zondag 18 augustus 2019

Ben je meester of slaaf van je verlangens?

'Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste; noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is.' Exodus 20 : 17.Wat is begeren?

Inhaligheid,overmatig verlangen naar iets wat voor de wet verboden is, hebzucht b.v. voor geld. Onze hebzucht kan zich richten op macht, seks, goedkeuring door mensen, op gezag, lof, status, enz.Het is moeilijk te omschrijven, maar we herkennen het onmiddellijk wanneer we het zien.
Begeerte maakt mensen hebzuchtig en brengt ze tot diefstal.Begeerte drijft mensen er toe het leven van anderen op te offeren, zelfs anderen te doden, voor hun eigen voordeel.
Begeerte doet die ongekende wellust opkomen die mensen ertoe brengt zich in overspel te storten. Begeerte brengt wederzijds vertrouwen in gevaar en maakt dat mensen over zichzelf en elkaar liegen, om geld, macht, prestige of lof te ontvangen. 
Hoe vroom ons leven naar buiten ook kan lijken, als wij in ons hart aan begeerte toegeven, dan zijn we schuldig aan het overtreden van dit gebod.
Begeerte is een gevolg van de zondeval van de mens.
Begeerte is afgoderij schrijft Paulus in Kolossenzen 3 : 5.
Waarom? Omdat er iets anders in ons hart plaatst i.p.v. God. 
Daarom brengt het 10e gebod ons terug naar het 1e gebod, omdat begeerte een valse god in ons hart de plaats doet innemen van de ware God. Hebzucht zoekt eerst het koninkrijk van dingen, niet het Koninkrijk van God.

Waar vinden we begeerte?


Begeerte vinden we op ieder niveau van het leven van de mensen. In de kerk, in onszelf, in de gemeenschap.
Predikanten en voorgangers kunnen ten prooi vallen aan begeerte door een verlangen naar prestige en autoriteit (macht) in de gemeente.
Regeringen en regeringssystemen worden door de geest van begeerte in stukken gebroken.
Christus leerde ons zelfopoffering en onbaatzuchtigheid, maar daar zien we maar weinig van. 
Als je kinderen opvoed, weet je dat begeerte al heel vroeg in het leven van een kind de kop op kan steken. Het kind krijgt voor zijn verjaardag een fiets en is daar dolgelukkig mee. Maar dan een paar weken later kan hij huilend binnenkomen. En als je vraagt wat er is, dan komt het met het antwoord, dat zijn vriendje ook voor zijn verjaardag een fiets gehad heeft, alleen daar zitten veel meer dingen op.'
Hoe zit het bij ons volwassenen? Is het anders?
Zijn wij slaaf van onze verlangens? Of zijn we meester van onze verlangens?

Hoe kunnen we veranderen van een slaaf van ons verlangens naar een meester van ons verlangens?

De enige manier om te veranderen, om onze verlangens meester te worden, is dat Jezus Christus onze meester is. Daarin vinden wij vrede en rust.
Want als wij slaaf zijn van onze verlangens, dan zitten we met een groot gat in ons hart wat elke keer vraagt meer, meer, meer. En het bevredigt nooit.
Maar zijn we met onze begeerten naar Jezus Christus gegaan en belijden we dat we niet zonder Hem kunnen, dat we Zijn vergeving nodig hebben door Zijn bloed. Dan zal Hij ons vleselijk denken reinigen door Zijn Heilige Geest. Dan hebben we geen behoefte meer aan al dat andere, dan is Jezus Christus genoeg. Zijn genade is dan genoeg. Dan mogen we vrede en blijdschap vinden in God. Dan worden we tevreden met wat we hebben en wensen we maar één ding, alleen maar nog meer genade. 
Want de duivel zit niet stil en zal je aanvallen op je zwakke punten, maar wanneer je in Jezus Christus blijft en op Hem blijft vertrouwen, dan zul je nooit beschaamd worden.
En dan is het niet de begeerte wat je hart drijft, maar wat kan ik voor mijn naaste doen, wat kan ik mijn naaste geven. Dan is de liefde daar van de genade van Jezus Christus die in alles vooropstaat in je hart. Die bewogen liefde tot je naaste en die verlangt geen materiële dingen terug. Ze geeft.
zondag 4 augustus 2019

Het negende gebod

Het negende gebod is: 'Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.'
Of om het in het kort te zeggen: 'Lieg niet.' 
Is dit gebod minder erg dan b.v. 'Gij zult niet doodslaan' (niet doden)?
Nee, als je bedenkt dat met liegen de zonde in de wereld gekomen is...
De slang (de duivel) in het paradijs loog Eva voor om haar te verleiden van de vrucht te eten, wat God niet toegestaan had. In plaats van dat Eva de slang doorzag, begon ze aan Gods betrouwbaarheid te twijfelen. En gaf Adam. En Adam at. 
Beiden werden door God uit het paradijs weggestuurd.
Waarom stuurde Hij ze eigenlijk weg? 
Er stond n.l. nog een boom waar ze niet van mochten eten. Dat was de boom des levens.
Als ze daar ook nog eens van zouden eten, zou er geen redding meer zijn.
Dan zou dit eeuwig duren waar Adam en Eva in terecht waren gekomen.
Maar God had een plan al van het begin af. Er zou redding komen door Zijn Zoon Jezus Christus, Die de zonden op Zich zou nemen aan het kruis om diegenen die in Hem geloven het eeuwig leven te bieden.

Liegen tegen je naaste houdt veel in. 

