hebben die een opleiding gehad waarin ook verwerking van emoties is behandeld. En wat denkt u aan mensen die ervaringsdeskundige zijn. Die veel hebben meegemaakt in hun leven, die kunnen soms heel goed naast de mens staan en luisteren. En ook Gods Woord laten spreken en met de mensen bidden. Maar ook in dit werk, stel niet zomaar iemand aan. Vraag hierin Zijn wijsheid.

God is een God van Waarheid. Niet van leugen. Hij prikt door onze leugens heen. Hij ontmaskert ons en wat blijft er dan nog van ons over?
Niets. 
Willen we ons koste wat het koste staande houden t.o.v. God?
Het beter willen weten dan God?
Denken dat we niets verkeerd doen, dat alles ligt aan die ander?
Dan zullen we nooit kunnen leven van vergeving.
En dat is nu net waar het allemaal om draait.
Jezus Christus baande een weg voor ons tot de Vader.
Er is een WEG namelijk Jezus Christus.
Hoe word je nu een kind van God? 
'Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' Johannes 3 : 15,16.
Zonder geloof in Jezus Christus, Die voor onze zonden geleden en gestorven is aan het kruis en weer opstond uit de dood is er geen weg tot Hem.
Zonder vergeving van je zonden door Jezus Christus is er geen leven.
Je kunt het alleen krijgen bij Hem, Jezus Christus!
Is het al nood bij je geworden?
Velen weten dat het zo is, maar doen er niets mee, ze zijn onbewogen er onder.
Maar het is toch Gods werk?
Ja het is Gods werk, genade. Maar als God iets wil geven, zullen we het ook mogen aanpakken. Zo lief heeft Hij ons namelijk. Hij wil ons niet verloren laten gaan.
En wanneer God ons tot Zijn kinderen aangenomen heeft, dan kun je alleen maar zeggen, het is alles genade, het is Zijn werk! Zijn liefde!

Jezus Christus beloofde Zijn discipelen een andere Trooster, namelijk de Geest der waarheid, die bij hen zal blijven en in hen zal zijn.

Deze belofte geldt ook voor Zijn kinderen. Hij zal ze bij de Waarheid houden in waarheid.
Hij zal bij hen blijven en in hen zijn. 
Gods Geest zal in je hart wonen.

Daar hoop ik de volgende keer meer over te schrijven.