Je hebt eigenlijk 3 soorten leugens:

1 - de schadeleugen(dat is tot schade van de ander)
2 - de schertsleugen (sterke verhalen, elkaar vermaken met onwaarheden)
3 - de noodleugen ( tegen de vijand liegen ter bescherming van iemand) (Ex. 1 : 19, Jozua 2 : 4-6, Richteren 4 : 18-21)

1 Verdraaien van woorden, waardoor iemand anders woorden anders uitgelegd worden.
Of het opzettelijk verkeerde informatie geven van je naaste met de bedoeling de ander zoveel mogelijk schade te berokkenen. 
Roddelen en lasteren zijn ook kwalijke praktijken die veel voorkomen. Het is bewust iemand afbreken en dat vaak met leugens.
Veel mensen doen er dan alles aan om zelf goed voor de dag te komen, zodat de ander zijn of haar fouten niet ziet of opmerkt. Of dat hij of zij ze zelf bewust ook verzwijgt zodat de ander in een verkeerd daglicht wordt gesteld en dat hem of haar vrijpleit.
Snel oordelen. Er wordt ontzettend vaak te snel en lichtvaardig geoordeeld. Jezus is daar Zelf erg terughoudend in als het om oordelen gaat! 

Als we naar de politiek kijken, wordt er veel gelogen.
Als we naar verslaggeving van nieuws kijken, wordt er veel gelogen.
Er is nepnieuws.

En er is veel manipulatie om de leugen in stand te houden.
Reclame, adverteerders liegen vaak om geld te verdienen.
Advocaten kunnen waarheid verdraaien om zelfs een ooggetuige in verwarring te brengen.
Valse getuigen.
Mensen die durven een eed te zweren op de Bijbel dat ze iets niet gedaan hebben, terwijl ze het wel gedaan hebben.


Er zijn ook mensen (en er komen er steeds meer), die bewust veel liegen. Zelfs over de kleinste dingen. De reden dat ze het doen is vaak dat ze er wat mee willen winnen of dat ze zichzelf groter voor willen doen dan ze zijn. Ze zijn ook alleen op zichzelf gericht, ze hebben geen empathie (geen gevoelens of gedachten van een ander kunnen aanvoelen)
En o wee, als je ze tegenspreekt, dan word jij voor leugenaar uitgemaakt en mankeert er alles aan jou. Ze halen daar van alles bij en proberen je tot de grond toe af te maken. Zulke mensen noemt men narcisten. Dat zijn pathologische leugenaars.
Ze gebruiken ook veel manipulatie in hun relatie. Ze kunnen niet van de ander houden, ze houden alleen van zichzelf. Al zullen ze het zeker tegenover de buitenwacht het anders spelen. Het zijn enorm goede toneelspelers met twee gezichten. 
Het lastige is vaak dat niemand ze door heeft. En dat diegene die in een relatie gevangen zit. (want dat doen ze, ze kappen alle vriendschappen langzamerhand weg en spelen vaak mensen tegen elkaar uit) En diegene die in de relatie zit zwijgt wel, anders heeft die helemaal geen leven meer. Die is inmiddels al zo gewend om te zwijgen, dat ze vaak niet meer anders kunnen, want wie zou ze geloven? Beloften houdt een narcist bijna nooit.Ze hebben altijd excuses en uitvluchten.
Wanneer zulke relaties verbroken worden door een scheiding zullen narcisten vaak met veel leugens komen en het slachtoffer spelen. En zijn er eventueel kinderen, dan spelen ze die vaak uit tegenover de partner. Ze weten vaak precies hoe ze het moeten aanpakken om ze achter zich te krijgen. In heel veel gezinnen in zo'n situatie, zie je dat de kinderen achter de narcist gaan staan, o.a.omdat ze denken dat die hun hulp het hardste nodig heeft. Maar het is een leugen. De narcist lacht in zijn vuistje. De ander wordt letterlijk alleen gezet. Ik hoef u niet te vertellen dat er enorm veel schade wordt aangericht in zo'n gezin en rondom zo'n gezin.Je hebt ook nog een andere categorie mensen die enorm liegen en dat zijn leugenaars die leiden aan wanen of pseudologia fantastica. Ze zijn totaal de grip op de realiteit kwijt en liegen zoveel dat ze niet eens meer weten of ze nu waarheid spreken of dat ze liegen. Ze geloven alles wat ze zelf zeggen. Ook dat is in een relatie ondoenbaar. Je kunt begrijpen wat een leed er wordt veroorzaakt door leugens.

2 Jongeren onder elkaar en mannen onder elkaar kunnen vaak sterke verhalen ophangen  
   of flink overdrijven. Dit om mee te tellen, of aandacht te krijgen, dat ze voor 'vol' worden       aangezien. Dat er vaak leugens in verteld worden of dat het hele verhaal een leugen is,       dat maakt niet uit, als het maar indruk maakt naar die ander toe.
   Maar ook vrouwen die elkaar zoveel te vertellen hebben over andere mensen, terwijl ze 
   de helft nog niet eens weten. Ze oordelen over mensen, valse suggesties worden uitge-
   sproken, waardoor de ander geen goed meer kan doen.

3 Een noodleugen is toegestaan. Het wordt in de Bijbel vermeld. Ik denk ook als je iemand     anders er mee beschermd alleen dan, kan het geoorloofd zijn.


De duivel, de aartsleugenaar van het begin af

De duivel en zijn engelen (demonen) leven van de leugen. Hun opzet is om Gods werk kapot te maken en als hun dat niet lukt, er zoveel mogelijk schade aan te berokkenen.
De duivel heeft macht gekregen hier op aarde, maar door Jezus Christus verzoenend werk aan het kruis door Zijn bloed, is die macht verbroken. Al wil dat niet zeggen, dat de duivel niets meer kan uitrichten. Maar onderschat hem niet. Het lijkt zelfs vaak of de duivel op deze aarde het voor het zeggen heeft. Maar God staat er boven en heeft alles in Zijn hand. De duivel kan niet meer doen, dan het hem wordt toegestaan. In wezen moet de duivel met al zijn leugens het afleggen van God, hij wordt zelfs vaak gebruikt zodat mensen tot Jezus vluchten. 
Wat de duivel ook doet is alles van God naäpen. Maar dan met leugens en verdraaiingen. Kijk b.v. naar Gods schepping                      - de duivel zet de evolutietheorie ertegenover.
              naar profeet                                    -                      valse profeet
              echt geloof                                      -                      surrogaatgeloof/ New Age
              engelen                                           -                      gevallen engelen, die je ook in de
                                                                                             New Age weer terug ziet
             geloof in God                                   -                      geloof in mensen
En zo kun je nog wel veel meer noemen. Waar de duivel je vooral aanvalt is in je denken

De duivel is goed in twijfel zaaien.
'Gods liefde is toch niet voor jou, want jij hebt het niet verdient.' (leugen)
God zegt in de Bijbel: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leve hebbe.' Johannes 3 : 16. (Waarheid)

'Niemand houdt van je, waarom zal je er geen eind aan maken aan je leven?' (leugen van de duivel)
Het kan zijn, dat mensen je laten vallen, maar God laat je nooit vallen. Jezus Christus wil er altijd voor jou zijn als je Hem aanroept, tot Hem bidt. Hij hoort je altijd. Hij heeft je niet voor niets op deze wereld gezet, Hij heeft een plan met je. Hij heeft je onvoorwaardelijk lief en wil Zijn liefde aan jou tonen in je leven in een relatie met Hem. Hoe moeilijk het leven ook kan zijn, Hij helpt je er doorheen en draagt je en geeft je dag aan dag de kracht er voor. Jezus Christus gaat je voor, Hij wijst de weg, want Hij is de Weg. We hoeven Hem alleen maar na te volgen. En dat kunnen we met Zijn hulp en door Zijn genade.
'De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in waarheid.Psalm 145 : 18. (waarheid van God Zelf)

Denk je nu echt dat Jezus Christus jouw nog vergeeft? Nu heb je alweer gezondigd. En wat heb je al niet gedaan in het verleden. En de duivel haalt alle zonden weer op en toont ze je weer zodat je moedeloos wordt. Ja, je hebt het echt niet verdient. En heeft het nog zin om naar God toe te gaan? Je bent veel te slecht. (de leugens van de duivel)
God zegt in Zijn Woord in Psalm 103 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. (Gods waarheid!)
Wanneer we tot Jezus Christus komen met een oprecht hart en Hem om vergeving vragen, dan doet Hij die zonden weg. Hij zegt in Hebreeën 10 : 17; En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. Dus als de duivel je al de zonden voor je tentoonspreidt waar je al vergeving voor ontvangen hebt. Mag je de duivel wegjagen in de Naam van Jezus en zeggen dat ze al betaald zijn door het bloed van Jezus Christus.

'Ik kan niets.' Ook zo'n gedachte, die vaak door andere mensen eerst worden gedropt bij je. Jij kunt niets. En als je dat vaak genoeg hoort word het 'ik kan niets.' Het is ook van de vijand, de duivel. God wil niet dat wij zulke gedachten hebben. Paulus mag in Filippensen 4 :  13 zeggen; Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.' En dat mogen wij hem leren nazeggen, stap voor stap. Maar spreek elke keer de gedachten tegen, die je naar beneden halen. De vijand is uit op je vernietiging. Maar Jezus is uit op je redding. Hij wil dat je voor Hem leeft.


God verbiedt leugens
Kortom God verbiedt het om leugens te vertellen, (met uitzondering van de noodleugen)
Hij verbiedt het om leugens te verbreiden en om te leven van een leugen.
Je liegt niet alleen tegen mensen en tegen jezelf maar vooral tegen God.
Toen Ananias en Saffira hun land verkochtten zeiden ze tegen de gemeente en de apostelen dat het de gehele opbrengst was van de verkoop. Maar het was niet zo, want ze hadden een deel voor zichzelf achtergehouden.. Petrus zei toen: Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Ze vielen daarna dood neer.
We mogen niet een leugen leven. 1 Johannes 1 : 6 zegt 'Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen,dan liegen wij en doen de waarheid niet.' De levende leugen is de leugen dat wij onszelf misleiden. Wanneer datgene wat wij met onze lippen luid en duidelijk zeggen, door ons leven wordt tegengesproken, dan leven wij een leugen. De weg die Jezus op weg naar kruis aflegde, was bezaaid met dit  soort levende leugenaars: de schriftgeleerden, die beweerden dat ze kennis hadden, maar ze hadden het niet. De farizeeën die beweerden op de juiste wijze te leven, terwijl dat niet het geval was.; De valse getuigen die verhalen vertelden, die zij niet hadden gezien en gehoord hadden; Judas kus, het toppunt van een levende leugen. Pilatus vrome vraag ; wat is waarheid? om daarmee zijn laffe, leugenachtige hart te maskeren. 

God is een God van Waarheid. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij kan onze leugens niet dulden. Hij kan geen gemeenschap hebben met mensen die leugens vertellen. In Openbaring 21 : 8 wordt er een lijst weergegeven van de mensen die uiteindelijk verloren zullen gaan en besluit met deze woorden 'en alle leugenaars hun plaats zal zijn de poel des vuurs'

Na je wedergeboorte

Als je wedergeboren bent, nieuw leven hebt ontvangen door de vergeving in Jezus Christus bloed zal de Heilige Geest je er op attent maken wanneer je een leugen uitspreekt.
Wat moet je doen? 
Je moet terug naar de persoon, tegen wie je die leugen verteld hebt en de waarheid vertellen. En je vraagt om vergeving aan je Hemelse Vader. Eerder krijg je geen vrede in je hart. God kan niet met leugens leven. Hij is een God van Waarheid!


Zo zijn er zoveel leugens op deze aarde, dat we vaak niet meer weten wat waarheid is.
Mensen kunnen er in verstrikt raken, wat ook de bedoeling van de duivel is.
Daarom laten we dicht bij Jezus Christus blijven, onze ogen gericht op Hem.
Begin je dag met Hem, neem de tijd om Gods Woord te lezen en te overdenken. 
Laat God toe in je hart te spreken. Gehoorzaam Hem! 
Neem tijd om te bidden, Hem te danken, zingen tot Zijn eer. 
Maar luister dan ook wat Hij tot jou wil zeggen, neem daar de tijd voor.
En leef ook met Hem in je dagelijks leven. Dat je hart Hem toebehoort.
Dat je leven echt is en geen leugen, zodat je voor eeuwig om zult komen.
We hebben ons leven gekregen van God. Ons leven behoort God toe.
Ook in ons dagelijks werk moeten we proberen goed ons werk te doen, niet versloffen of de kantjes eraf lopen of een ander de vervelende klusjes op laten knappen.
Het is belangrijk dat we ook nederig zijn, onszelf niet verheffen. Wie zijn wij? Hebben wij iets om voor te staan op een ander? Nee.
Het is alles genade wat we zijn en we gunnen die ander ook die genade, waaruit het leven is tot in alle eeuwigheid in Jezus Christus.

Gebed

Vader in de hemel, arglistig is ons hart, geneigd tot het kwade.
De wereld leeft er van, de duivel slaat zijn slag.
Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m', en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.
Dank U wel Heere, dat U de duivel overwonnen hebt aan het kruis.
De macht van satan is gebroken. En ook al roert hij vreselijk op deze aarde, overwinnen kan hij niet. Want U bent de Overwinnaar van leven en dood.
U bent het Die Waarheid in het binnenste kan geven voor een ieder die er om vraagt. U heeft baby's, kinderen, jonge mensen, jong volwassenen, volwassenen, ouderen lief. U heeft alleen hun behoud op het oog. Daarom wordt ook het Evangelie vertelt en geschreven. De Bijbel uitgedeeld met de bedoeling om die te lezen. Uw Waarheid kan leugens verdrijven en mensen op de knieën brengen.
Dat vragen we U Heere, dat Uw Koninkrijk mag uitgebreid worden en dat meer werkers in Uw koninkrijk mogen komen, die Uw waarheid liefhebben en het Evangelie recht mogen brengen, opdat Uw Koninkrijk mag kome. 
U heeft ook gezegd in Uw Woord dat er in het eind der tijden valse profeten zullen zijn en die zijn er Heere. Ze verleiden vele mensen. Dat mensen toch Uw Woord lezen en geleid mogen worden door Uw Geest opdat ze toch niet in verzoeking komen en verleid worden van U vandaan. Ook zal de antichrist er zijn en die is er Heere. Hij loochent  dat Jezus is de Christus. Hij loochent de Vader en de Zoon. U zegt het een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Geef ons toch een waakzaam hart Vader in U alleen. Open onze ogen opdat wij zien de gevaren die ons van U aftrekken en dat wij ons wapenen met de wapenrusting Gods. Vader in de hemel wilt U met alle mensen zijn, die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben en geestelijk en soms lichamelijk mishandeld worden door de leugen. 
Ook mensen die Uw Woord trouw zijn, de Waarheid trouw zijn. Geef ze toch kracht om U na te volgen. Wilt U dat ook aan ons geven, opdat wij voor de waarheid mogen staan en niet voor de leugens, die ons elke dag beïnvloeden van alle kanten. Vader, ik ben U zo dankbaar voor Uw Woord en Uw Heilige Geest opdat ik mag weten hoe ik U mag navolgen al is het vaak struikelend in Jezus Naam. Amen.

Wil je reageren op dit blog wil je dat dan doen via mijn mailadres? nellyvanderbas@gmail.com  zondag 21 juli 2019

Het achtste gebod

Gij zult niet stelen.

Het achtste gebod gaat o.a. over bescherming van de bezittingen, die God ons geeft. God zegt heel eenvoudig: 'Gij zult niet stelen.'Niemand wil bestolen worden toch? Ik denk dat iedereen het hier wel mee eens is.
Maar hoe doen we dat met het invullen van de belasting? 

En wat gebeurt er, wanneer er een erfenis gedeeld moet worden? Of met scheidingen. Of als zakenpartners uit elkaar gaan? Als alles niet goed beschreven is, dan gaat het meestal niet zonder ruzie en wordt er nog wel eens wat gestolen op welk vlak dan ook.


Er zijn witte-boorden misdrijven, die drugs verhandelen en het geld wit wassen. 
Maar ook de drugsverslaafde heeft vaak geen geld om de drugs te kopen en steelt geld om aan drugs te kopen. Je hebt ook mensen die inbreken om aan geld en spullen te komen. Het gaat in dit gebod niet alleen om dingen weg te nemen van andere mensen of instellingen, zonder toestemming. God heeft het niet alleen over materiële zaken.

We kunnen stelen door: diefstal, nalatigheid, bedrog, geweld, verwaarlozing, verspilling,  onverschilligheid zijn en 'een oogje dichtdoen'.
Het stelen van iemands goede naam, iemands tijd en aandacht.
Iemands hart en gevoelens (manipulatie)
Stelen van iemands leven en het stelen van iemands vrouw of man (zoals David stal van Bathseba haar privacy, haar reputatie, haar man en toekomst.)
We kunnen nemen: geld en goed, respect, aandacht en liefde,tijd en vrijheid.Stelen is: zonder toestemming nemen van anderen en van God
Stelen is: slecht beheren, verspillen van geld, tijd, aandacht, gaven en talenten
Stelen is: alles voor jezelf houden en niet delen met anderen
Stelen is: je in beslag laten nemen door wie of wat dan ook, jezelf laten stelen.


We kunnen stelen van:

God, onze familie, onze overheid, onze werkgever, onze werknemer, andere mensen en onszelf.

Als je zou denken dat christenen niet stelen heb je het bij het verkeerde eind. 
Wat ik hierboven al genoemd heb, maar ook simpelweg b.v. dat je een boek niet teruggeeft die je geleend hebt. In een supermarkt dat de kassière je teveel terug geeft aan geld en je zegt er niets van. Of ze rekent te weinig en je zegt er niets van. Je zegt dat doet ze zelf, dat kan ik niet helpen. Nee, het is niet van jou. Dus zeg het eerlijk. 

En te denken aan de meeste reformatorische kledingzaken. Die een reformatorisch prijsje er aan hangen. Is het echt nodig om kleding zo duur te prijzen, dat de gewone werkmensen en degenen, die chronisch ziek zijn, dus die van een bijstand moeten rondkomen daar in ieder geval geen kleding kunnen kopen? Het is maar een vraag.God de Eigenaar

God heeft alles geschapen. Alles behoort Hem toe. Hij is de Eigenaar, wij zijn de beheerders, de rentmeesters. De dingen die wij hebben als ons bezit, zijn in feite nog altijd van God en niet van ons. Het is alleen onze verantwoordelijkheid om er goed mee om te gaan. En dat niet alleen we moeten in samenwerking met Hem dat bezit ook vergroten en ontwikkelen.

God wil graag dat wij, als het kan, werken voor ons dagelijks brood en dat wij onze tijd goed benutten. Daarom gaat het niet alleen over geld en bezit, maar ook over tijd en relaties.
Iedereen heeft de verantwoording om er goed mee om te gaan. Het probleem is alleen dat wij regelmatig anderen het recht ontnemen om rentmeester te zijn. We staan dan in feite tussen God en hen in. Want als we van anderen nemen zonder het te vragen, krijgen zij niet de kans om ons die dingen uit vrije wil te geven, of om ook maar de mogelijkheid te overwegen om dingen weg te geven, want hun bezit is al weg. Zij zijn verantwoordelijk voor wat God hen heeft gegeven en als we onrechtmatig aan hun bezit komen, komen we daarmee in conflict met God zelf en dat is niet echt een aanrader.

Rentmeesterschap heeft niet alleen te maken met het besef dat alles aan God toebehoort, maar ook met respect voor anderen.Het principe van eren (zoals in het 5e gebod) zit ook in dit gebod. Als we de ander respecteren en eren, ons realiserend dat alles wat zij hebben door God aan hun is toevertrouwd is, zal dat ons heel voorzichtig maken om aan hun bezittingen te komen. Rentmeesterschap houdt in dat ik alles wat ik heb, gebruik om anderen mee te dienen. Goed rentmeesterschap is niet zelfgericht. I.p.v. jacht te maken op andermans bezit, zorg ik voor mijn eigen spulletjes en wel op zo'n manier dat ik anderen ermee kan helpen. We kunnen ook van God stelen door talenten en gaven niet voor de dienst van Jezus Christus te gebruiken, maar voor onszelf. Dan beroven we God van veel dingen die Hem toekomen terwijl ze andere mensen van veel zegeningen beroven.

Tegenwoordig zijn vaak dingen belangrijker geworden dan mensen. Spullen worden waardevoller gevonden dan mensen. Op deze manier raken we vervreemd van onze medemens en zelfs van onszelf. Geloven dat niemand ons de moeite waard vindt om voor te zorgen, dus nemen we zelf maar wat we nodig hebben. Als we onszelf niet respecteren, respecteren we anderen ook niet en dan wordt stelen bijna een logisch gevolg.
Maar ontvangen is zoveel waardevoller dan nemen. (stelen) 

God weet wat wij nodig hebben en daarom mogen we in dit alles vertrouwen op God, dat Hij ook in die dingen wil voorzien. Dat heb ik zelf ook mogen ervaren en nog.

Stelen is: alles voor jezelf houden en niet delen met anderen

Wat God ook van ons vraagt is dat we geven, niet gierig zijn, dat we graag geven aan anderen. In de Bijbel wordt er gesproken over 'tienden'. Dus 10 procent van wat God gegeven had, werd er als dank voor Zijn zorg aan Hem teruggegeven. (Lev. 25)

 Maar een houding van geven komt ons niet zomaar aanwaaien, het gaat tegen onze natuurlijke verlangens in. Daar is een ander hartsgesteldheid voor nodig en God wil die graag aan ons geven.

De grootste diefstal

Weet je wat de grootste diefstal is? 
De grootste diefstal vindt plaats als wij als christenen de naam van Jezus dragen, maar ons niet volkomen, zonder reserve en onvoorwaardelijk aan Jezus Christus overgeven.
Waarom is dit diefstal? We zijn van Hem, omdat HIj ons geschapen heeft. We zijn van Hem, omdat Hij ons heeft verlost van onze zonden, Daarom behoren wij Hem toe. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. We zijn duur gekocht. 

'Neem mijn leven, laat het Heer'
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd.
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.'

zondag 7 juli 2019

Het zevende gebod

Gij zult niet echtbreken is het 7e gebod. (Exodus 20 : 14)


Echtbreken is nog een oud woord, maar het geeft wel goed weer, waar het om gaat.
Het gaat vooral om de relatie tussen man en vrouw.
Wanneer je seksuele gemeenschap met een ander, dan je eigen vrouw of eigen man hebt, dan is de echt gebroken. Ons lichaam is verbonden met onze geest. Als je gemeenschap hebt met een ander, gebeurt er ook iets geestelijks tijdens deze lichamelijke eenwording. En dat wordt in de Bijbel heel duidelijk gezien als het begin van het huwelijk.
God heeft de seksuele gemeenschap bedoeld om aan elkaar tedere liefde te geven en daarvan te genieten en zo daarmee de relatie te versterken. En voor de menselijke voortplanting.
Maar de volkomen liefde is losgeraakt voor één persoon en is er op gericht om vooral onze eigen behoeften te bevredigen. We leven in een wereld waar ook dit gebod met voeten wordt getreden. 
Hoe vaak hoor je niet om je heen, dat er een huwelijk stukloopt, omdat de ander iemand anders (er naast) heeft, omdat men aan de ander niet meer genoeg heeft. Er is veel pijn en verdriet en eenzaamheid op dit vlak. Mensen lopen hier niet mee te koop. En mensen kunnen keihard oordelen, terwijl ze niet eens weten, wat er aan de hand is. Of ze horen maar een klein gedeelte van één kant. Wat soms ook nog niet op waarheid berust. 
Maar het gebeurt ook dat men een ander aanrandt of verkracht. 
Of dat de vrouw stelselmatig in het huwelijk verkracht wordt.
Er is zo verschrikkelijk veel leed, waar niet over gesproken wordt.


Waarom is er zoveel huwelijksontrouw? 

- We zijn niet gehoorzaam aan God
- We zien ons lichaam niet meer als Gods tempel, waar God in wil wonen.
- Ons hart trekt naar alles wat van God niet is.
- We worden besmet door mensen om ons heen.Hij doet het of zij doet het, waarom ik dan niet?
- Op de computer kun je van alles opzoeken, ook porno, wat verschrikkelijk schadelijk is. En zeker voor een huwelijk. Ook dat is ontrouw zijn.
- Op de televisie. Bijna elke film gaan ze met elkaar naar bed, ook al kennen ze elkaar net of ze gaan met een ander naar bed, terwijl hun vrouw thuis is. 
- Reclames. Vrouwen worden bijna half naakt overal bijgehaald als lustobject om dingen te kopen.
- Door alcohol te drinken. Alcohol wakkert het verlangen aan en verzwakt tegelijkertijd de wilskracht. Wie alcohol drinkt loopt een groter gevaar toe te geven aan seksuele verzoeking.
- Het nieuwe moraal: Als twee mensen van elkaar houden, dan is het helemaal niet verkeerd om seksuele gemeenschap te hebben op voorwaarde dat niemand erdoor pijn wordt gedaan. Hoe is dit ook al in kerken doorgedrongen?
- Meisjes en vrouwen lopen er te bloot bij. Ze spelen met vuur. Je hoeft het ook niet op te wekken bij de ander. Een jongen of man is daar gevoeliger op.
En er is nog veel meer op te noemen.

Wanneer begint huwelijksontrouw?

Al met je gedachten. Je hebt elke keer de keuze om 'nee' te zeggen.

Jezus zegt in Mattheüs 5 : 28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. 
Dat geldt natuurlijk ook andersom.
Geen ontucht plegen in gedachten, woorden of gebaren en daden. Trouw aan je huwelijkspartner is verplicht. 

Het is tegenwoordig zo dat we allemaal baas over ons eigen lichaam willen zijn. We willen ermee doen waar we zin in hebben en als het even kan willen we ook graag beschikken over het lichaam van een ander. Het punt is alleen dat God jouw en mijn lichaam gemaakt heeft. Ons lichaam behoort dus aan Hem toe, is Zijn bezit, niet de onze. Dus misbruik van ons lichaam op wat voor manier dan ook brengt ons in moeilijkheden met God. Je tast in wezen de heiligheid van God aan. Dat is ook wanneer je doet aan zelfbevrediging. Vele hulpverleners vinden dat dit wel kan, maar je gedachten zijn niet rein wanneer je dat doet. Meestal heb je iemand in gedachten en ben je daar mee bezig, heb ik me laten vertellen en achteraf is altijd schaamte en schuldgevoel. Dat is er niet voor niets. God laat het weten, wat Hij er van vindt.


Wat vindt God er van?

In de tijd van het Oude Testament, in de tijd van Jozua moesten de Kaänanieten worden gedood. Waarom? Uit archeologische opgravingen kwam vooral naar voren, dat de Kaänanietische godsdienst nauw verbonden was met allerlei zondige seksuele uitspattingen (Deut. 12 : 30, 31)
Maar God maakt geen uitzondering voor Zijn eigen volk! Jozua 7 : 11,12
Voor Zijn eigen kinderen!
God straft deze zonden.
Toch is na Jezus Christus kruisdood de weg vrijgemaakt  voor genade.We kunnen en mogen om vergeving vragen aan Hem. Wanneer we met oprecht berouw komen, wil Hij dit vergeven. Maar Hij zegt wel: zondigt niet meer.
En daar bedoelt Hij mee, dat je er niet mee door moet gaan, maar dat je tot Gods eer moet gaan leven. Leven zoals Hij het bedoelt heeft.(heilig leven)
God wil voor de mens in een huwelijk een levenslange, emotionele, fysieke en geestelijke trouw. Een goed huwelijk is natuurlijk niet alleen huwelijkstrouw, maar ook b.v. het vervullen van de emotionele behoeften van beiden is van levensbelang. Het is belangrijk om te werken aan je huwelijk. Het komt je niet aangewaaid. Elkaar erop aanspreken in liefde als de één b.v als maar in zijn werk op gaat of als de ander te veel in de kinderen opgaat.
Bespreek alles. Wees open tegen elkaar. Laat het niet altijd van één kant moeten komen.
Zet je allebei in. Het huwelijk ben je ook beiden aangegaan, dus werk er dan ook samen aan. En dan vooral in gebed. Je kunt het niet zonder God. Je hebt beiden God nodig.
Waar God buitengesloten wordt zullen relaties moeilijk kunnen standhouden.
Als Hij er bij betrokken is, dan is er hoop, leven en veerkracht in een relatie!
Gebed:


Vader in de hemel, ik kom tot U en ik leg ook alles voor U neer.
U weet dat dit gebod van Uw trouw waakt over de huwelijkstrouw.
Alles wat U zo mooi gemaakt hebt, wil de duivel kapot hebben.
En de mens luistert er naar. 
Wilt U ook in dit gebod al mijn zonden vergeven.
U heeft mij gemaakt.
Mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest.
U wil in Uw genade, met Uw liefde daarin wonen.
Mij leiden om Uw wil te doen.
Dat ik U blijf gehoorzamen om Uw liefde des te meer te laten schitteren.
Dank U wel mijn lieve Vader dat U mijn gebeden hoort en verhoort.
Uw trouw, die elke morgen weer nieuw is.
U blijft getrouw, altijd, bij U ben ik veilig! 
Wilt U mensen trekken uit deze wereld tot U, opdat ze Uw liefde mogen zien en ervaren.
Wilt U met mensen zijn die in een moeilijk huwelijk zitten, waar ontrouw de boventoon voert.
Wilt U met mensen of kinderen zijn, die aangerand en verkracht worden door mensen die geen rem hebben in hun lust. Er wordt zoveel verdriet, pijn, angst, schaamte gekweekt, die er niet had moeten zijn. O God, er is zoveel leed en pijn, ik kan het niet verzachten. U alleen kunt helpen, bijstaan. Dat een ieder mag weten, dat U erbij bent, dat U Zelf ook lijdt.                     
Wilt U dat er ook vooral in kerken en gemeenten christenen een echt voorbeeld worden van U. En dat ze geen schijnheiligheid zijn en een aanfluiting voor een ander. Dank U Heere, dat U nog steeds werkt in mensenharten, dat wanneer U inwoning maakt, dat U gaat reinigen tot onze heiligmaking. 
Vader, wilt U Uw kinderen staande houden in deze wereld, dat ze niet uit Uw handen vallen?  Dank U Heere, dat U nooit laat varen de werken van Uw handen.
Wilt U deze blogs ook zegenen, niet omdat het blogs van mij zijn. Mijn naam mogen ze gelijk vergeten. Maar dat ze U mogen leren kennen en Uw liefde en vergeving mogen ervaren in hun leven, opdat ze echt mogen gaan leven tot Uw eer in Jezus Naam. Amen.

Wilt je graag verder praten, maar je weet niet met wie, je mag me altijd mailen. nellyvdbas@gmail.com  Wat je schrijft blijft echt tussen ons. ( ik ben hulpverlener van regiopastor)


zondag 23 juni 2019

Niet doden

'Gij zult niet doodslaan.' Exodus 20 : 13; Mattheús 5 : 21

Dit gebod komt in de vorm van een verbod. 
Zonden kan niet anders dan de dood werken, omdat ze vijandschap tegen de levende God is. Toen Eva van de vrucht nam en at gaf ze Adam ook. En ook hij at. Dit eten was eigenlijk sterven, want God had verboden om van die boom te eten, anders zouden ze sterven. De duivel vuurt de begeerte aan om als God te zijn, het goed en kwaad te kennen en dat ze niet zullen sterven. Hij is een leugenaar en verleider. God heeft de mens vrijheid gegeven om keuzes te maken. Ze kozen tegen God en zo kwam de dood. Ze moesten het Paradijs uit, maar God gaf ze een belofte mee van genade. Genesis 3 : 15.


Adam en Eva kregen eerst twee zonen: Kaïn en Abel. Kaïn werd een landbouwer en Abel een schaapherder. Door gaven te offeren was er al verschil te zien. Abel gaf het beste wat er was aan de Heere. Hij had God lief en wilde God de eer geven, dat was zijn doel.Kaïn deed het niet uit geloof. Hij wilde zijn reputatie ophouden, hij vertrouwde alleen op zichzelf.
God zag dat grote verschil. Hij ziet het hart aan! En daarom neemt Hij Abels offer aan. Kaïn merkt dat. Hoe? Dat wordt niet in de Bijbel gezegd. En hij is boos. Boos op God, boos op Abel. Zo boos dat het ook op zijn gezicht af te lezen valt. God vraagt dan aan hem waarom hij zo boos is en boos kijkt. 
God heeft zoveel geduld met ons. Hij ziet wat er in ons hart leeft en wil ons trekken met Zijn liefde. Maar Hij stelt wel heel duidelijk dat er twee wegen zijn. 
God houdt Kaïn leven voor en een zegen, maar wanneer hij dat weigert, dan heeft hij dit aan zichzelf te wijten. De schuld ligt dan geheel bij hem.

Zo is het ook bij ons.
Indien we berouw hebben van onze zonden en in geloof op Jezus zien, dan zal de zonden vergeven zijn. En er zal nooit meer aan gedacht worden. Dan komt Hij met Zijn Geest in je wonen. Hij leert je alles wat nodig is om tot eer van Hem te leven. o.a. Gehoorzaamheid, nederigheid, dankbaarheid, enz. Hij vernieuwt je van binnen. Veel dingen moeten we leren en afleren. We worden geschaafd, gelouterd, beproefd, opdat we des te meer licht mogen gaan verspreiden van Hem, Die ons blijdschap en leven geeft!

Luister je niet naar God en wil je alleen je weg gaan, dan ligt de zonde aan de deur.
Dat betekent nog meerdere zonde. In geval van Kaïn haat, moord. Hij sloeg zijn broer Abel dood. Wat een vijandschap!  Hoe is het in deze wereld?
Waar gaat ons hart naar uit? 
Waar zijn we dagelijks mee bezig?
Wat lezen we? Waar kijken we naar? Waar luisteren we naar?
Er is veel wat de dood brengt en geen leven.
God heeft een betere weg voor jou, kies dan heden wie gij dienen zult!Wat houdt het gebod nog meer in?

Geen abortus provocatus plegen. (al zijn er enkele uitzonderingen)  Waar het kind vaak in stukken uit de moederschoot wordt gehaald in abortusklinieken. De wetgeving in Nederland is niet wat God wil. Hij wil leven, Hij heeft je lief en ook het leven in je moederschoot. Soms zien mensen geen andere uitweg, maar er is altijd een uitweg. Er zijn opvanghuizen, waar men je op kan vangen samen met je (ongeboren)kind en verder helpen. Dat is b.v. Stichting Siriz( was vroeger VBOK) Het Babyhuis in Dordrecht, enz.

Wanneer dit toch gebeurd is, kun je het daar verschrikkelijk moeilijk mee krijgen. Maar ook hiervoor is vergeving. God zoekt je op en wil je helpen. Breng het alles bij Hem!Geen euthanasie plegen. Ook hier is de wetgeving in Nederland niet wat God wil. Euthanasie is zelf beslissen dat je niet verder wil leven en wanneer je sterft.
God is het die leven geeft en leven neemt. 
Ik weet heel goed, dat het leven heel erg moeilijk kan zijn. Zo moeilijk dat het bijna niet te dragen is. B.v. Als je elke keer depressief bent, als je man of vrouw is weggevallen, waar je een heel leven mee hebt opgetrokken, als je altijd alleen bent en erg eenzaam bent, als je ondragelijke pijn elke dag hebt, als je niets meer kunt en je kunt zelf wel verder invullen.
Maar toch is dat Gods bedoeling niet. God wil kracht geven in alles. In elke ziekte, pijn, moeite, in het ouder worden, in rouw, in gebroken zijn. Euthanasie is niet de oplossing. Jezus Christus is de oplossing! Daar vinden we kracht om te leven!  God zegt niet: Je bent een last voor mij, nee Hij zegt Ik heb een plan voor jou! Ik heb je lief. En zolang jij op aarde bent, kan ik jou nog gebruiken voor een ander!  Vraag maar aan God wat Hij wil en stel je volledig open voor Hem. Misschien lig je elke dag op bed en denkt: wat kan ik nu doen?
God vraagt ook bidders, die zijn zo belangrijk!  En getuigen om van Zijn liefde te mogen getuigen.
En wat is het belangrijk, dat wij als medemensen elkaar in het oog houden om mensen die minder kunnen en moeite en verdriet kennen in hun leven te steunen. Ook mensen die met rouw te maken hebben, blijvend te bezoeken. En mensen die alleen zijn en mensen die ziek zijn of gehandicapt zijn. Bidt ook met elkaar, lees een gedeelte uit Gods Woord. Schaam je er niet voor!
Het kan zo bemoedigend en vertroostend zijn!Geen zelfmoord plegen

Hoe veel komt dat tegenwoordig voor! Op alle leeftijden! Heel veel jongeren ook. Heel veel kinderen en jongeren staan zo alleen. Ze hebben het zo moeilijk!
Wat maken ze allemaal mee? Het is teveel om op te noemen.
En zijn er nog mensen in hun omgeving die naar hun willen luisteren?
Die ze kunnen vertrouwen?
Die van hun houden? Onvoorwaardelijk?
Die voor hun bidden? Onderschat niet wat voor waarde het gebed heeft!
Maar er zijn ook ouderen die zelfmoord willen plegen.
Waarom?
Soms door verkeerd gedrag, schulden, lijden, enz.
De duivel houdt hun voor dat zelfmoord de beste oplossing is.
Dan ben je tenminste overal van af.
Maar dat is niet zo.
Het leven is eeuwig. Als je met Jezus Christus in het leven bent, mag je na de dood met Jezus Christus eeuwig leven.
Maar als dit leven een leven is om alleen voor jezelf te leven of alleen voor geld te leven of wat voor afgod dan ook. Dan is het een arm leven. Dan is het tegen Jezus Christus. Dan is jouw leider de duivel. En die heeft alleen jouw ondergang op het oog. Ook al denk je misschien van niet, maar daar zul je wel achter komen.
Bekeer je voor het te laat is. Kies voor het leven met Jezus Christus. Buig je knieën en vraag of God jouw God mag zijn. Of Hij jou wil leren om Hem te volgen, waar Hij ook heengaat. Dan zul je niet verloren gaan, maar het eeuwige leven ingaan, wanneer God jou thuis haalt.

Wil dan zeggen dat als je zelfmoord pleegt, dat je dan bij de duivel komt?
Ik ben niet degene, die een oordeel velt. Er zijn mensen die heel erg depressief zijn en soms niet meer weten wat ze precies doen. Wil ik deze mensen de hemel inpraten?
Nee, nogmaals ik geef geen oordeel en dat moeten mensen van elkaar ook niet doen.
Geef het alles in Gods Handen, want dat zijn de beste handen! 
Wel wil ik doorgeven, wat doen wij om het te voorkomen?
Dat is ook een taak voor ons. Niet om schuldgevoel te kweken, want soms kunnen we er ook echt niets aan doen. Dan hebben we dit niet ingeschat of gedacht, enz.
Maar heb erg in elkaar als de ander het moeilijk heeft en ben er voor die ander.
En wat ook belangrijk is, dat ze je kunnen vertrouwen. En niet dat je dat dan doorvertelt aan een ander. 
Het gaat in het zesde gebod niet om de dood, maar om het eerbiedigen van Gods geschapen leven. God is de Schepper van leven, van de mens. Hij schenkt het leven.
Met welk doel heeft Hij de mens geschapen? Om Hem te danken en te loven om tot Zijn eer te leven. Het leven is van Hem. 

Toch is er veel meer te noemen, wat onder dit zesde gebod valt. 
Namelijk de wortel (oorsprong) van doodslaan. 
Het begint meestal met iets anders voordat het zover komt dat er iemand vermoord wordt.
En dat valt ook onder 'gij zult niet doodslaan'
Namelijk 'Nijd, haat, toorn, wraakgierigheid.'
Zelfs in mijn gedachten of met woorden of een gebaar en natuurlijk de daad, dat ik daardoor iemand onteert, haat, kwetst of doodt.

Om het zesde gebod te volbrengen zegt Jezus Christus: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Bovenal eerst Gods liefde, want zonder dat kunnen we niet.
Dan leert de Heere ons geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid, liefde, eensgezind. ( naar 1 Petrus 3 : 18)

Gebed: Vader in de hemel, U doorgrondt mijn hart en kent die als geen ander. U weet of er ook wortels zijn van het zesde gebod. Wilt U mij die dan bekend maken door Uw Geest?
Opdat ik het voor U kan belijden en vergeving vragen. 
Mijn hart wil U alleen volgen, U alleen liefhebben en Uw wil doen.
Dank U wel Heere voor al Uw liefde en trouw aan mij bewezen.
Dank U wel, dat U zo goed bent! Dat U voor mij zorgt!
Dank U wel, voor Uw lieve Zoon Jezus Christus, Die ook voor mij gestorven en opgestaan is uit de dood, voor mijn zonden. Zodat ik mag leven als kind van U.
Leid mij maar voortdurend door Uw Geest, opdat Uw kinderen Uw woorden mogen ontvangen,die ze nodig hebben. 
Vermeerder mijn liefde, geduld, vrede en zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid en eensgezindheid opdat U de eer in alles krijgt. Dat ze in U hun blijdschap mogen vinden en kracht mogen vinden in dit leven. 
Wilt U met allen zijn, die worstelen met allerlei vragen op het gebied van dit gebod.
Wilt U ze met Uw liefde omringen en ze laten merken dat U een God van nabij bent.
Dank U Heere, dat U dat wil doen, in Jezus Naam. Amen.


(Wil je liever reageren per mail. Mijn mailadres is nellyvdbas@gmail.com)